Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 91. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 91. lekce

91. pokračování korespondenčního kurzu - verše 14.1-5
Nauka o třech kvalitách
Tři kvality jsou jedním ze zásadních objevů indické tradice. V našem západním systému hodnot vystupují pouze dvě síly - dobro a zlo. V Indii na základě svých dogmat usoudili, že pokud je vše dílo jediného Boha, tak nemůže existovat mocné zlo a dobro je tento Bůh sám. Důležité stavy bytosti jsou znalost nebo neznalost Boha, tedy poznání a nevědomost.
Mezi těmito v podstatě stabilními stavy existuje třetí síla a tou je změna. Satva - čistota je stavem poznání, tamas - temnota je nevědomost a radžas - vliv je snaha o změnu, v lepším případě o změnu z nevědomosti do stavu poznání.
Pokud si uvědomíme tento princip a začneme správně rozlišovat kvality věcí, potom děláme další velice významný krok k našemu cíli.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 14.1.

šrí bhagaván uváča
param bhújah pravakšjámi gňánánám gňánamuttamam
jadžgňátvá munajah sarve parám siddhimito gatáh


Šrí Bhagaván uvádí:
Nejvyšší znovu objasním vědu ze všech věd nejlepší,
té všichni mudrci znalí došli věčného úspěchu.
Blahoslavený Pán pravil:
Znovu objasním věčné poznání, které je ze všech poznání nejlepší. Když mudrci poznali toto poznání, všichni tak došli k nejvyššímu úspěchu.
Minulá kapitola se zabývala naukou o rozlišení znalce pole jako vnímajícího ducha a těla jako nevnímající hmoty. V této kapitole budeme pokračovat a budeme se učit rozlišit kvalitu všech vjemů, který znalec pole vnímá. Tato nauka je považována za nesmírně užitečnou pro úspěšné zkoumání fungování mysli.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
paramnejvyšší; dávné; věčné
bhújahznovu; dále
pravakšjámiobjasním
gňánánámpoznáním
gňánampoznání
uttamamnejvyšší; nejlepší
jadžto; když
gňátváznajíce
munajahmudrc; mnich
sarvevšichni
parámvěčná; nejvyšší
siddhimnaplnění; úspěch
itotak
gatáhprostoupit; dojít
Verš : 14.2.

idam gňánamupášritja mama sádharmjamágatáh
sarge'pi nopadžájante pralaje na vjathanti ča


Toto poznání přijali, tak Mé jakosti dosáhli,
ve zrodu již se nerodí a v zániku již netrpí.
Když toto poznání přijali, Mých kvalit dosáhli a během vytváření se nerodí a v době zániku netrpí.
Pokud je člověk schopen správně rozlišovat kvality všech vjemů, potom jeho duch dosahuje vysokého stádia odpoutání od nevnímající hmoty. Velikost utrpení v okamžiku smrti závisí na lpění na světě, na připoutanostech a touhách. Samotný věčný duch nemá žádné kvality a je pouze svědkem kvalit jevů probíhajících v proměnlivé přírodě.
idamtyto; toto
gňánampoznání
upášritjauchýlit se; najít se
mamamoje
sádharmjamřád; kvalitu
ágatáhdosáhli
sargestvoření; zrod
apiv; i; zahrnovat
naAni; ne-
upadžájantenastává; rodí se
pralajezánik
naAni; ne-
vjathantibolesti
čaa; také
Verš : 14.3.

mama jonirmahadbrahma tasmin garbham dadhámjaham
sambhavah sarvabhútánám tato bhavati bhárata


Mé lůno je velké Brahma, do něho zárodek vkládám,
tak zrození všech bytostí potom nastane, Bhárato.
Moje lůno je Příroda, do ní zárodek vložím a z nich nastane zrození všech bytostí, Bhárato.
Příroda je věčné lůno, kde vznikají bytosti všech tvarů. V každé bytosti dlí duch, který hmotnou substanci oživuje.
mamamoje
jonirzdroj; lůno
mahadveliký
brahmaBrahma; Védy
tasminv něm
garbhamzárodek
dadhámidát; udělit
ahamJá, jsem
sambhavahzrodit se
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
tatahpotom
bhavatistane se; nastane
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 14.4.

sarvajonišu kaunteja múrtajah sambhavanti jáh
tásám brahma mahadjoniraham bídžapradah pitá


Všechna ta lůna, Kauntéjo, ve všech těch tvarech zrozených,
těm Brahma velkým lůnem je a Já jak otec sémě dám.
Všechna lůna, Synu Kuntí, v jakýchkoli žijících formách a tvarech, těm je Příroda lůnem a Já semeno darující otec.
Duch nemá pouze svou hrubou formu, která představuje vědomí člověka, jehož tělo je složeno z milionů milionů částečně samostatných buněk. To, co se děje v buňkách po početí dítěte, je nesmírně složitá a propracovaná činnost, která stále překonává naše schopnosti pouhého porozumění těmto jevům. Pokud na tomto případě nevidíme nějakou nepoznanou sílu ovlivňující hmotu, pak jsme opravdu slepí. V minulých verších bylo o tělu hovořeno jako o městě. Není snad lepší příklad jak si představit složitost těla. Buňky tvoří ulice, domy, a továrny. Buňky jsou obyvateli domů a různé bakterie jsou pěstovány jako užitečná domácí zvířata. Některé buňky jsou součástí obranného systému, policie dohlížející na klidný život pracujících buněk a vojsko chrání všechny před nepřáteli z venku. Nad tím dlí kněžský nervový systém prorůstající a řídící celé tělo.
sarvavšichni; vše
jonišulůna
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
múrtajahforem
sambhavantipovstat
jáhcokoli
tásámtěm
brahmaBrahma; Védy
mahadveliký
jonirzdroj; lůno
ahamJá, jsem
bídžasemeno; zdroj
pradahvytvářet; způsobit
pitáotec
Verš : 14.5.

sattvam radžastama iti gunáh prakrtisambhaváh
nibadhnanti mahábáho dehe dehinamavjajam


Čistota, vliv a temnota, jakosti přírody dané,
poutající, Mahábáho, v těle věčnost vtělenou.
Sattva - čistota, radžas - vliv a tamas - temnota, to jsou kvality z přírody povstávající, které poutají, Mocný válečníku, do těla vtěleného neměnného ducha.
Popsané kvality pocházejí z přírody. Jejich sídlem je mysl člověka a nositelem nižších kvalit je Ego. Ego je princip nevědomosti a v egu probíhá boj ve formě radžasu. Dokud v mysli vládnou nižší kvality, tak dlouho trvá pouto mezi duchem a hmotou. Opačně to můžeme říci tak, že poutem mezi hmotou a duchem je nevědomost, neznalost ducha svého vlastního úžasného stavu a mylná konstrukce Já jsem tělo.
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
radžaskvalita neklidu, ovládání
tamakvalita temnoty
ititak; proto
gunáhkvality
prakrtipříroda; přirozenost
sambhaváhzrodit se
nibadhnantipoutat
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
dehetělo
dehinamvtělený
avjajamneměnné; skutečné
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 13.11.2011, zobrazeno : 2545

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish