Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 92. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 92. lekce

92. pokračování korespondenčního kurzu - verše 14.6-10
Popis svazujících projevů jednotlivých kvalit a jejich vzájemného působení.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 14.6.

tatra sattvam nirmalatvátprakášakamanámajam
sukhasangena badhnáti gňánasangena čánagha


Tam čistota bez poskvrny, zářící a bez slabosti,
poutem štěstí přivazuje, poutem poznání, Anagho.
Tam sattva - čistota bez poskvrny, zářivá, bez slabin, váže poutem štěstí a poutem poznání, Bezúhonný.
Čistá mysl si zakládá na své vznešenosti a čistotě. Ego takových bytostí může být velice silné. Krásný příkladem z Mahabháraty je Ardžunův starší bratr Judhišthira. Ten byl synem boha Řádu Dharmy a byl ze své podstaty naprosto pravdomluvný. Nikdy neřekl nepravdu a dbal na to, aby jeho řeč byla vždy naprosto jednoznačná. V kritické době války musí Judhišthira na pokyn Boha Kršny zalhat svému učiteli Drónovi. Dróna může být zabít až když složí zbraně. Zbraně složí jen když zaslechne nepříznivou zprávu z důvěryhodného zdroje. Tím zdrojem je naprosto pravdomluvný Judhišthira a zprávou je lež o smrti jeho jediného milovaného syna Ašvathámy. Ačkoli Judhišthira dostane přímý povel od svého uctívaného přítele a Boha v jedné osobě, přesto váhá a lže opravdu jen s nejvyšším odporem. Judhišthira byl závislý na své pravdomluvnosti a tato závislost ho poutala ke hmotě.
Judhišthira jako jediný dojde do nebe ve svém lidském těle. Potom však musí strávit chvíli v pekle za tuto svoji lež. Jsou však dva výklady. Jeden tvrdí, že se Judhišthira dostal do pekla za svou lež. Druhý výklad praví, že se dostal do pekla, protože nedokázal věřit svému bohu a byl závislý na své pravdomluvnosti. Podle tohoto verše je tento výklad správnější.
tatratam
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
nirmalatvátbez nečistot
prakášakamodhalit; zářit
anámajammimo smutek; mimo nemoc (ducha)
sukhaštěstí; radost
sangenavazba
badhnátisvazovat; poutat
gňánapoznání
sangenavazba
čaa; také
anaghaArdžuna - bezúhonný; neposkvrněný
Verš : 14.7.

radžo rágátmakam viddhi tršnásangasamudbhavam
tannibadhnáti kaunteja karmasangena dehinam


Vliv jenž je svodů podstata, věz, z touhy a svazků vzešlý,
ten přivazuje, Kauntéjo, poutem k činům vtěleného.
Radžas - vliv, podstatu lákadel poznej, z dychtění a svazků zrozeného, ten váže, Synu Kuntí, poutem k činům vtěleného.
Kvalita vlivu vzniká ze svodů, z touhy a připoutanosti. Tato kvalita je vyjadřována činy. Může to být naše běžná práce, ale i duchovní cvičení. Tuto kvalitu má i víra v Boha. Dokud člověk nemá přímou zkušenost, tak věří v dokonalost a čisté štěstí a touží po nich. Proto je víra ve kvalitě vlivu. Po dosažení poznání své podstaty tato víra zaniká a zůstává pouze poznání. Takové poznání symbolizuje nejvyšší úroveň čistoty ducha.
radžotouha; neklid; ovládání; jedna ze tří kvalit
rágalákání; půvab; svody
átmakampodstata
viddhiznát; vědět
tršnádychtění; touha
sangaspolečnost; společenství; vazby
samudbhavamzrodit
tanto
nibadhnátipoutat
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
karmačin; činnost
sangenavazba
dehinamvtělený
Verš : 14.8.

tamastvagňánadžam viddhi mohanam sarvadehinám
pramádálasjanidrábhistannibadhnáti bhárata


Temnota však z nerozumu, věz, mate všechny vtělené,
nedbalostí a leností, tak spánkem váže, Bhárato.
Tamas - temnotu zrozenou z nevědomosti však poznej, ona mate všechny vtělené nepozorností, leností a spánkem a tak je poutá, Bhárato.
Temnota je plodem nevědomosti ve všech smyslech tohoto slova. Tato nevědomost je velice pevný stav. Ke změně je nutná snaha, odhodlání, víra a naděje. Jen tyto vlastnosti mohou změnit původní nevědomý stav a do života bytosti vnést činorodost a čistotu.
tamaskvalita temnoty
tuale; však
agňánadžamz nevědomosti zrozený
viddhiznát; vědět
mohanamzmatení; klam
sarvavšichni; vše
dehinámvtělený
pramádanepozornost
álasjalenost
nidrábhisspánek
tanto
nibadhnátipoutat
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 14.9.

sattvam sukhe saňdžajati radžah karmani bhárata
gňánamávrtja tu tamah pramáde saňdžajatjuta


Čistota ta blahem váže a vliv ten činy, Bhárato,
poznání zakrývá však tma a k nedbalosti váže jen.
Čistota váže štěstím, vliv činy, Bhárato, temnota zakrývající poznání však váže pouze k nepozornosti.
Každá kvalita váže určitým druhem pýchy a závislostí ke svým plodům. I čistot se musí stát naprostou přirozeností. Stejně tak činnosti jsou považovány za povinnost, kterou člověk dostal do vínku při narození. Temnota se snaží všemi způsoby zakrýt klady poznání a činorodosti a udržuje bytost ve sladké a nenáročné nevědomosti.
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
sukheštěstí; radost
saňdžajativázat; poutat
radžahkvalita neklidu, ovládání
karmaničiny; činnost
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
gňánampoznání
ávrtjahalit; obklopit
tuale; však
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
pramádenepozornost
saňdžajativázat; poutat
utapouze; také
Verš : 14.10.

radžastamaščábhibhúja sattvam bhavati bhárata
radžah sattvam tamaščaiva tamah sattvam radžastathá


Vliv a tma jsou pokořeny, čistota vládne, Bhárato,
Vliv čistotu a tmu zdolá, jako tma vliv i čistotu.
Když jsou vliv a temnota pokořeny, vláda čistoty nastává, Bhárato, vliv překonává čistotu i temnotu a jistě temnota také může vládnout nad čistotou a vlivem.
V každém jednotlivém jevu, ať je to jen drobný vjem, myšlenka, mysl samotná, případně celá lidská společnost, vždy vládne jen jedna kvalita. Pokud se jev odehrává v souladu s Řádem, pak jde o čistý a klidný jev. Jakmile stojí za činností nějaká posedlost, potom se jedná o kvalitu vlivu. Tupá a nečinná nevědomost je temnota.
Lidé v naší společnosti jsou neustále bombardováni reklamami a zprávami, které v nich mají vzbudit touhu a tato touha vyvolává činnost, aby bylo dosaženo vytouženého. Čisté myšlenky živoří na okraji společnosti a temnota bují pod povrchovým pozlátkem.
I v Mahabháratě je velmi prosazována činorodost. Ale myšlenky čistoty jsou středobodem veškeré činnosti, zatímco temnota je poměrně pečlivě odsuzována.
radžaskvalita neklidu, ovládání
tamaškvalita temnoty
čaa; také
abhibhújapokořen
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
bhavatistane se; nastane
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
radžahkvalita neklidu, ovládání
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
tamaškvalita temnoty
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
radžaskvalita neklidu, ovládání
tathátaké; dále
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 13.11.2011, zobrazeno : 2487

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish