Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 80. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 80. lekce

80. pokračování korespondenčního kurzu - verše 11.51-55
Kršna na závěr vyzývá k opravdové snaze, naprostému soustředění, které hledajícího osvobodí.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 11.51.

ardžuna uváča
drštvedam mánušam rúpam tavasaumjam džanárdana
idánímasmi samvrttah sačetáh prakrtim gatah


Ardžuna uvádí :
Vida tuto lidskou formu tvou mírnou, Ó Džánardano,
nyní se mi vrací mysl v klidný stav můj přirozený.
Ardžuna pravil:
Když hledím na tuto Tvou mírnou, lidskou podobu, Ó Pane lidí, tak se mi navrací má přirozenost i klid mysli.
Vesmírná vize skončila, Ardžuna a Kršna jsou opět na budoucím bojišti. Ardžuna opět vnímá laskavou tvář svého přítele a jeho neklid a strach z nekonečného neznáma pomalu mizí. Stejně tak však pomalu mizí vznešený nadhled. Není snadné získat vznešený nadhled nesmrtelného ducha, není snadné se v něm naučit nepřetržitě a trvale žít.
Všechen strach a neklid plyne pouze z nevědomosti. Čeho se může obávat nesmrtelný a neměnný duch ? Zcela logicky ničeho. Strach pochází z neznalosti své vlastní nesmrtelnosti. Dokud je tělo považováno za skutečné, potom i strach je skutečný. Až se tělo stane pouze vidinou mysli, potom budou stejnou vidinou i strach a neklid.
Krásný příklad může být návštěva kina. Kdo jde do kina, aby se nechal pohltit dějem, ten prožívá spoustu emocí, radostí a smutků. Pokud však máte neustále na paměti, že to je pouze obrázek na plátně, pokud pečlivě sledujete jak je vytvořen, tak vás ani hororový film nemůže vyděsit.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
drštváhledět
idamtyto; toto
mánušamlidský
rúpampodoba; forma
tavatvůj
saumjammírný; klidný
džanárdanaKršna - lidmi vzývaný; ničitel, vládce lidí
idánímnyní
asmijsem
samvrttahnavrátit se
sahon; ten; tak
četáhsrdce; přeneseně mysl
prakrtimpřírodu; přirozenost
gatahprostupovat; dojít
Verš : 11.52.

šrí bhagaván uváča
sudurdaršamidam rúpam drštavánasi janmama
devá apjasja rúpasja nitjam daršanakánkšinah


Šrí Bhagaván uvádí :
Velmi těžko je zřít tuto formu Mou, jak viděl jsi ji.
I Bohové tuto formu věčně shlédnout pouze touží.
Blahoslavený Pán pravil:
Velmi těžko je hledět na tuto Moji podobu, tak jak jsi ji viděl. I Bohové věčně touží pohlédnout na tuto podobu.
V Indickém pojetí jsou bohové velice vyspělé bytosti, dlící na nebesích, cestující po celém vesmíru včetně Země. Tyto bytosti mají nadlidské schopnosti, vlastní úžasně ničivé zbraně a jsou téměř nesmrtelné.
Jejich protivníci démoni jsou podobně vyspělí a vyzbrojení, ale jsou mnohem zranitelnější.
Každý bůh je personifikací nějakého důležitého jevu. Oheň a energii představuje Agni, vzduch a vítr Váju, vodstva Varuna. Země je představena bohyní Bhůmí, Slunce bohem Súrjou a Měsíc bohem Čandrou nebo Sómou.
Vyšší principy zastupuje hinduistická trojice Brahma - stvořitel, Višnu - udržovatel a Šiva - ukončovatel. Tyto principy jsou paralelou věčného koloběhu vesmíru. I vesmír, tak jak ho známe, jednou zanikne. S ním zanikají všechny nižší formy bohů a přetrvává pouze tvořivá síla, která na nějakou dobu ustává. Až nastane správný okamžik, vznikne nový vesmír a v něm se znovu začnou odehrávat různě velké koloběhy vzniků a zániků.
Běžní bohové jsou pouze vyspělé bytosti, které však trápí stejný problém jako člověka. Tím problémem je smrtelnost a pomíjivost jejich výjimečné existence. Dokud se budou bohové považovat za své výjimečné existence, tak dlouho nepoznají věčnost a nesmrtelnost. Jejich pouta jsou mnohem mocnější a jejich vůle poznat pravdu musí být proto mnohem silnější, než u člověka.
U lidí je to stejné. Čím větších úspěchů člověk dosáhne a čím vyšší postavení zastává, tím těžší je léčba jejich ducha od jejich mocného ega a tím více hořkou medicínu si musí naordinovat.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
suvelmi
durdaršamtěžko vidět
idamtyto; toto
rúpampodoba; forma
drštavánviděl
asijsi
jantyto
mamamoje
deváBohové
apiv; i; zahrnovat
asjatéto; tohoto
rúpasjapodoba; forma
nitjamvěčné
daršanapohlédnout; ohalit
kánkšinahtoužit
Verš : 11.53.

náham vedairna tapasá na dánena na čedžjajá
šakja evamvidho draštum drštavánasi mám jathá


Védami či odříkáním, dary, ani uctíváním,
nelze Mne znát a uvidět, jak jsi Mne Ty uviděl.
Ani Védami, ani odříkáním, ani dary a ani uctíváním není možno Mne takto poznat a vidět, jak Ty jsi Mne právě uviděl.
Nyní Kršna opakuje myšlenku z verše 11.48. Běžné povrchní ctnostné činnosti jsou jistě dobré a pro život ve světě důležité, ale k osvobození ducha je třeba udělat mnohem více.
naAni; ne-
ahamJá, jsem
vedairVédy
naAni; ne-
tapasáodříkání; pokání
naAni; ne-
dánenadary; dobročinnost
naAni; ne-
čaa; také
idžjajáuctívat
šakjamožné
evamtak
vidhopoznat; rozlišit; druh
draštumvidět
drštavánviděl
asijsi
mámmne
jathájako; jak
Verš : 11.54.

bhaktjá tvananjajá šakjamahamevamvidho'rdžuna
gňátum drštum ča tattvena praveštum ča paramtapa


Oddaností však výlučnou můžeš Mne najít, Ardžuno.
Poznáš Mne, spatříš pravdivě a pak dojdeš, Parantapo.
Můžeš Mne však najít výlučnou oddaností, Ardžuno. Jen tak jsem poznatelný, spatřitelný a skutečně přístupný, Ničiteli nepřátel.
Výlučná oddanost cíli je velice důležitá. Pokud chceme něčeho důležitého dosáhnout ve světě, také se musíme na tento cíl naprosto soustředit. Na duchovní cestě to platí úplně stejně. Navíc si nemůžeme dovolit jakoukoli chybu nebo slabé místo.
bhaktjáoddanost
tuale; však
ananjajáskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
šakjammožné
ahamJá, jsem
evamtak
vidhopoznat; rozlišit; druh
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
gňátumpoznatelný
drštumspatřitelný
čaa; také
tattvenapravdivě
praveštumvstoupitelný; přístupný
čaa; také
paramtapaArdžuna - ničitel nepřátel
Verš : 11.55.

matkarmakrnmatparamo madbhaktah sangavardžitah
nirvairah sarvabhútešu jah sa mámeti pándava


Pro Mne koná, Mne uctívá, Mně se oddal a svazků vzdal,
milý všemu bytí kdo je, tak ke Mně dojde, Pándavo.
Kdo pro Mne koná, kdo Mne má za Nejvyššího a Mně se oddal, svazků se společností vzdal, kdo je přátelský ke všem bytostem, tak ke Mně dojde, Synu Pándua.
Co je třeba pro osvobození svého věčného ducha udělat? Na prvním místě je naprosté soustředění na cíl, tak jak je popsáno v šesté kapitole, hlavně verše 22 a 23.
Přitom je nutno stále vykonávat své povinnosti tak, jak nás Kršna učí ve třetí kapitole o karmajóze, důležitý je verš 3.25.
Dále je nutno věnovat se poznávání a kultivování vlastní mysli. První místo má umění oběti. To popisuje 4. kapitola a učí nás plody činů z našich činnosti pokládat k nohám našeho vznešeného ideálu. Tímto přístupem se učíme odpoutanosti od světských činností a jejich plodů. Toto umění je popisováno v 5. kapitole.
Všechny tyto činnosti zastřešuje umění meditace, které je popsáno v 6. kapitole Ve verších 2. kapitoly Kršna předkládá různé náměty na přemýšlení. Tyto náměty využíváme v meditační praxi, poté co se nám podařilo alespoň trochu zkrotit naši neustále běžící a vyrušující mysl. Učíme se vidět, jak mysl funguje, jak zobrazuje smyslové vjemy a jak k nim přidává vlastní hodnocení z dřívějších zkušeností. Musíme vysledovat, jak tyto procesy ovlivňují celkový stav mysli, její náladu, případně vznikající emoce.
Výlučnou oddaností můžeme nazvat souhrn všech těchto různých dovedností a umění, které získáme poctivým cvičením mysli. Není to jednoduché, ale pouze z překonaných obtíží se zrodí nejcennější stav.
matMne; mým
karmačin; činnost
krnčinit
matMne; mým
paramonejvyšší; věčný
matMne; mým
bhaktahoddaný; věřící
sangaspolečnost; společenství; vazby
vardžitahzbavený; prostý
nirvairahbez nepřátelství
sarvavšichni; vše
bhútešubytosti
jahkdo
sahon; ten; tak
mámmne
etidojít; dosáhnout
pándavaArdžuna - syn Pándua
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 25.10.2011, zobrazeno : 2516

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish