Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 81. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 81. lekce

81. pokračování korespondenčního kurzu - verše 12.1-5
Cesta oddanosti
Na konci minulé kapitoly jsme vyslechli Kršnovu výzvu k naprosté oddanosti. V této kapitole se Ardžuna zeptá na rozdíl oddanosti k žijícímu Kršnovi a oddanosti k neprojevenému věčnému duchu. Kršna srovná obě metody a vyzve Ardžunu, ať začne pilně cvičit. Nabídne mu několik různých druhů cvičení a duchovní praxe.
V poslední třetině kapitoly vyjmenuje Kršna vlastnosti, které si hledající musí osvojit proto, aby se stal skutečně oddaným a tím dobrým žákem.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 12.1.

ardžuna uváča
evam satatajuktá je bhaktástvám parjupásate
ječápjakšaramavjaktam tešám ke jogavittamáh


Ardžuna uvádí :
Někdo vždy spojen oddaně Tebe tak zcela uctívá
a někdo věčné, nezjevné, kdo je znalec jógy větší?
Ardžuna pravil:
Ten, kdo takto stále zapojen Tebe oddaně a zcela uctívá, nebo ten, kdo uctívá neměnné, nepostřehnutelné, který z nich je větší znalec disciplíny?
Ardžuna chce vědět, zda je lepší hledající, který je oddán Kršnovi, nebo hledající, který se soustředil na nalezení neprojevené věčnosti.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
evamtak
satatavždy
juktázapřažen; zapojen
jekdo
bhaktásoddaný; věřící
tvámo tobě; tě; tebe
parizcela; vždy
upásateuctívat
jekdo
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
akšaramnezničitelný; neměnný
avjaktamneviditelné; smysly nepostřehnutelné
tešámjejich; jim; oni
kekdo
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
vitznalý
tamáhnejvíce
Verš : 12.2.

šrí bhagaván uváča
majjávešja mano je mám nitjajuktá upásate
šraddhajá parajopetáste me juktatamá matáh


Šrí Bhagaván uvádí :
Ke Mně kdo upnul mysl svou, kdo Mne ctí věčně zapojen,
vírou hlubokou prodchnutý, soudím, je spojen nejvíce.
Blahoslavený Pán pravil:
Kdo ke Mně upnul mysl a kdo Mne věčně zapojen uctívá, kdo je vírou hlubokou prodchnut, o tom soudím, že ten je zapojen nejvíce.
Aby byl žák označen za oddaného Kršnovi, musí splnit uvedené podmínky. Jen takový žák má šanci projít svou vlastní nevědomosti a dosáhnout cíle.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
majiMně
ávešjaupnout
manahmysl
jekdo
mámmne
nitjavěčné
juktázapřažen; zapojen
upásateuctívat
šraddhajávíra
parajahluboký
upetásprodchnut
teTobě; tito
memůj; mi
juktazapřažen; zapojen
tamánejvíce
matáhsoud; názor; hledisko
Verš : 12.3.

je tvakšaramanirdešjamavjaktam parjupásate
sarvatragamačintjam ča kútasthamačalam dhruvam


Kdo však věčné, neurčité, také nezjevné zcela ctí,
všude jsoucí, za chápáním, tiché, nehybné, a pevné,
Kdo však nezničitelné, neumístitelné, nepostřehnutelné zcela uctívají, všudypřítomné a nepochopitelné, tiché, nehybné, pevné,
jekdo
tuale; však
akšaramnezničitelný; neměnný
anirdešjamneumístitelné
avjaktamneviditelné; smysly nepostřehnutelné
parizcela; vždy
upásateuctívat
sarvatragamvšudepřítomné
ačintjamnepochopitelný
čaa; také
kútaklidně; stabilně
sthamsídlit
ačalamnehybně
dhruvampevné; nepochybné
Verš : 12.4.

samnijamjendrijagrámam sarvatra samabuddhajah
te prápnuvanti mámeva sarvabhútahite ratáh


ovládají smysly všechny, vždy stejného rozumu,
ti též jistě dosáhnou Mne, tak pro blaho všemu bytí.
ovládají všechny své smysly, za všech okolností stejného rozumu, ti Mne jistě dosáhnou a všem bytostem prospěch přinesou.
Ani druhá cesta není snadná a na hledajícího klade vysoké nároky. Kdo je splní, ten dokáže projít k cíli druhou cestou.
Kršna Ardžunovi odpovídá, že mezi těmito žáky není žádný rozdíl. Pokud žák dosáhne cíle jednou cestou, musí mít stejné poznání, jako žák který šel cestou druhou.
samnijamjaovládnout
indrijasmyslové
grámamsoubor; souhrn
sarvatrakdekoli
samastejný
buddhajahrozum; moudrost
teTobě; tito
prápnuvantidosáhnout
mámmne
evajistě; zajisté; samozřejmě
sarvavšichni; vše
bhútabytost
hiteblaho
ratáhnásledovat; plnit
Verš : 12.5.

klešo'dhikatarastešámavjaktásaktačetasám
avjaktá hi gatirduhkham dehavadbhiravápjate


Obtíže mají větší ti, k nezjevnému mysl pnoucí.
Strasti pro nezjevný cíl získají v těle zakletí.
Obtíže mají velmi velké ti, kdo k neprojevenému upnou mysl. Kdo jsou v těle zakletí, získají takový neprojevený cíl jistě cestou plnou strasti.
Kršna vidí rozdíl v jednotlivých cestách. Cesta oddanosti neprojevenému a neměnnému principu klade na žáka mnohem vyšší nároky a žák musí projevit mnohem více soustředění a snahy než žák, který si vydal cestou oddanosti projevenému principu, ztělesněnému Kršnou.
V praxi to znamená asi tolik, že pro získání základních návyků a dovedností je mnohem lepší použít cestu oddanosti vznešenému ideálu zosobněnému Kršnou nebo jinou osvobozenou bytostí.
Až žák získá potřebné zkušenosti musí postupně opustit iluzorní formu Boha a soustředit se na osvobození věčnosti, která dlí v srdci člověka. Krásný příklad mudrce Papadžího jsem popsal v komentáři k veršům 9.21-22.
klešoobtíže
adhikavyšší
tarasvětší
tešámjejich; jim; oni
avjaktaneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
ásaktaupnout
četasámsrdce; mysl
avjaktáneprojevený (smysly nepostřehnutelný)
hijistě; také
gatihcíl
duhkhamstrast
dehatělo
vadbhirzaklít; chytit
avápjatezískat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 25.10.2011, zobrazeno : 2511

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish