Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 82. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 82. lekce

82. pokračování korespondenčního kurzu - verše 12.6-10
Výhody oddaného života a činností, výzva k aktivní změně svého života, uvedení prvních metod
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 12.6.

je tu sarváni karmáni maji samnjasja matparáh
ananjenaiva jogena mám dhjájanta upásate


Kdo však všechny činnosti své předají Mně nejvyššímu,
výlučnou zajisté jógou své mysli Mne uctívají,
Kdo však všechny činy Mně odevzdali, kdo Mne přijali za nejvyššího a jen Mne výlučnou, na jeden cíl zaměřenou, disciplínou mysli uctívají,
jekdo
tuale; však
sarvánivšechny
karmáničiny; činnost
majiMně
samnjasjaodevzdat; vzdát se
matMne; mým
paráhnejvyšší
ananjenaskrze ne mnohost; pomocí jediné; výlučně
evajistě; zajisté; samozřejmě
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
mámmne
dhjájantauvažovat; myslí spočinout
upásateuctívat
Verš : 12.7.

tešámaham samuddhartá mrtjusamsáraságarát
bhavámi načirátpártha majjávešitačetasám


těmto se Já spasitelem z moře smrti koloběhu
bez odkladu stanu, Pártho, ke Mně kdo upnuli mysl.
těchto se Já, bez odkladu, stanu zachráncem z oceánu koloběhu smrti, Synu Prthy, těch oddaných, kdo ke Mně upnuli mysl.
Tyto dva verše opakují a rozšiřují poslední verše 11. kapitoly. Je zde připomenuta naprostá oddanost a odevzdání Bohu, který nás za to zachrání od utrpení, které je spojené s tělesnou existencí.
Je nutno si uvědomit, že Bůh netouží po naší oddanosti, nechce abychom pro něj cokoli dělali, bránili ho nebo bojovali za něj. Bůh je věčný, neměnný všeprostupující a vůbec nepotřebuje žádnou naši pomoc nebo nějaké činy. To je popsáno ve verších 5.14-15.
Prvotním záměrem Boha je posloužit nám. Pomoci nám překonat naši nevědomost a spočinout ve věčném štěstí. Musíme přemoci svoji představu pomíjivosti a nalézt božskou věčnost a neměnnost. K tomu je dobré využít vyjmenované metody. Bůh chce být naším nejlepším přítelem tak dlouho, dokud nebudeme připraveni odhodit svoji lidskost a stát se Jeho věčností.
Bohužel bez naprostého soustředění není možno dosáhnout významné změny. Krásně to popisuje verš 4.11. V dalších verších bude popsáno mnoho metod, které lze pro svoje cvičení a zdokonalování použít.
tešámjejich; jim; oni
ahamJá, jsem
samuddhartápovznést
mrtjuzaniknout; zemřít
samsárakoloběh
ságarátoceán
bhavámistát se
naAni; ne-
čirátodklad
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
majiMně
ávešitaupnout
četasámsrdce; mysl
Verš : 12.8.

majjeva mana ádhatsva maji buddhim nivešaja
nivasišjasi majjeva ata úrdhvam na samšajah


Na Mne jistě mysl upni, svůj rozum ve Mně slož také,
pak spočineš ve Mně jistě nahoře a bez pochyby.
Na Mne jistě svou mysl upni, ve Mně svůj rozum slož, bez pochyby potom zajisté spočineš ve Mně, na výsostech.
Rozpusť svoji výjimečnost v mé vznešenosti. Soustřeď se, uklidni se, nech skrze své tělo jednat mne. Staň se mnou a já se stanu tebou. Toto je ta nejúžasnější cesta. Ale kdo je schopen toto udělat. Kdo však dokáže odhodit všechny svoje touhy a nenávisti, všechny svoje hodnoty a záměry? Kdo dokáže umlčet hlas svého ega tak, aby zmlkl navždy ?
majiMně
evajistě; zajisté; samozřejmě
manamysl
ádhatsvaupni
majiMně
buddhimmoudrost; rozum
nivešajaslož; spočiň
nivasišjasispočineš
majiMně
evajistě; zajisté; samozřejmě
atapotom
úrdhvamnahoru
naAni; ne-
samšajahpochybnost
Verš : 12.9.

atha čittam samádhátum na šaknoši maji sthiram
abhjásajogena tato mámiččháptum dhanaňdžaja


Pokud mysl nejsi schopen upnout na Mne velmi pevně,
pak jógou cvičení ducha Mne chtěj získat, Dhánandžajo.
Pokud nejsi schopen pevně upnout mysl na Mne, abhjásou jógou, duchovním cvičením, Mne potom chtěj získat, Dobyvateli vítězství.
Pokud nedokážeš splynout s bohem podle minulého verše, potom použij duchovní cvičení, abys překonal svoje nedostatky. Hledej to, co Ti brání splynutí a odstraňuj to.
Zde je Ardžuna nazván Dobyvatelem vítězství, bojovníkem, který porazil všechny ostatní vladaře, bojovníkem, který nikdy neprohrál. To mu má připomenout, že vykonal mnoho úžasných věcí, ale nedokáže překonat svoji vlastní nevědomost.
Všichni lidé žijí desítky let a konají spoustu činností. Nejsou to žádné zázraky, přesto si dokáží poradit s mnohými obtížemi. Pokud se opravdu odhodlají poznat skrytou moudrost a budou věřit, že toho dosáhnou, potom při naprostém soustředění toho mohou dosáhnout.
athaKdyž; ale; také
čittaminteligence; vědění
samávyrovnat se; být roven
dhátumudržet
naAni; ne-
šaknošischopen; dokázat
majiMně
sthirampevný
abhjásaduchovním cvičením
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
tatahpotom
mámmne
iččháchtění
áptumzískat
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
Verš : 12.10.

abhjáse'pjasamartho'si matkarmaparamo bhava
madarthamapi karmáni kurvan siddhimavápsjasi


Cvičení když schopen nejsi, konej pro Mne svoje činy.
Pokud pro Mne činy konáš, jistě dosáhneš úspěchu.
Duchovního cvičení když nejsi schopen, pro Mne, Nejvyššího činy konej. I když pro Mne jen činy konáš, úspěchu dosáhneš.
Pokud nedokážeš cvičit svého ducha zcela cíleně, potom se soustřeď na správné vykonávání svých světských činností. Konej je s maximální pečlivostí, ale vůbec si neplánuj, jaké plody z nich vzejdou. Veškeré plody své práce okamžitě odevzdávej Mně. Uvědom si, že vše je dar ode Mne, tvoje povinnost, tvoje schopnost ji plnit, tvoji přátelé i nepřátelé, všechny tvé prohry i výhry. To vše je tu jen proto, abys mohl cvičit svoji mysl k ctnostem a odříkání.
abhjáseduchovní cvičení
apiv; i; zahrnovat
asamarthonemožno; neschopen
asijsi
matMne; mým
karmačin; činnost
paramonejvyšší; věčný
bhavabuď; staň se
matMne; mým
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
apiv; i; zahrnovat
karmáničiny; činnost
kurvanjednat
siddhimnaplnění; úspěch
avápsjasizískat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 25.10.2011, zobrazeno : 2568

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish