Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 95. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 95. lekce

95. pokračování korespondenčního kurzu - verše 14.21-27
Vlastnosti bytosti, která překonala tři kvality a výzva k oddanosti Kršnovi, která může osvobozovat.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 14.21.

ardžuna uváča
kairlimgaistríngunánetánatíto bhavati prabho
kimáčárah katham čaitámstríngunánativartate


Ardžuna uvádí :
Co získá, kdo tři jakosti překonává, Ó Nejvyšší,
jak se chová a jak tyto trojí jakosti překonal.
Ardžuna pravil:
Jaké vlastnosti získává ten, kdo tyto trojí kvality překonal, Ó Nejvyšší? Jak se chová a jak tyto trojí kvality překonal?
Ardžuna vyslechl úvod učení o třech kvalitách a o nejvyšším stavu, který se nachází mimo hmotný svět. Ardžunu zajímá,jak taková svobodná bytost vypadá, jak se chová a hlavně jak tohoto stavu lze dosáhnout.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
kairkteří; kdo
limgaisvlastnost
tríntrojí
gunánkvality
etántyto
atítopřekonat
bhavatistane se; nastane
prabhoKršna - Nejvyšší Pán
kimk čemu; proč;co
áčárahzpůsoby; chování; správné chování
kathamjak
čaa; také
etámstuto
tríntrojí
gunánkvality
ativartatepřekonat
Verš : 14.22.

šrí bhagaván uváča
prakášam ča pravrttim ča mohameva ča pándava
na dvešti sampravrttáni na nivrttáni kánkšati


Šrí Bhagaván uvádí :
Ke blahu ani k činnostem, a klamu jistě, Pándavo,
nemá zášť když se objeví, ani touhu když odejdou.
Blahoslavený Pán pravil:
K blaženosti, činům a jistě klamu, Synu Pándua, nechová zášť, pokud se objeví a ani po nich netouží, pokud odejdou.
I když bytost prožije nějaké stavy díky působení kvalit hmotné přírody, přesto nesmí vzniknout k ani touha a ani odpor k těmto prožitkům. Jedná se o nejdokonalejší formu odpoutání, naprosté zničení vazeb mezi duchem a hmotným světem.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
prakášamzjevený; odhalený; osvícení
čaa; také
pravrttimčinit
čaa; také
mohamzmatení; klam
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
pándavaArdžuna - syn Pándua
naAni; ne-
dveštinenávidět; závidět
sampravrttáničiní; objeví se
naAni; ne-
nivrttáninečiní; zmizí
kánkšatitoužit
Verš : 14.23.

udásínavadásíno gunairjo na vičáljate
guná vartanta itjeva jo'vatišthati nengate


Jako lhostejně spočívá jakostmi nevyrušený,
jakosti jistě jednají, on setrvává nehnutě.
Jakoby nezúčastněně setrvává nerozrušen kvalitami, jistě kvality takto působí, ale on setrvává bez hnutí.
Celý život je jen proměnlivý film na promítacím plátně mysli. Nevědomý divák se nechá unášet dějem a prožívá různé protichůdné emoce. Divák znalý ví, že se dívá na film a že obraz není skutečný. Může vnímat jak je film mistrně poskládán, jak je skvostně vytvořen děj z jednotlivých střihů - prožitků. Přesto všechno je neustále sám sebou, divákem sedícím v sále a hledícím na pohyblivé obrázky.
udásínanezúčastněný
vadjako
ásínodlít
gunaihkvality; tři kvality hmotné přírody
jahkdo
naAni; ne-
vičáljaterozrušit
gunákvality
vartantasetrvávat; působit
ititak; proto
evajistě; zajisté; samozřejmě
jahkdo
avatišthatiumístěn
naAni; ne-
ingatechvět se
Verš : 14.24.

samaduhkhasukhah svasthah samaloštášmakáňčanah
tuljaprijáprijo dhírastuljanindátmasamstutih


V sobě dlí, stejně slast i bol, hlínu, kámen, zlato bere,
stejný k dobru, zlu, moudrý, stejný v haně i pochvale,
Stejný je v radosti i ve strasti, v sobě stále spočívá, je stejný k hlíně, kamenu i zlatu, je stejný k blahému i neblahému, je moudrý a stejný v haně i vlastní chvále,
Jednotlivé protichůdné emoce jsou jen různými stranami jedné nesvobody nebo posedlosti. Každá radost skončí strastí, každá strast novou radostí. Blahodárné prožitky skončí a nahradí je neblahé události. Hlína, kámen a zlato v symbolickém významu mohou poskytnou prostředky pro zaopatření těla a není mezi nimi žádný rozdíl.
Zlato nebo peníze jsou u většiny lidí základním předmětem touhy. Za ně si lze koupit skoro všechno. Bohužel tato koncentrovaná touha okrádá slabé povahy o jejich klid a štěstí a dělá z nich své otroky.
Stejnost v pochvalách i pomluvách je založená na splnění vlastních povinností. Pokud mám povinnosti splněny, tak se mne nemůže žádná pomluva dotknout Stejně tak ani pochvala nemůže ovlivnit člověka, který má svůj ideál pro který žije a kterému obětuje veškeré své činnosti a bohatství.
samastejný
duhkhaneštěstí; strast
sukhahštěstí; radost; šťastný
svasvé; vlastní
sthahumístěn; setrvávat
samastejný
loštahrouda
ašmakámen
káňčanahzlato
tuljarovný; stejný
prijadobrý; vzácný; blahý
aprijonedobrého; nepříjemného
dhírasmoudrý; znalý
tuljarovný; stejný
nindašpinit; očerňovat; hanit
átmapravé Já; mysl
samstutihoslavovat; chválit
Verš : 14.25.

mánápamánajostuljastuljo mitráripakšajoh
sarvárambhaparitjágí gunátítah sa učjate


V úctě i neúctě stejný, je rovný k druhu i soku,
všech činností se odříká, praví, ten zdolal jakosti.
Je stejný v poctě a opovržení, stejně nestranný k přátelům i nepřátelům, všech činností se vzdává. Praví se, že ten kvality překonal.
Kršna ukázal svou nestrannost v komentáři k verši 1.21. Vzdání se činností není nabádání k lenosti nýbrž k aktivnímu konání povinností a vzdávání všech plodů, které činnosti přinášejí. Vzdání se plodů také neznamená to, že svůj majetek rozdám chudým. Vzdání se se odehrává v mysli člověka, kdy se ničí vztahy k předmětům a majetku. Dobročinnost je jedna z povinností člověka, ale nesmí být dělána bez rozmyslu, aby neohrozila možnost správně plnit své povinnosti.
mánapocta; pýcha
apamánajosopovržení
tuljasrovný; stejný
tuljorovný; stejný
mitrapřátelé
arinepřátelé
pakšajohnestranný
sarvavšichni; vše
árambhačiny; činnosti
paritjágízříci se
gunakvality
atítahpřekonat
sahon; ten; tak
učjateříkat; nazývat
Verš : 14.26.

mám ča jo'vjabhičárena bhaktijogena sevate
sa gunánsamatítjaitán brahmabhújája kalpate


A pro Mne kdo neochvějnou jógou oddanosti slouží,
tyto jakosti překoná, do Brahma hoden vejít je.
A kdo slouží jen Mně neochvějnou disciplínou oddanosti, ten tyto kvality překonává a je způsobilý vejít do Brahma.
Člověk si musí osvojit všechny vyjmenované ctnosti. Nejjednodušší a nejkrásnější cesta je cesta oddanosti Kršnovi, která vede celkem snadno k cíli, kterým je Brahma.
mámmne
čaa; také
jahkdo
avjabhičárenanezlomný; neochvějný
bhaktioddanost
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
sevatesloužit
sahon; ten; tak
gunánkvality
samatítjapřekoná; nechá za sebou
etántyto
brahmaBrahma; Védy
bhújájavejít; dojít
kalpatebýt hoden; připraven; být způsobilý
Verš : 14.27.

brahmano hi pratišthá'hamamrtasjávjajasja ča
šášvatasja ča dharmasja sukhasjaikántikasja ča


Jistě jsem základem Brahma, nesmrtelný a neměnný
a také odvěkým řádem a jistě štěstím nezměrným.
Já jsem jistě podstata Brahma, nesmrtelného a neměnného i odvěkého řádu a také štěstí nezměrného.
Kršna je základem Brahma. Jeho přízeň může pomoci překonat neznalost a vstoupit do vznešeného Brahma. Ani cesta oddanosti není však snadná. I tato cesta musí být procházena s nejvyšším odhodláním, s pevností vycházející z věčného Já, s odpoutaností, která umožní vznešený nadhled a s rozmyslem, který udržuje bytost na cestě stále v pohybu.
Vstup do Brahma přináší nezměrné štěstí a hluboký klid založený na kosmickém řádu.
brahmanahBrahma; Védy
hijistě; také
pratištházáklad; podstata
ahamJá, jsem
amrtasjanektar; nesmrtelnost
avjajasjaneměnný; věčné; neomezená skutečnost
čaa; také
šášvatasjavěčné
čaa; také
dharmasjamoudrost; řád
sukhasjaštěstí; radost
aikántikasjanezměrné
čaa; také
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.11.2011, zobrazeno : 2408

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish