Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 88. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 88. lekce

88. pokračování korespondenčního kurzu - verše 13.20-24
Jak rozlišit Přírodu (Prakrti) od Osoby (Puruši).
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 13.20.

prakrtim purušam čaiva viddhjanádí ubhávapi
vikárámšča gunámščaiva viddhi prakrtisambhaván


Přirozenost i Osoba věz bez počátku obě jsou,
změny a jistě jakosti, věz, jen přirozenost zrodí.
Věz, že Příroda a také jistě Prvotní Osoba jsou obě bez počátku. Také věz, že změny a kvality se zrodí z Přirozenosti.
Příroda je schopnost prázdného nekonečného prostoru tvořit hmotné projevy. Osoba je schopnost uvědomění si existence. Obě jsou základní věčnou součástí našeho vesmíru.
Příroda vytváří proměnlivé a pomíjející projevy různých kvalit. Jejím dílem je vše, co se proměňuje. Jsou to tedy všechny hmotné projevy, galaxiemi počínaje a buňkami a atomy našeho těla konče. Také to jsou všechny představy, naše bdělé prožitky i sny. Za tím vším je schována schopnost myšlení a vnímání. A to je prvotní neměnná Osoba.
prakrtimpřírodu; přirozenost
purušambytost; osoba
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
viddhiznát; vědět
anádíbez počátku
ubháuoba
apiv; i; zahrnovat
vikárámšzměna
čaa; také
gunámškvality; tři kvality hmotné přírody
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
viddhiznát; vědět
prakrtipříroda; přirozenost
sambhavánzrodit se
Verš : 13.21.

kárjakáranakartrtve hetuh prakrtiručjate
purušah sukhaduhkhánám bhoktrtve heturučjate


Činy, nástroj a činitel, věz, původ mají v přírodě.
Osoba je štěstí, strasti prožití původ, praví se.
Říká se, že činnosti, nástroje a činitel povstávají z Přírody. Říká se, že prožívání radostí a strastí povstává z Osoby.
Činitel je tělo, za nástroje jsou považovány dříve vyjmenované smyslové orgány. Činy a jejich účinky člověka budují jeho tělesný stav a stav nejbližšího okolí. To vše se odehrává v přírodě.
Osoba je schopnost vnímání a následného rozlišování. Pokud někde leží kámen, tak je jeho vnitřní stav stejný i když je zamrznutý v ledu nebo na něj svítí Slunce a rozpaluje ho. Kámen je hmota, která nevnímá změny svého tělesného stavu. Lidské tělo je mnohem složitější kus hmoty, který je obdařen schopností vnímání. Osoba je tato schopnost, která je příčinou duchovního stavu bytosti. Duševní stav bytosti je závislý na tělesném stavu a kvalitě ducha.
Takže použijeme-li terminologii začátku této kapitoly, potom Příroda je polem a Osoba je znalcem. Pokud je znalec skutečně znalý, potom může být život v těle dlouhodobě plný spokojenosti.
kárjapovinnosti; činnost
kárananástroj; prostředek
kartrtvečinitel; ten, kdo koná
hetuhpříčina
prakrtihpříroda; přirozenost
učjateříkat; nazývat
purušahPuruša; osvobozená osoba
sukhaštěstí; radost
duhkhánámstrasti
bhoktrtveprožití
hetuhpříčina
učjateříkat; nazývat
Verš : 13.22.

purušah prakrtistho hi bhunkte prakrtidžángunán
káranam gunasango'sja sadasadjonidžanmasu


Osoba v přírodě dlící jakosti zná od přírody.
Vazba k jakostem určí zrod z lůna pravdy či nepravdy.
Osoba, která dlí v přírodě, nutně užívá kvality zrozené z přírody. Závislost na těchto kvalitách je důvodem zrodu z čistého nebo nečistého lůna.
Osoba vtělená do těla vnímá přírodu a rozlišuje její kvality. Pokud je Osoba svobodná, pokud rozlišuje sebe a vnímá přírodu jako představu v mysli, potom jsou její další vtělení také svobodná. Pokud však vznikne stav klamu, Osoba zapomene na svoji neviditelnou věčnost, potom vzniká představa "Já jsem tělo" a "já jsem činitel". Toto spojení vnímajícího ducha a hmoty je zváno Ego a je to základní omyl existence člověka. Čím je duch pevnější a klidnější, tím je blíže svému prvotnímu stavu. Čím je duch slabší a méně soustředěný, tím je od své podstaty dále. Pokud tělo zemře dříve než duch dosáhl své svobody, potom další existence ve své kvalitě navazuje na předchozí vtělení. Věčný Duch se musí zklidnit, stát se pevným a poznat svou podstatu. Potom jeho (zdánlivé) utrpení skončí.
purušahPuruša; osvobozená osoba
prakrtipříroda; přirozenost
sthahumístěn; setrvávat
hijistě; také
bhunkteužívá
prakrtipříroda; přirozenost
džánzrození
gunánkvality
káranamnástroj; prostředek
gunakvality
sangopřipoutanost
asjatéto; tohoto
sadskutečnost
asatneskutečno
jonizdroj; lůno
džanmasuzrození; vznik
Verš : 13.23.

upadraštá'numantá ča bhartá bhoktá mahešvarah
paramátmeti čápjukto dehe'sminpurušah parah


Svědkem, vládcem, živitelem, příjemcem a Velkým Pánem,
i Nejvyšším Já v těle zvou tomto Osobu nejvyšší.
Pozorovatel a schvalovatel, živitel, uživatel, Velký Pán a Nejvyšší Já, tak se hovoří o nejvyšší Osobě v tomto těle.
Duch je schopnost vnímání, proto je zde označen jako pozorovatel. Tento pozorovatel pozoruje a zpracovává smyslové vjemy. Všechny vjemy vytváří představu existence a kvalita této existence je pozorována a prožívána.
Druhá vlastnost, schvalovatel, je založena na tom, že duch vnímá a skrze tělesné orgány řídí činnost těla. Na kvalitě ducha záleží, jaké činy budou tělu dovoleny.
Duch udržuje celé tělo při životě. Díky nespočetným činnostem tělo dobře funguje, proto je považován za udržovatele nebo živitele.
Mahéšvara - Velký pán - je přízvisko Boha Bohů Šivy. Osoba je tímto velikým bohem vtěleným do těla. Paramátma je Nejvyšší Já a to také symbolizuje v tomto těle Osoba.
Tento verš vysvětluje, že naše podstata, náš duchovní cíl, může být vyjádřen jako Bůh, pravé Já, prvotní Osoba nebo personifikován jako Kršna. Vždy bude mít stejné potřebné Božské vlastnosti.
upadraštápozorovatel; svědek
anumantáschvalovatel; ten kdo povoluje
čaa; také
bhartáživitel
bhoktápříjemce
maháobrovský; velký
íšvarahBůh; Pán
paramnejvyšší; dávné; věčné
átmapravé Já; mysl
ititak; proto
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
uktoosloven; pravit
dehetělo
asminv této
purušahPuruša; osvobozená osoba
parahnejvyšší
Verš : 13.24.

ja evam vetti purušam prakrtim ča gunaihsaha
sarvathá vartamáno'pi na sa bhújo'bhidžájate


Kdo takto pozná Osobu, Přírodu spolu s jakostmi,
v čemkoli tak setrvává, ten znovu se již nezrodí.
Kdo takto pozná Osobu a Přírodu spolu s kvalitami, ten se již znovu nezrodí, i když v setrvává v jakékoli podobě.
Poznání stejné prvotní Osoby v různých vyjádřeních je završením cíle cesty. Můžete jít cestou oddanosti Kršnovi a nebo cestou poznání. Až dosáhnete cíle musíte vidět svůj cíl ve všech různých formách, které zde byly uvedeny. Pokud nejste schopni vidět tyto různé formy jako projev jediného, potom ještě musíte svoje poznávání dokončit a svoji zaslepenost odstranit.
jahkdo
evamtak
vettipovažovat; znát
purušambytost; osoba
prakrtimpřírodu; přirozenost
čaa; také
gunaihkvality; tři kvality hmotné přírody
sahas; spolu
sarvathákdekoli; všude
vartamánosetrvává
apiv; i; zahrnovat
naAni; ne-
sahon; ten; tak
bhújahznovu; dále
abhidžájatevyvstane
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 7.11.2011, zobrazeno : 2494

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish