Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 93. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 93. lekce

93. pokračování korespondenčního kurzu - verše 14.11-15
Projevy jednotlivých kvalit a druhy zrodu pro bytosti žijících v jednotlivých kvalitách.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 14.11.

sarvadvárešu dehe'sminprakáša upadžájate
gňánam jadá tadá vidjádvivrddham sattvamitjuta


Ze všech bran těla tohoto když čistá záře line se
z poznání, tak tehdy věz, že takto vládne čistota.
Když všemi branami tohoto těla vystupuje záře zrozená z moudrosti, tehdy věz, že také čistota zde panuje.
Tato záře je známá i v křesťanství a zobrazuje se svatozáří okolo hlav světců. Podobnou příjemnou záři vyzařuje i tělo mudrce. Není to běžně viditelný jev, citlivější lidé ji sice mohou smyslově vnímat, ale jedná se hlavně o vliv hlubokého klidu.
sarvavšichni; vše
dvárešubrána
dehetělo
asminv této
prakášazjevený; odhalený; zářící
upadžájatenastává; rodí se
gňánampoznání
jadájestli
tadákdyž; tehdy
vidjádvědět
vivrddhamnejpřednější
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
ititak; proto
utapouze; také
Verš : 14.12.

lobhah pravrttirárambhah karmanámašamah sprhá
radžasjetáni džájante vivrddhe bharataršabha


Lakota a snaha konat, neklidná činnost a touha
tyto vždycky z vlády Vlivu rodí se, Bharataršabho.
Nenasytnost, snaživost, činorodost, neklid, touha, jsou zrozeny pokud panuje kvalita vlivu, Býku mezi Bharaty.
Také činorodost lidí žijících v druhé kvalitě může ovlivňovat stav mysli okolních lidí. V šesté kapitole jsou činy prostředkem začínajících žáků, kdežto pro pokročilé hledající je významnou pomůckou klid.
Dá se říci, že činorodost, která vyplývá z poctivého plnění povinností, je moudrá a vede ke svobodě. Naopak činorodost podstoupená z touhy po tělesných či duševních požitcích vytváří svazující pouta.
lobhahtouha; nenasytnost
pravrttihčinit
árambhahčiny; činnosti
karmanámčiny
ašamahneklid
sprhátoužit
radžasikvalita neklidu, ovládání
etánitito
džájantevzniká; rodí se; nastává
vivrddhenejpřednější
bharataršabhaArdžuna - Býk mezi Bharatovci; nejlepší z nich
Verš : 14.13.

aprakášo'pravrttišča pramádo moha eva ča
tamasjetáni džájante vivrddhe kurunandana


Hloupost a líná nečinnost, nedbalost, také jistě klam,
z temnoty tyto vládnoucí rodí se, Kurunandano.
Zastřenost mysli a líná nečinnost, nedbalost a jistě i zmatek, se rodí pokud panuje temnota, Potomku Kuruů.
Temnota se vyznačuje slabou lidskou myslí, která se nemůže opřít o ctnosti. Z ní snadno pramení mnoho uvedených neřestí. Tyto neřesti, tedy slabosti ducha, jsou příčinou klamu, neboli neschopnosti vidět pravdu.
aprakášozastřenost
apravrttišnečinnost
čaa; také
pramádonepozornost
mohazmatení představ; klam; iluze
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
tamasikvalita temnoty
etánitito
džájantevzniká; rodí se; nastává
vivrddhenejpřednější
kurunandanaArdžuna - potomek Kuruů
Verš : 14.14.

jadá sattve pravrddhe tu pralajam játi dehabhrt
tadottamavidám lokánamalánpratipadjate


Když čistotou naplněný zániku dojde vtělený,
tehdy světů nejmoudřejších bez poskvrny dosahuje.
Když vtělený dojde zániku naplněný čistotou, potom dosáhne neposkvrněných světů nejmoudřejších bytostí.
Čistý způsob života přináší více klidu a spokojenosti a v příštím zrození dovede člověka do nejvyšších božských sfér. Musíme však vzpomenout na verš 8.16., kde Kršna upozorňuje na to, že po vyčerpání zásluh se bytost znovu vrací do světa plného zrození a smrti.
Jediným řešením je překonat všechna pouta a s nimi i kvality a pomocí odpoutanosti a odevzdání spočinout ve věčném duchu, který je již nade všemi kvalitami.
jadájestli
sattvekvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
pravrddhenaplnit se; dozrát
tuale; však
pralajamzánik
játidosahuje; jde
dehabhrtvtělený
tadakdyž; tehdy
uttamanejvyšší; nejlepší
vidámznalý
lokánsvěty
amalánbez nečistoty
pratipadjatedosahuje
Verš : 14.15.

radžasi pralajam gatvá karmasangišu džájate
tathá pralínastamasi múdhajonišu džájate


Kdo ve vlivu dojde skonu, k činům připoután se rodí,
a kdo zanikne v temnotě v lůně ztracených se rodí.
Kdo dojde zániku v kvalitě vlivu, zrodí se opět k činům připoután, stejně tak zánik v temnotě způsobí zrod ve zbloudilém lůně.
Kdo žil činorodě, ale svou činorodost zakládal na svých touhách a představách, ten se narodí v podobném světě, který v předchozím vtělení opustil.
Temná bytost je ta, která nedbá dobrého zrodu a svou leností a poživačností způsobí mnoho zlého. Taková bytost bude v příštím zrození zrozena z ubohého lůna do světa plného nespravedlnosti. Tak si duch prožije své zlé skutky z pohledu toho, komu je ubližováno. Je to pro něj zkušenost, kterou postrádal v předchozím vtělení, která by mu bývala zabránila žít v temnotě. Po dostatečné lekci dostane duch opět šanci v lepším světě a bude opět záležet jen na jeho ctnostech a neřestech.
radžasikvalita neklidu, ovládání
pralajamzánik
gatvádojít
karmačin; činnost
sangišupřipoután
džájatevzniká; rodí se; nastává
tathátaké; dále
pralínaszaniknout
tamasikvalita temnoty
múdhazmatený; pošetilý
jonišulůna
džájatevzniká; rodí se; nastává
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.11.2011, zobrazeno : 2493

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish