Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 87. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 87. lekce

87. pokračování korespondenčního kurzu - verše 13.13-19
Popsání poznatelného, neboli předmětu poznávání.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 13.13.

gňejam jattatpravakšjámi jadžgňátvá'mrtamašnute
anádimatparam brahma na sattannásadučjate


Zjevím jak poznat poznání, co vede k nesmrtelnosti.
Bez začátku, skvělé Brahma, bytí ni nebytí ho zvou.
Objasním jak poznáš to poznání, kterým dosáhneš nesmrtelnosti. Nejvyšší Brahma nemá začátek a praví se o něm, že není skutečné, ani neskutečné.
V minulých verších jsme se zabývali metodami používanými k poznávání. Poznání, které bude v následujících verších popisováno, má být chápáno ve smyslu toho, co je možno a také nutno poznat.
Začíná se tím nejdůležitějším, samotnou podstatou, která je nazváno Brahma. Toto Brahma má všechny božské vlastnosti, je bez počátku, je věčné, je všude a přesto není vidět. Ve smyslu verše 2.16. je tato neměnná podstata považována za skutečnou, protože se nikdy nemění, nicméně nevědomost tuto skutečnost zcela zakrývá a tak se dá býti neskutečnou.
gňejamznát; poznávané
jatjak
tatto
pravakšjámiobjasním
jadžto; když
gňátváznajíce
amrtamnektar; nesmrtelnost
ašnutezískat
anádimatbez počátku
paramnejvyšší; dávné; věčné
brahmaBrahma; Védy
naAni; ne-
satskutečno
tanto
naAni; ne-
asatneskutečno
učjateříkat; nazývat
Verš : 13.14.

sarvatah pánipádam tatsarvato'kšiširomukham
sarvatah šrutimalloke sarvamávrtja tišthati


Má To všude ruce, nohy, všude oči, hlavy, tváře,
všechno slyší, ale světu celému skryté zůstává.
Ruce a nohy má všude, také oči, hlavy a tváře. Všechno slyší, avšak světu celému skryté zůstává.
Pro popis božských vlastností se mnohdy používá paradox, tvrdí se, že má nějakou vlastnost a zároveň se prohlašuje, že tuto vlastnost nemá, nebo že má vlastnost zcela opačnou. To je dáno různými hledisky bytosti znalé a bytosti nevědomé. Bytost znalá vidí vše v jednotě, všude v každém vjemu vidí všeprostupující podstatu a zároveň vnímá všechny své prožitky jako iluzi, film na plátně mysli. Nevědomá bytost považuje sebe, všechny okolní věci a vůbec celý vesmír za skutečné a duch jako neexistujícího, nebo alespoň neviditelného a nepochopitelného.
Tvrzení tohoto verše si můžeme představit asi takto. Já, jako člověk, jsem tělo s dvěma rukama a nohama, s hlavou a ústy. Všechno toto si uvědomuje můj duch skrze mysl. Podobný duch dlí v každé bytosti, člověku, zvířeti i rostlině, určitý duch prostupuje lidstvo i Zemi, stádo zvířat nebo les s mnoha rostlinami. Kršna ve verši 13.3. prohlašuje, že on je znalcem na všech polích. Tento všeprostupující pocit prožil Ardžuna v jedenácté kapitole ve své vizi kosmické formy Kršny.
Zdánlivě to vypadá, že svět je plný individuálních bytostí, ale při pohledu z hlediska věčného ducha je vše pomíjivé a proměnné pouze neskutečná iluze.
sarvatahúplně; všude; kdekoli
pániruce
pádamnohou; nohy
tatto
sarvatahúplně; všude; kdekoli
akšioči
širohlava
mukhamústa; tvář
sarvatahúplně; všude; kdekoli
šrutimalslyšet
lokesvět
sarvamvše
ávrtjahalit; obklopit
tišthatisetrvat; zůstat
Verš : 13.15.

sarvendrijagunábhásam sarvendrijavivardžitam
asaktam sarvabhrččaiva nirgunam gunabhoktr ča


Jakostmi všech smyslů září a všechny smysly ovládá,
nelpí a vše udržuje, bez jakostí, jakosti zná.
Všemi smysly a kvalitami vystupuje, všechny smysly ovládá a nepřipoutané vše udržuje, a jistě bez kvalit, kvality prožívá.
Myšlenka pokračuje dále. Duch není poskvrněný ničím, co se odehraje v jeho představách a k ničemu není připoután. Proč taky, vždyť vše brzo pomine a nakonec zůstane pouze čistý a neposkvrněný duch sám.
Všechny proměny kvalit, které jsou neoddělitelnou součástí všeho, co se v představách odehrává, nemají na věčného, nehmotného a svobodného ducha žádný vliv. Duch může díky vhledu do všech bytostí vnímat kvality činů i myšlenek, ale na ony něj nemají žádný vliv. Pokud se nějaký vliv objevuje, pak za tím vždy hledejte vaše Ego. To znamená vaše touhy, zájmy, důležitosti a názory.
sarvavšichni; vše
indrijasmyslové
gunakvality
ábhásamzářit; vystupovat
sarvavšichni; vše
indrijasmyslové
vivardžitamovládat; zbavit
asaktamnepřipoutaný
sarvavšichni; vše
bhrčudržovat
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
nirgunambez kvalit
gunakvality
bhoktržít; prožít
čaa; také
Verš : 13.16.

bahirantašča bhútánámačaram čarameva ča
súkšmatváttadavigňejam dúrastham čántike ča tat


Vně také uvnitř bytostí, nehybné a jistě hybné,
nerozpoznatelně jemné, je To blízké i vzdálené.
Je To vně i uvnitř bytostí, je nepohyblivé a zajisté i pohyblivé, je tak jemné, že je nerozpoznatelné, je nedosažitelné a zároveň i velmi blízké.
Bytosti obklopuje nekonečný a věčný prostor, uvnitř dlí nesmrtelný a věčný duch. Z vůle ducha se pohybují bytosti a rostou rostliny, ačkoli duch sám, který je nehmotný a neměnný, se nemůže hýbat a měnit.
Ani prostor a ani duch nejsou postřehnutelné, prostor je věčná nekonečná prázdnota, těch pár miliard hmotných galaxií jsou pouze projevem tohoto prvotního prostoru. Uvědomění si duch a třeba i prostoru, je pro většinu lidí nedosažitelné, ačkoli je to v každém z nich, neustále po celý život.
bahirvnější
antaškonec; vnitřek
čaa; také
bhútánámbytosti
ačaramnepohyblivé
čarampohyblivé
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
súkšmatvátjemné
tatto
avigňejamnerealizovatelné; nepoznatelné
dúrasthamvzdálené; nedosažitelné
čaa; také
antikeblízké
čaa; také
tatto
Verš : 13.17.

avibhaktam ča bhútešu vibhaktamiva ča sthitam
bhútabhartr ča tadžgňejam grasišnu prabhavišnu ča


Nedělitelné dělené jakoby v bytostech trvá,
bytostí živitel, To znej, stravující i tvořící.
Je nedělitelné a přesto je jakoby bytostmi rozdělené. Poznej, že To je udržovatelem bytostí, které pohlcuje i vytváří.
Nelze rozdělit něco, co je věčné, všudepřítomné a zároveň nehmotné. Přesto se při pohledu z venčí zdá že existuje nekonečně mnoho různých bytostí.
Bez ducha, který hmotě dá život, by byla Země bez života. Všechny bytosti se rodí, vstupuje do nich ducha když zemřou, duch je opouští. Až bude správný čas, duch na sebe opět navlékne nějaké nové hmotné tělo
avibhaktamnerozdělený
čaa; také
bhútešubytosti
vibhaktamrozdělený
ivajakoby
čaa; také
sthitamumístěn; postaven
bhútabytost
bhartrživitel
čaa; také
tatto
gňejamznát; poznávané
grasišnuhltat; polykat
prabhavišnupůvod
čaa; také
Verš : 13.18.

džjotišámapi tadždžjotistamasah paramučjate
gňánam gňejam gňánagamjam hrdi sarvasja višthitam


Mezi světly je To světlem, praví se mocnějším než tma.
Znání, znané, poznatelné, co setrvává v srdcích všech.
Praví se, že mezi světly je Tím světlem, které překoná temnotu. Je poznáním, je poznáváním, je poznáním dosažitelné, neboť v srdcích všech setrvává.
Slunce nezná temnotu, z jeho pohledu je vše osvětlené. Temnota se schovává na odvrácené straně věcí. Jakmile se věc otočí, Slunce zase vidí osvětlenou část, a temnota se zase skryje na straně opačné.
Ve světle poznání neexistuje neznalost. Buď máte zkušenost stavu věčnosti (a chcete ho navždy) nebo ho nemáte a vůbec netušíte, jak to vypadá.
Souhrn porozumění poli, znalci pole, poznávání a poznatelnému dává bytosti tu správnou perspektivu k překonání temnoty nevědomosti.
Ve skutečnosti jde pouze o změnu hlediska, musíte opustit svoje pomíjivé hledisko složené z vašich názorů a zkušeností a naučit setrvat v hledisku věčného ducha, ve svém srdci.
džjotišámnsvětlům
apiv; i; zahrnovat
tatto
džjotissvětlo
tamasahkvalita temnoty
paramnejvyšší; dávné; věčné
učjateříkat; nazývat
gňánampoznání
gňejamznát; poznávané
gňánapoznání
gamjamdosáhnout
hrdisrdce
sarvasjavšechna; každé
višthitamsetrvává
Verš : 13.19.

iti kšetram tathá gňánam gňejam čoktam samásatah
madbhakta etadvigňája madbhávájopapadjate


Takto pole a poznání, i poznávané popsal jsem,
Můj oddaný když přijme To, Mého stavu on dosáhne.
Takto jsem stručně popsal pole a také poznání i poznávané. Můj oddaný, který toto přijme, Mého stavu dosáhne.
Kdo toto učení pilně nastuduje a potom uvede do praxe, ten dosáhne Kršnova stavu, ten najde Kršnu, znalce pole ve svém srdci, v poli svého tělesného života.
ititak; proto
kšetrampole
tathátaké; dále
gňánampoznání
gňejamznát; poznávané
čaa; také
uktampravit
samásatahstručně
matMne; mým
bhaktaoddaný
etattoto; tento
vigňájauvědomění; realizace
matMne; mým
bhávájaexistence; stav
upapadjatepříslušet; patřit
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 6.11.2011, zobrazeno : 2359

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish