Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 78. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 78. lekce

78. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.41-46
Ardžuna se omlouvá za svoji předchozí neuctivost a prosí o milosrdnější Kršnovu podobu
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.41.

sakheti matvá prasabham jaduktam he kršna he jádava he sakheti
adžánatá mahimánam tavedam majá pramádátpranajena vápi


Že jen přítel jsi myslel jsem zbrkle, říkaje Kršno, Jádavo, příteli,
neznaje slávu Tvou velikou tuto, ať z nedbalosti nebo náklonnosti,
Že jsi jen přítel myslel jsem si zbrkle, když volal jsem Kršno, Jádavo, příteli. Neznal jsem tuto Tvou slávu a velikost, ať z mé nedbalosti nebo náklonnosti,
Nyní si Ardžuna uvědomuje své chování ke Kršnovi, když ho považoval pouze za svého bratrance a přítele. Kršna již jednou dělal Ardžunovi vozataje. Tehdy bojovali proti Ardžunovi božskému otci Indrovi a dosáhli svého cíle. Ardžuna požádal Kršnu, aby mu dělal vozataje i v této bitvě. Ardžuna cítil bezpečí v jeho přítomnosti. Věděl mnoho o Kršnovi, ale nedokázal si představit jako úžasnou moc představuje.
sakhápřítel
ititak; proto
matvázná; uvažuje
prasabhamprudce; násilně; zbrkle
jadpro; který
uktampravit
heÓ
kršnaKršna
heÓ
jádavaJádava - potomek Jaduovců
heÓ
sakhetipříteli
adžánatáneznat; neuvědomovat si
mahimánamvelikost; sláva
tavatvůj
idamtyto; toto
majámnou
pramádátnepozornost
pranajenanáklonost
vai
apiv; i; zahrnovat
Verš : 11.42.

jaččávahásárthamasatkrto'si vihárašajjásanabhodžanešu
eko'thavápjačjuta tatsamakšam tatkšámaje tvámahamapramejam


zda v žertu neuctivý při výcviku, na lůžku, v sedě či při jídle byl jsem,
v soukromí Ačjuto, nebo na očích, tak omluv mne Ty, nepochopitelný.
pokud jsem byl neuctivý v žertu, při cvičení, na lůžku, vsedě i při jídle, v soukromí nebo na očích, Ó Neomylný, tak omluv mne, Ty, nepochopitelný.
I my si můžeme uvědomit věčnou božskou přítomnost. Nemáme sice vedle sebe božského Kršnu, ale ten je stejně jen dílem iluze. Máme však ve svém srdci věčného ducha, naše pravé Já.
A to si můžeme stejně neuvědomovat jako Ardžuna nechápal skutečnou podstatu Kršny. A tak i tento verš je námětem pro naše vlastní cvičení. Snažit se zachytit věčnou podstatu v každé chvíli, kdy máme trochu času. Do kostela nebo na meditace se chodí jednou týdně, ale věčné je tu s námi pořád. A jeho uvědomění jednou přijde. Kdy? To záleží na vás.
jačco
čaa; také
avahásažert
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
asatneskutečno
krtodělat; způsobit; úděl
asijsi
viháracvičení
šajjana lůžku
ásanasedíce; pozice
bhodžanešupři jídle
ekojediný; soukromí
athaKdyž; ale; také
vai
apiv; i; zahrnovat
ačjutaKršna - neomylný; neochvějný
tatto
samakšamna očích
tatto
kšámajeshovívavost; omluva
tvámo tobě; tě; tebe
ahamJá, jsem
apramejamnepochopitelný; nezměrný
Verš : 11.43.

pitási lokasja čaráčarasja tvamasja púdžjašča gururgaríján
na tvatsamo'stjabhjadhikah kuto'njo lokatraje'pjapratimaprabháva


Otec světa, hybného nehybného, Ty jsi úctyhodný mistr nejlepší.
Nikdo Ti není rovný natož vyšší a lepší ve třech světech, Ó Nezměrný?
Ty jsi otcem tomuto světu, pohyblivému i nehybnému, jsi úctyhodný a učitel nejlepší. Nikdo Tobě není roven. Kdo jiný by mohl být vyšší ve třech světech, Ó Nezměrný?
pitáotec
asijsi
lokasjasvět
čarapohyblivé
ačarasjanepohyblivé
tvamtě; tebe; ty
asjatéto; tohoto
púdžjašúctyhodný
čaa; také
gururmistr; mistři
garíjánlepší
naAni; ne-
tvattobě; tebou
samostejný
astitam (je)
abhikompletní; celkový
adhikahvyšší
kutahodkud
anjojiný; další; ostatní
lokasvět
trajetrojí
apiv; i; zahrnovat
apratimaKršna - Nezměrný
prabhávapůvod
Verš : 11.44.

tasmátpranamja pranidhája kájam prasádaje tvámahamíšamídjam
piteva putrasja sakheva sakhjuh prijah prijájárhasi deva sodhum


Proto se skláním, kořím k zemi tělo, prosím Tě Vládče zbožňováníhodný,
jak otec synu, jak příteli přítel, drahý úctyhodnému, Bože odpusť.
Proto se skláním a kořím své tělo k zemi, prosím Tě já, Ó Vládče zbožňováníhodný, jak otec jistě synu, jak přítel jistě příteli, vzácný úctyhodnému, Ó Bože odpusť.
Ardžuna se nyní zcela odevzdává Kršnové věčnosti. Ale již za chvíli v bitvě zapomene a jeho závislost na jeho blízkých v protějším vojsku mu bude bránit v boji. Stejně tak je to i s poznáním. Když přijde, potom je to úžasné a v tu chvíli neexistuje žádný rozpor. Po chvíli však extáze pomine a pozůstalé vazby ducha na tělo a okolní svět opět ovládají stav mysli, myšlení a chování.
I s tímto stavem je nutno se naučit žít. Trvá to měsíce, než se stav mysli stabilizuje a další roky, než se tento stav stane přirozeností.
tasmátproto
pranamjasklonit se; vyjádřit úctu
pranidhájakořím k zemi
kájamtělo
prasádajeprosím
tvámo tobě; tě; tebe
ahamJá, jsem
íšamVládce (11.15-Šiva)
ídjamzbožňováníhodný
pitáotec
evajistě; zajisté; samozřejmě
putrasjasynu
sakhápřítel
evajistě; zajisté; samozřejmě
sakhjuhpříteli
prijahdrahý; vzácný; ctěný
prijájárhasimilování hodný
devaBůh
sodhumodolat; čelit; odpustit
Verš : 11.45.

adrštapúrvam hršito'smi drštvá bhajena ča pravjathitam mano me
tadeva me daršaja deva rúpam prasída deveša džagannivása


Neviděným dříve potěšen jsem byl, však strachem je vyděšená má mysl.
Tu jistě odhal mi božskou podobu, milost, Bohů Pane, světa příbytku.
Jsem poctěn dříve neviděnými výjevy, ale má mysl je strachem vyděšená. Znovu mi odhal božskou podobu, smiluj se, Bohů Pane, světa příbytku.
adrštaneviděné
púrvampředchozí
hršitopotěšit
asmijsem
drštváhledět
bhajenastrachem
čaa; také
pravjathitamděsivý; hrozivý
manahmysl
memůj; mi
tatto
evajistě; zajisté; samozřejmě
memůj; mi
daršajaodhal; ukaž
devaBůh
rúpampodoba; forma
prasídaSmilovat se
devaBůh
íšaPán
džagatsvět; vesmír
nivásapříbytek
Verš : 11.46.

kirítinam gadinam čakrahastamiččhámi tvám draštumaham tathaiva
tenaiva rúpena čaturbhudžena sahasrabáho bhava višvamúrte


S čelenkou a kyjem a diskem v rukou nyní zajisté chci Tě také vidět.
Také touto jistě formou čtyřrukou, Tisíciruký, staň se, Všehomíre .
S čelenkou, kyjem a diskem v rukou chci Tě také uvidět. Také touto formou s čtyřmi pažemi se staň, Ó Tisíciruký, Ó Všehomíre.
Nový, dříve neznámý stav blaženosti rozbije předchozí klid v nevědomosti. Ardžunova mysl je rozbouřena. Dřívější nevědomý stav je bezcenný a nový extaktický stav příliš nestabilní. Vinu nesou zbývající vazby ducha na projevený svět. To znamená ego. Na chvíli sice ztratilo svou moc, ale po chvíli se vzpamatuje a snaží se vzniklé situace využít pro svůj prospěch.
Třeba takto : "Jaký jsem úžasný a skvělý, když jsem toto dosáhl. Ostatní jsou takoví chudáci. Musím změnit svět."
Extaktická blaženost také pomine. Musíme si uvědomit, že to skutečné tu bylo vždy, i když nebyl žádný stav extáze. Proto je nutno znovu zapojit všechny metody na opětovné zklidnění. Protože pouze v klidu si můžeme uvědomit rozdíl mezi stavem svobody a nesvobody.
Ardžunova prosba ke Kršnovi má právě tento důvod. Zahlédl jsem velikost a mnohočetnost života, prožil jsem extázi z Tvé blízkosti, zasáhla mne úzkost a strach. Prosím, ukaž se mi v takové podobě, se kterou se mohu naučit žít trvale v klidu a spokojenosti.
kirítinamčelenka; diadém
gadinamkyj; žezlo
čakradisk; kolo
hastamv ruce
iččhámichtít
tvámo tobě; tě; tebe
draštumvidět
ahamJá, jsem
tathataké
evajistě; zajisté; samozřejmě
tenatento
evajistě; zajisté; samozřejmě
rúpenaforma
čaturčtyři
bhudženapaže
sahasratisíc
báhorukou
bhavabuď; staň se
višvavesmír, vše
múrtestav
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 19.10.2011, zobrazeno : 2431

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish