Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 77. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 77. lekce

77. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.36-40
Ardžunova vesmírná vize vyvolává záchvat nadšení a úcty.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.36.

ardžuna uváča
stháne hršíkeša tava prakírtjá džagat prahršjatjanuradžjate ča
rakšámsi bhítáni dišo dravanti sarve namasjanti ča siddhasangháh


Ardžuna uvádí :
Je správně, Hršikéšo, že Tvůj věhlas vesmír radostí zcela naplňuje.
Démoni vyděšení pryč prchají a úspěšných celé davy se klaní.
Ardžuna pravil:
Je správně a důstojné, Ó Hršikéšo, že z tvého věhlasu se svět raduje a naplňuje. Démoni zděšeni prchají a všechna společenství úspěšných se klaní.
Ardžuna si začíná uvědomovat tajemnou velikost svého vozataje. Vidí ho ja prvotní základ všeho co zná, co viděl i v co věří. Nevědomost, která je ztělesněna démony, je přímo konfrontována se září nejvyššího poznání. Všichni moudří, kteří dosáhli úspěchu, klaní se a oslavují věčnost zosobněnou Kršnou.
Pokud se klaní úspěšní mudrci, neměli by se také klanět ti, kdo teprve svůj úspěch hledají. V každém verši musíme hledat návod na vlastní cvičení.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
sthánerozumné; správné
hršíkešaKršna - Pán smyslů, potěšení
tavatvůj
prakírtjávěhlas
džagatsvět; vesmír
prahršjatiradovat se
anuradžjatenaplňovat
čaa; také
rakšámsiRakšasové - démoni
bhítánizhrozený
dišookolo; směry
dravantivstoupit; běžet
sarvevšichni
namasjantiklanět se
čaa; také
siddhaúspěšní
sangháhspolečnost; společenství
Verš : 11.37.

kasmáčča te na nameranmahátman garíjase brahmano'pjádikartre
ananta deveša džagannivása tvamakšaram sadasattatparam jat


Proč by Tě nezdravili, Veliký duchu, lepší než Brahma, příčina původní.
Velký Pane Bohů, světů příbytku, Ty stálý, bytí nebytí, To věčné.
A proč by se Ti neklaněli, Ó veliký duchu, který jsi lepší než Brahma, původní příčina? Ó Nezměrný Pane Bohů a příbytku světa. Jsi nezničitelný, jsi bytí i nebytí, jsi To nejvyšší a věčné.
Člověk má bohu klanět nejen proto, aby se měl na tomto světě lépe. Hlavní důvod by měl být ten, aby pomohl přijmout tu nepředstavitelnou rozsáhlost a zároveň neustálou blízkost božskosti. Vláda ega, která omezuje myšlení na tělo a jeho bezprostřední okolí, musí postupně uvolnit cestu nepředstavitelně úžasnému věčnému Já.
kasmáčproč
čaa; také
teTobě; tito
naAni; ne-
nameranzdravit; klanět se
mahavelký
átmanpravé Já; mysl
garíjaselepší
brahmanahBrahma; Védy
apiv; i; zahrnovat
ádipočátek; původní
kartrečinitel; ten, kdo koná
anantanespočetně
devaBůh
íšaPán
džagatsvět; vesmír
nivásapříbytek
tvamtě; tebe; ty
akšaramnezničitelný; neměnný
sadskutečnost
asatneskutečno
tatto
paramnejvyšší; dávné; věčné
jatjak
Verš : 11.38.

tvamádidevah purušah puránastvamasja višvasja param nidhánam
vettási vedjam ča param ča dháma tvajá tatam višvamanantarúpa


Ty jsi původní Bůh, Osoba věčná, Ty jsi všeho zde jistota nejvyšší,
znalec jsi a znalost, nejvyšší sídlo. Ve všech tvarech Ty vesmír prostupuješ.
Ty jsi původní Bůh, Osoba odvěká, Ty jsi tohoto vesmíru nejvyšší příbytek, Ty jsi ten, kdo poznává i to poznávané a nejvyšší sídlo. Jen Tebou je prostoupený vesmír v nespočetně podobách.
Ardžuna mluví ke Kršnovi, ale stejně tak můžeme vidět vlastní věčné Já. To je to, co je Bohem, věčná osoba, útulek, který ochrání bytost i před smrtí. Je to cíl našeho poznávání, je to poznání samo a zároveň i princip poznávání. Je to duch oživující všechnu hmotu ve vesmíru, všechny nespočetné bytosti na všech úrovních a ve všech rozměrech. Zároveň je to duch vytvářející naši představu okolního světa, která je zcela závislá na našem smyslovém vnímání.
tvamtě; tebe; ty
ádipočátek; původní
devahbůh
purušahPuruša; osvobozená osoba
puránasodvěký
tvamtě; tebe; ty
asjatéto; tohoto
višvasjavesmírný; všeho
paramnejvyšší; dávné; věčné
nidhánamspočinutí; hrob
vettápoznávající
asijsi
vedjampoznatelné
čaa; také
paramnejvyšší; dávné; věčné
čaa; také
dhámaobydlí; ráj
tvajáTebou
tatamprolínat; prostupovat
višvamvesmír; vše
anantanespočetně
rúpapodoba; forma
Verš : 11.39.

vájurjamo'gnirvarunah šašánkah pradžápatistvam prapitámahašča
namo namaste'stu sahasrakrtvah punašča bhújo'pi namo namaste


Vítr, Jama, Oheň, Varuna, Měsíc, Pradžapati jsi Ty i praděd první,
zdravím, zdravím Tě na způsobů tisíc, znovu a dále zdravím a zdravím Tě.
Ty jsi Váju Pán větrů, Jama Pán Smrti, Agni Pán ohně, Varuna Pán vod, Šášanka Pán Měsíce, Pán bytostí Pradžapati a praděd prvotní, zdravím, zdravím Tě na tisíc způsobů, znovu a znovu zdravím a zdravím Tě.
Vyjmenovaní bohové jsou významné síly, které ovládají nám známý svět. Váju je vzduch, který dýcháme a zároveň vítr, který očišťuje, osvěžuje i ničí. Jama je smrt, jediná jistota živé bytosti. Agni je energie ve všech podobách, která oživuje hmotu, ale může i spalovat celé planety. Měsíc má díky své přitažlivosti životodárnou moc, která Zemi udržuje obyvatelnou. Pradžapati je původ života, který se nakonec vyvinul až v lidskou podobu našich prapředků.
Všechny tyto síly musely spojit svou životodárnou moc, abychom tu vůbec mohli existovat.
To všechno nemůže být pouhá souhra náhod. Pokud sledujeme složitost a zároveň životaschopnost různých tvorů a nevidíme za tím nějakou vznešenou a nepředstavitelnou inteligenci, pak musíme být úplně slepí, hluší a nebo hloupí.
Nebojte se vidět a slyšet, obdivujte tu mnohost a hledejte alespoň střípky té vznešené moudrosti.
vájuhvítr; vzduch
jamoJama - bůh smrti; ochránce řádu - Dharma rádža
agnihoheň
varunahVarunou - bůh vod
šašánkahMěsíc
pradžápatihPradžapati - stvořitel bytostí
tvamtě; tebe; ty
prapitápraotec
mahašveliký
čaa; také
namahpozdravit
namahpozdravit
teTobě; tito
astubýt (něčím); ponechat
sahasratisíc
krtvahzpůsob
punahznovu
čaa; také
bhújahznovu; dále
apiv; i; zahrnovat
namahpozdravit
namahpozdravit
teTobě; tito
Verš : 11.40.

namah purastádatha pršthataste namo'stu te sarvata eva sarva
anantavírjámitavikramastvam sarvam samápnoši tato'si sarvah


Klaním se z předu i ze zadu Tobě, pozdraven buď Ty jistě vždy a všude.
Nejstatečnější, neporazitelný jsi Ty, vše pronikáš a proto jsi vším.
Vzdávám Ti úctu z předu a také ze zadu, zdraven buď Ty jistě vždy a všude. Nejudatnější a nejmocnější jsi Ty, kdo vším pronikáš a proto jsi vším.
Až uvidíte, potom budete stejně nadšeni. Budete v extázi z poznání a zároveň v blaženosti klidu a ticha, kterou umí vytvořit jen to nejvyšší Já. A tento verš bude přesně popisovat i vaši radost a vaše pocity.
A opět je i tento verš návodem na přemýšlení a zkoumání vlastního světonázoru. A také je to cíl, kterým by se měla ubírat transformace vaší mysli. Nikdo vás totiž nemůže osvobodit. To je vaše práce a cíl tohoto života, ale i všech ostatních vtělení vašeho věčného ducha.
namahpozdravit
purastádze předu
athaKdyž; ale; také
pršthatasze zadu
teTobě; tito
namahpozdravit
astubýt (něčím); ponechat
teTobě; tito
sarvataúplně
evajistě; zajisté; samozřejmě
sarvavšichni; vše
anantanespočetně
vírjaudatnost
amitanezměrný; nespočetný
vikramasobratný
tvamtě; tebe; ty
sarvamvše
samápnošipronikat
tatahpotom
asijsi
sarvahvšechny
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 19.10.2011, zobrazeno : 2560

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish