Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 94. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 94. lekce

94. pokračování korespondenčního kurzu - verše 14.16-20
Důsledky činů v jednotlivých kvalitách a hledání podstaty, která dlí nad kvalitami.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 14.16.

karmanah sukrtasjáhuh sáttvikam nirmalam phalam
radžasastu phalam duhkhamagňánam tamasah phalam


Činy ctnostné, praví se, čistota má ryzí plody,
vliv má však vždy plody strasti, nepoznání temné plody.
Činy ctnostné, praví se, v čistotě nesou ryzí plody, kvalitě vlivu však přísluší plody strasti a nevědomost je plodem temnoty.
Většina lidí jedná v různých situacích v různých kvalitách. Někdy zvítězí čistota, jindy touhy a někdy lenost a záludnost. Když si uvědomíme jak v nás kvality jednají, potom máme velice dobrý a pevný základ pro změnu naší osobnosti, našeho jednání, naší mluvy i naší mysli.
karmanahčiny; činnost
sukrtasjactnostný;
áhuhpraví se
sáttvikamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
nirmalambez nečistot; čisté
phalamplody; zisky
radžasahkvalita neklidu, ovládání
tuale; však
phalamplody; zisky
duhkhamstrast
agňánamnevědomost
tamasahkvalita temnoty
phalamplody; zisky
Verš : 14.17.

sattvátsaňdžájate gňánam radžaso lobha eva ča
pramádamohau tamaso bhavato'gňánameva ča


Čistota plodí poznání a jistě vliv plodí lačnost,
temnota nedbalost a klam, také jistě hloupost zrodí.
Čistota rodí poznání a vliv jistě nenasytnost, temnota zrodí nepozornost, klam a také jistě nevědomost.
Základem všeho nepěkného v životě je nevědomost, neznalost vznešenosti našeho skutečného Já. Protože nevíme, že jsme věčně tiší a šťastní, tak prožíváme různé iluzorní situace pomíjivých radostí a smutků. Také se dá říci to, že protože prožíváme pomíjivá štěstí a smutky, tak nevíme že jsme věčně svobodní a šťastní. Nevědomost je temnota zahalující světlo poznání.
Činorodost a ovlivňování okolí pro trochu pomíjivého štěstíčka je projevem druhé kvality. Ta umožňuje aktivní změnu myšlení a dosažení nejen stavu čistoty, ale i stavu nade všemi kvalitami ve věčné svobodě.
sattvátz kvality čistoty; ze sattvy
saňdžájaterodit; plodit
gňánampoznání
radžasoz kvality neklidu, ovládání
lobhachtivost; nenasytnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
pramádanepozornost
mohauklam
tamasahkvalita temnoty
bhavatoTvé (vznešené); nastat
agňánamnevědomost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
Verš : 14.18.

úrdhvam gaččhanti sattvasthá madhje tišthanti rádžasáh
džaghanjagunavrttisthá adho gaččhanti támasáh


Vzhůru jdou v čistotě dlící, uprostřed dlí vlivem jatí,
ubohou jakostí činů padají chycení ve tmě.
Nahoru směřují ti, kdo dlí v čistotě, uprostřed setrvávají ti, kdo jsou zajatí vlivem, nízkou kvalitou činů dolů směřují ti, kdo jsou v temnotě.
Kdo se snaží žít více v čistotě ten samozřejmě stoupá do lepšího života. Kdo podléhá touhám a činorodosti, ten také získává zkušenosti. každý promarněný život je další informace, další střípek do mozaiky, ze která potom může velice rychle nastat úplná změna k čistotě.
Kdo má mysl prostoupenou temnotou, nenasytností a leností, ten také získává cenné informace o tom, že takový styl života není správný a odplata bude jistě velice nepříjemná. Každý okamžik každého života je cenný. Setkání se žebrákem je poučení o tom, jak sami jsme dobře zaopatřeni. Můžeme si myslet, že naše bohatství je naše vlastní dílo a rychle budeme poučeni jeho ztrátou.
úrdhvamnahoru
gaččhantizískat
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
sthásídlit
madhjemezi
tišthantitrvalý
rádžasáhkvalita neklidu, ovládání
džaghanjanízký
gunakvality
vrttisthákonat
adhodolů
gaččhantizískat
támasáhkvalita temnoty
Verš : 14.19.

nánjam gunebhjah kartáram jadá draštánupašjati
gunebhjašča param vetti madbhávam so'dhigaččhati


Pouze jakosti tvořící jestli zřec jasně uvidí,
jakostem Vyššího když zná, Mého stavu on dosáhne.
Když vidící uzří, že není jiný stvořitel než kvality a pozná to, co je vyšší než jsou kvality, ten dosáhne Mého stavu.
Důležitější než všechny kvality je však podstata. Tento základ života je nepostřehnutelný, protože je s námi v každém našem oka mžiku. Je to věčné Já dlící v našem srdci. Je to věčný svědek všech činností, který nemá kvality. Ty vznikají až v naší mysli, která také vzniká z našeho Já. Ve verši 3.28. je uvedeno, že jednají pouze kvality v kvalitách. Věčný duch je vždy neměnný.
naAni; ne-
anjamjiná
gunebhjahkvality
kartáramstvořitel
jadájestli
draštávidějící; zřec
anupašjatiuvidí
gunebhjahkvality
čaa; také
paramnejvyšší; dávné; věčné
vettipovažovat; znát
matMne; mým
bhávamstav; existence
sahon; ten; tak
adhigaččhatizískat; dosáhnout
Verš : 14.20.

gunánetánatítja tríndehí dehasamudbhaván
džanmamrtjudžaráduhkhairvimukto'mrtamašnute


Jakosti trojí překoná vtělený, tělo rodící,
zrodů, smrtí, stáří, strastí zbavený věčnost ochutná.
Překoná-li vtělený tyto trojí kvality, které se z těla rodí a tělo tvoří, potom získává nesmrtelnost a je zbaven utrpení ze zrození, smrti, stáří a strastí.
Překonání kvalit je to samé, jako rozpoznání pole a jeho znalce. V poli jednají kvality, znalec je však nehmotný a nepostřehnutelný. Toto poznání založené na odpoutanosti a sebekontrole vrcholí uvědoměním si této věčnosti. Rozpojí-li se pouto mezi duchem a tělem, potom samozřejmě zaniká i utrpení ze zrození a smrti, stáří stejně tak i strádání. Ne že by dále smrt neexistovala. Smrt existuje, ale týká se pouze hmotného těla. Věčný duch je nekonečný a nesmrtelný a smrt je pro něj jen další myšlenka.
gunánkvality
etántyto
atítjapřekonat
tríntrojí
dehívtělený
dehatělo
samudbhavánzrodit
džanmazrození; vznik
mrtjuzaniknout; zemřít
džarástáří
duhkhairneštěstí; strast
vimuktahvysvobozen
amrtamnektar; nesmrtelnost
ašnutezískat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.11.2011, zobrazeno : 2495

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish