Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 89. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 89. lekce

89. pokračování korespondenčního kurzu - verše 13.25-30
Způsoby učení jak rozlišovat pole a znalce pole
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 13.25.

dhjánenátmani pašjanti kečidátmánamátmaná
anje sámkhjena jogena karmajogena čápare


Meditací Já uvidí jen některé Já ve svém Já,
jiné dle jógy moudrosti a jógou činů ostatní.
Jen někdo spatří pravé Já ve svém Já rozjímáním, jiný Disciplínou poznání a další Disciplínou činů.
Duchovní osvobození, které je popsané v minulých verších, je možné pro každého člověka v každém okamžiku. Není k tomu potřeba nic jiného, než se vzdát svých mnohdy falešných představ a spočinout v prvotním stavu nepopsatelného štěstí.
Dosáhnutí tohoto stavu je pro většinu lidí nesmírně obtížné. Musí se rozhodnout vzdát se svých malých štěstí, svého zaběhaného života a vydat se do neznáma. Vzdát se svých názorů a změnit myšlení je opravdu těžký úkol. Nikdo nemůže osvobození získat snadno, ba naopak, je to velice těžká práce, vyžadující velké soustředění a odhodlání.
Kršna říká, že pouze někteří lidé mohou dosáhnout pokroku meditační praxí. Další používají nauky o moudrosti a jiní jdou cestou činů. Ti všichni mají svůj cíl a jsou schopni za ním kráčet samostatně.
dhjánenameditace; rozjímání
átmanisvým pravým Já; myslí
pašjantividět
kečidněkterý
átmánammysl; pravé Já
átmanápravé Já; v pravém Já
anjeostatní
sámkhjenaSánkhja - učení podle sánkhji; učení o věčném Já; vyložené v upanišádách
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
karmačin; činnost
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
čaa; také
aparejiní; ostatní
Verš : 13.26.

anje tvevamadžánantah šrutvá'njebhja upásate
te'pi čátitarantjeva mrtjum šrutiparájanáh


Další To ale neznají, slyšené od ostatních ctí,
oni také smrt porazí, slyšeného dosažením.
Někteří Toto neznají, ale slyšené od ostatních uctívají. Ti také ovládnutím toho, co slyšeli, jistě překonají moc smrti.
Pro mnoho dalších lidí dobrých a moudrých lidí je však samostatná cesta obtížná, nemají dostatek soustředění a klidu a tak se nechávají vést pokročilejšími lidmi. Měli by to být vyškolení kněží nebo v tom nejlepším případě lidé, kteří úspěchu již dosáhli - realizovaní mudrci. Ti mohou pomoci svými radami, pokud dopadnou na úrodnou půdu.
anjeostatní
tuale; však
evamtak
adžánantahneznat; neuvědomovat si
šrutváslyšet
anjebhjaostatních
upásateuctívat
teTobě; tito
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
atipříliš; vše
tarantidokázat překonat
evajistě; zajisté; samozřejmě
mrtjumzaniknout; zemřít
šrutislyšené; Védy a upanišády
parájanáhdosažení; ovládnutí
Verš : 13.27.

jávatsaňdžájate kiňčitsattvam sthávaradžangamam
kšetrakšetragňasamjogáttadviddhi bharataršabha


Když zrodí se jakékoli bytí pevné, pohyblivé,
pole a znalce spojení, v Tom poznej, Bharataršabho.
Pokud se jakékoli bytí zrodí, ať pevné nebo pohyblivé, vždy v Tom poznej spojení pole a znalce pole, Býku mezi Bharaty.
Jakákoli bytost, člověk, zvíře, rostlina, ale i nevnímající a zdánlivě neživá příroda, to všechno jsou projevy pole a znalce. Znalec sám o sobě nemůže konat v hmotném světě a díky přírodě dostává různé tvary a kvality. Naučte se vidět nejen to co je zřejmé. Když se soustředíte, snadno uvidíte vlastnosti toho vnitřního.
jávatdokud; pokud
saňdžájaterodit; plodit
kiňčitcokoli
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
sthávaranepohnutelným
džangamampohyblivý
kšetrapole
kšetragňaznalec pole
samjogátspojení; pouto
tatto
viddhiznát; vědět
bharataršabhaArdžuna - Býk mezi Bharatovci; nejlepší z nich
Verš : 13.28.

samam sarvešu bhútešu tišthantam paramešvaram
vinašjatsvavinašjantam jah pašjati sa pašjati


Stejný a ve všech bytostech je trvalý Pán Nejvyšší.
Pomíjivé nesmrtelné kdo uvidí, ten uvidí.
Ve všech bytostech je stejný trvalý Nejvyšší Pán. Kdo uvidí v pomíjivých věcech nepomíjivou věčnost, ten skutečně vidí.
samamstejně; zpříma
sarvešuvšude; vše
bhútešubytosti
tišthantamtrvalý
paramnejvyšší; dávné; věčné
íšvaramBůh; Pán
vinašjatsupomíjivé
avinašjantamnepomíjivé; nezničitelné
jahkdo
pašjatividět
sahon; ten; tak
pašjatividět
Verš : 13.29.

samam pašjanhi sarvatra samavasthitamíšvaram
na hinastjátmaná''tmánam tato játi parám gatim


Také vidí-li kdekoli stejného Pána dlícího,
jistě neničí své Já v Já, dosáhne pak cíl nejvyšší.
A také vidí-li zřetelně všude dlícího jediného Pána, již více neničí své Já svým Já, načež dosahuje nejvyššího cíle.
Věčný duch prostupuje všechny pomíjivé věci. Naučte se všude vidět Boha, svého Boha, svůj ideál. Uvidíte-li svého boha ve všem co Vás obklopuje,nikdy nebudete sami, nikdy nebudete mít nepřítele a nikdy nebudete nešťastní. Vše, co prožíváte v tomto světě, je pro vaše dobro. Nejvyšší Pán je neustále s vámi a přeje si, abyste to věděli i vy. Až uvidíte Pána ve všech věcech, uvidíte ho i v sobě.
samamstejně; zpříma
pašjanvidět
hijistě; také
sarvatrakdekoli
samstejný
avasthitamumístění
íšvaramBůh; Pán
naAni; ne-
hijistě; také
nastizánik; neexistence
átmanápravé Já; v pravém Já
átmánammysl; pravé Já
tatahpotom
játidosahuje; jde
parámvěčná; nejvyšší
gatimcíl
Verš : 13.30.

prakrtjaiva ča karmáni krijamánáni sarvašah
jah pašjati tathá''tmánamakartáram sa pašjati


A přírodou jistě činy vykonávané veškeré,
kdo uvidí, a také Já netvořící, ten uvidí.
A kdo vidí, že pouze příroda koná všechny činnosti a že přitom pravé Já nic netvoří, ten skutečně vidí.
Uvidíte-li Pána v sobě, pak se soustřeďte na jeho formu. Ten Nejvyšší Pán je vaše Já, pravé a šťastné, je to moudrý svědek všech událostí.
Staňte se sami sebou, odstraňte pocit své tělesnosti a vraťte se do svého ducha. Pak spočinete v nejvyšší jednotě, poznáte skutečnou Osobu a stanete se jí.
prakrtjapřirozenost; přírodu
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
karmáničiny; činnost
krijamánánibýti konáno
sarvašahzcela; vše
jahkdo
pašjatividět
tathátaké; dále
átmánammysl; pravé Já
akartáramnetvořící; nečinný
sahon; ten; tak
pašjatividět
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 10.11.2011, zobrazeno : 2385

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish