Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 96. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 96. lekce

96. pokračování korespondenčního kurzu - verše 15.1-5
Nauka o Nejvyšší Osobě.
V této kapitole se nejprve dozvíme o symbolickém stromu života. Tento strom života je nesmírně odolný. Pro jeho poražení je nutno pěstovat odříkání a odpoutání. Zároveň je nutno hledat oporu do další existence právě v Nejvyšší Osobě.
Tato Osoba je s námi v každém okamžiku a není nutno ji získávat. Jen je nutno uvědomit si její existenci. Tato cesta vede skrze klid, moudrost a poznání. Potom můžeme rozlišit nižší Osobu, která je odpovědná za všechny pomíjivé projevy. Až ji poznáme, začneme vnímat i Osobu Nejvyšší, neviditelnou, neměnnou a věčnou. Je to naše pravé Já, je to pravá podoba Kršny.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 15.1.

šrí bhagaván uváča
úrdhvamúlamadhahšákhamašvattham práhuravjajam
čhandámsi jasja parnáni jastam veda sa vedavit


Šrí Bhagaván uvádí :
Praví se, vzhůru kořeny, dolů větve, smokvoň věčná,
zpěvy jejími listy jsou, kdo je zná, ten je Véd znalý.
Blahoslavený Pán pravil:
Nahoře má kořeny, dole má větve, to se o věčné smokvoni posvátné praví. Všechny chvalozpěvy jsou její listy. Kdo toto pozná, ten je znalý Véd.
Tento symbolický strom prorůstá celým naším životem. Kořeny má nahoře v Brahma a z tohoto Brahma vše vystupuje. Všechny náboženské zpěvy jsou pouhými lístky tohoto majestátního stromu. Náboženská znalost, je znalost jednotlivých lístků stromu. Stále však tomuto znalci uniká znalost větví, kmene a kořenů.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
úrdhvanahoře
múlamkořeny
adhahdole; dolů
šákhamvětve
ašvatthamAšvattha - smokvoň posvátná, banyján, posvátný fíkovník
práhuručit; sdělit
avjajamneměnné; skutečné
čhandámsizpěvy; texty knih
jasjaon; ten
parnánilisty
jahkdo
tamk němu; tomu
vedavědět; Védy, posvátné knihy
sahon; ten; tak
vedavědět; Védy, posvátné knihy
vitznalý
Verš : 15.2.

adhaščordhvam prasrtástasja šákhá gunapravrddhá višajapraváláh
adhašča múlánjanusantatáni karmánubandhíni manušjaloke


Dolů a nahoru jdou její větve, jakostmi a věcmi živí větvičky,
vespodu kořeny se prodírají, jež činnostmi poutají světy lidí.
Dolů a nahoru vedou její větve, které jsou živené kvalitami, její větvičky jsou smyslové předměty, a dole kořeny se prodírají, které pomocí činů poutají lidský svět.
Zapomeneme-li na Brahma, zdá se nám, že kořeny stromu jsou ve světě a jsou živeny touhami. Všechny naše činy živí tento strom. Jedná se o rovinu našich povinností, které konáme pro přežití lidského rodu a celé přírody. Zároveň se jedná o rovinu naší mysli, kdy naše víra a naše touhy a závislosti udržují při životě strom nevědomosti.
Znalý člověk vidí kořeny v Brahma, neznalý člověk vidí kořeny stromu ve světě.
adhahdole; dolů
čaa; také
urdhvamnahoru
prasrtásvedou
tasjajeho
šákhávětve
gunakvality
pravrddhánaplnit se; dozrát
višajapředmět; záměr
praváláhvětvičky
adhahdole; dolů
čaa; také
múlánikořeny
anusantatániprodírat se
karmačin; činnost
anubandhínipřivážou
manušjalidský
lokesvět
Verš : 15.3.

na rúpamasjeha tathopalabhjate nánto na čádirna ča sampratišthá
ašvatthamenam suvirúdhamúlamasangašastrena drdhena čhittvá


Její tvary tady nelze postihnout, konec, začátek, nebo upevnění.
Tu smokvoň s velmi pevnými kořeny znič ostrou zbraní nepřipoutanosti.
Její podobu zde nelze postihnout, ani konec, ani začátek, ani její upevnění. Smokvoň tuto s velmi pevnými kořeny rozetni pevnou zbraní nepřipoutanosti.
Tento strom opravdu nelze postihnout. Ardžuna jeho podobu zahlédl v 11. kapitole, když mu Kršna umožnil vidět celý vesmír. Tato vize ho však velice rozrušila.
Tento verš však mluví o rozvazování pout, které dává člověku nástroj na vykořenění tohoto stromu života. Nepřipoutanost se buduje v klidu meditace i při práci a plnění povinností.
naAni; ne-
rúpampodoba; forma
asjatéto; tohoto
ihazde
tathataké
upalabhjatedosáhnout
naAni; ne-
antokonec
naAni; ne-
čaa; také
ádirpočátek; začátek
naAni; ne-
čaa; také
sampratištháupevnění
ašvatthamAšvattha - smokvoň posvátná, banyján, posvátný fíkovník
enamtoto
suvelmi
virúdhapevné
múlamkořeny
asanganepřipoutanost
šastrenazbraň
drdhenahouževnatá; pevná
čhittvározetni
Verš : 15.4.

tatah padam tatparimárgitavja jasmingatá na nivartanti bhújah
tameva čádjam purušam prapadje jatah pravrttih prasrtá purání


Stavu toho tou nejskvělejší cestou, která tam vede a již nevede zpět
pak se schovej k té Osobě prvotní, ze které činy věčně vystupují.
Potom se uchyl k té prvotní Osobě, ze které odedávna činy vycházejí, vstup do onoho stavu tou jedinou cestou, která vede tam a už nenavrací zpět.
Dále budeme potřebovat umění víry a oddanosti. Při kácení stromu nevědomosti i po jeho poražení potřebujeme jinou pevnou oporu. Nelze zůstat ve vzduchoprázdnu uprostřed ničeho.
Popisovaná jediná cesta se dá vykonat, pokud je hledající vyzbrojený vírou v dokonalost Brahma a odhodlaností s ním splynout. Potom se už nemusí vrátit zpět do stavu nevědomé nesvobody.
tatahpotom
padamstav
tatto
parimárgitavjajistou cestou
jasminv kterém; kde
gatávede
naAni; ne-
nivartantinesetrvat; odejít
bhújahznovu; dále
tamk němu; tomu
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
ádjamprvotní; počáteční
purušambytost; osoba
prapadjeuchýlit se
jatahz nehož; z čeho; když
pravrttihčinit
prasrtávedou
puráníodvěký
Verš : 15.5.

nirmánamohá džitasangadošá adhjátmanitjá vinivrttakámáh
dvandvairvimuktáh sukhaduhkhasamgňairgaččhantjamúdháh padamavjajam tat


Nezmaten poctou, znalý svazků hrozby, prostoupen věčným Já, opustil touhu,
prostý dvojnosti štěstí a strast zvaných, bez klamu dojde do stavu věčného.
Oproštěním od pýchy a klamu, bez zla ulpívání, znalostí podstaty Já, osvobozením od tužeb, mimo vliv protikladů zvaných štěstí a strast, lze dosáhnout onoho stavu věčnosti.
Zde jsou podrobněji popsány vlastnosti potřebné k úspěchu. Jako první to je odstranění klamného pocitu existence a vlastnictví. Tyto pocity budují pocit výjimečnosti v myslí zobrazované představě světa. Další je ovládání hrozby svazků s ostatními bytostmi. Předchozí věta varovala před svazkem s věcmi a společenským postavením, ta další varuje před svazky se svými blízkými. Svoboda vede skrze osamění, ale pocit samoty musí samozřejmě zemřít spolu s pocitem výjimečnosti. Poznáme-li podstatu těchto pocitů, které budují nesvobodu, můžeme začít hledat svobodu v neviditelné podstatě pravého Já.
Další pomocné metody jsou odstraňování tužeb a s nimi nekontrolovatelné proměnlivosti stavu mysli od pocitů smutku a neštěstí k prožitkům slasti a štěstí. Pokud tyto procesy dostaneme pod vlastní kontrolu, potom se blížíme stavu tiché věčnosti.
nirbez
mánapocta; pýcha
moházmatení představ; klam; iluze
džitavládnout
sangaspolečnost; společenství; vazby
došáchybné
adhjátmaprostoupený Já; celé Já
nitjávěčné
vinivrttaopustit
kámáhtouha
dvandvairdvojnost
vimuktáhvysvobozen
sukhaštěstí; radost
duhkhaneštěstí; strast
samgňairpřipomínat; nazývat
gaččhantizískat
amúdháhmoudrý; nezmatený
padamstav
avjajamneměnné; skutečné
tatto
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 1.12.2011, zobrazeno : 2725

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish