Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 100. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 100. lekce

100. pokračování korespondenčního kurzu - verše 16.1-5
Nauka o božských a démonských vlastnostech.
V této kapitole se podíváme na život a duchovní cestu z jiného pohledu. Dosud jsme se snažili hledat cestu k lepším vlastnostem, které mohou dovést bytost k dokonalosti. Nyní se zaměříme přímo na vlastnosti nevhodné, které vytvářejí všechny problémy bytostí.
Nejprve Kršna uvede přehled božských a démonských vlastností a ujistí Ardžunu, že on je zrozen s božskými vlastnostmi. Potom bude podrobněji popsáno, jak se různé démonské vlastnosti projevují.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 16.1.

šrí bhagaván uváča
abhajam sattvasamšuddhih gňánajogavjavasthitih
dánam damašča jagňašča svádhjájastapa árdžavam


Šrí Bhagaván uvádí :
Chrabrost k čistotě nejčistší a bytí v Józe poznání,
dary, oběť, sebevláda, studium, strohost, upřímnost,
Blahoslavený Pán pravil:
Nebojácnost být v nejčistší čistotě života a pěstování disciplíny v poznání, dobročinnost, sebeovládání a oběti, vzdělávání se, odříkání, upřímnost,
Nebojácností se myslí pevné odhodlání žít v čistotě, i když tento způsob života není v našem světě častý. Je nutno nedbat na hloupé řeči oklamaných a zmatených lidí a stále dodržovat řád.
Svým čistým životem upevňujete a prohlubujete svoje poznání. Poznání nejsou vědomosti, které jste se někde naučili, ale návyky, které tvoří součást vaší povahy.
Dobročinnost, oběti a odříkání budou podrobně popsány v 18. kapitole a Kršna je označí za tři základní povinnosti, které člověk nesmí přestat konat v žádném stadiu života ani stupni poznání.
Vzdělávání může probíhat ve škole, ale i dospělý člověk by měl neustále zkoumat, zda jeho návyky nejsou nevhodné. Pokud si uvědomí nějakou neřest, měl by ji okamžitě odstranit.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
abhajamneohroženost; nebojácnost
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
samšuddhihočistit
gňánapoznání
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
vjavasthitihpostaven
dánamdary; dobročinnost
damahsebeovládání
čaa; také
jagňahoběti
čaa; také
svádhjájasstudium
tapaodříkání; pokání
árdžavamupřímnost
Verš : 16.2.

ahimsá satjamakrodhastjágah šántirapaišunam
dajá bhútešvaloluptvam márdavam hríračápalam


nenásilí, pravda, mírnost, vzdání se, mír, nehanění,
vlídnost k bytostem, nechtivost, laskavost, skromnost a pevnost,
nenásilí, pravdivost, nepodléhání hněvu, odevzdání se, mírumilovnost, nehledání chyb u druhých, laskavost k bytostem, nechamtivost, vlídnost, skromnost, pevnost,
Touha, hněv a nenasytnost jsou tři základní neřesti, ze kterých vznikají všechny problémy. Pokud se je budeme snažit odstraňovat, potom bude náš život mnohem čistší.
Odevzdáni tužeb přináší mírumilovnost, nenásilí a laskavost ke všem bytostem. Zároveň klesá nutnost hledání chyb ostatních a mizí důvody ke hněvu. Zůstane pouze pevná schopnost žít v pravdě, upřímnost, skromnost a vlídnost.
ahimsánenásilí
satjampravdivost; pravda
akrodhasnehněvání
tjágahzříkat se; obětovat
šántirmír; klid
apaišunamnehledání chyb
dajálaskavost
bhútešubytosti
aloluptvamnechamtivost
márdavamvlídnost
hrírskromnost
ačápalampevnost
Verš : 16.3.

tedžah kšamá dhrtih šaučamadroho nátimánitá
bhavanti sampadam daivímabhidžátasja bhárata


svěžest, stálost, shovívavost, ctnost, milosrdnost, nepyšnost,
to jsou vlastnosti těm božským patřící zrodům, Bhárato.
svěžest, shovívavost, vytrvalost, ctnost, milosrdenství a neznalost pýchy - toto jsou vlastnosti lidí zrozených s božskou povahou, Bhárato.
Člověk žijící v čistotě má v sobě vnitřní radost a čiší z něj životní svěžest. Shovívavost plyne z jeho nadhledu. Důležitá je nutnost zbavit se pýchy. To je velice obtížné. Hodně se snažíme, překonáváme různé obtíže a nakonec nemůžeme být pyšní na svoje výsledky. Pýcha pocházející z myšlenky "já jsem lepší než jiní" je základní kořen Ega a musí být také přeseknut. Nejlepší cestou je odevzdání všech svých úspěchů svému milovanému příteli - Bohu a spočinutí v jeho náruči.
tedžahsvěžest
kšamáshovívavost
dhrtihvytrvalost
šaučamčistota
adrohonezlomyslnost; dobromyslnost
naAni; ne-
atipříliš; vše
mánitápýcha; bohorovnost
bhavantistát se
sampadamvlastnosti
daivímbožské
abhidžátasjazrozený
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
Verš : 16.4.

dambho darpo'bhimánašča krodhah párušjameva ča
agňánam čábhidžátasja pártha sampadamásurím


Okázalost, zpupnost, pýcha, hněv, hrubost, také zajisté
nevědomost to jsou zrodu, Pártho, vlastnosti démonské.
Pokrytectví, bohorovnost, pýcha, hněv a hrubost způsobené nevědomostí jsou vlastní lidem s povahou démonů.
Výčet démonských vlastností je krátký. Okázalost, pokrytecké předvádění se ve všech významech těchto slov. Je velice dobré překonat své touhy a chovat se navenek lépe, ale dalším krokem musí být kompletní odstranění touhy z vlastní mysli.
Zpupnost je povyšování se a zlé chování k ostatním bytostem. Hněv a hrubost vycházejí ze zpupnosti a povýšenosti.
Všechny tyto nectnosti mají jediný zdroj a to je nevědomost. Lidé se chovají zle protože se chtějí mít lépe. Touží po štěstí a jsou ochotni pro něj udělat mnoho špatného. Kdyby znali svoji pravou podstatu, viděli by iluzornost světa a pomíjivost všeho v něm. Potom by jejich nectnosti okamžitě zmizely, protože by byly naprosto nesmyslné.
dambhookázalost
darpozpupnost
abhimánašpýcha; bohorovnost
čaa; také
krodhahhněv
párušjamhrubost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
agňánamnevědomost
čaa; také
abhidžátasjazrozený
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sampadamvlastnosti
ásurímAsura - démon spojený s kvalitou radžas, ovládání; démonské
Verš : 16.5.

daiví sampadvimokšája nibandhájásurí matá
má šučah sampadam daivímabhidžáto'si pándava


Božské vlastnosti povznesou, démonské spoutají, to věz.
Nebuď smutný, vždyť s vlastnostmi bohů jsi zrozen Pándavo.
Soudí se, že božské vlastnosti osvobozují a démonské poutají. Nebuď smutný Synu Pándua, neboť jsi zrozen s božskými vlastnostmi.
Božské vlastnosti, jejich pěstování, vedou ke klidu a tím i k osvobození. Setrvávání v démonských vlastnostech přináší mnohé zbytečné obtíže.
Kršna Ardžunu ubezpečuje, že jeho život je provázen božskými vlastnostmi. Mohl by toto prohlásit i o každém z nás?
Ardžuna je sice z královského rodu, ale po mnohá léta byl pronásledován nepříznivými událostmi. Nyní ho čeká bitva proti svým příbuzným a přátelům.
Nikdo nemá na světě lehký úděl a záleží jen na něm, jak se svým obtížím postaví. Cesta poctivosti je zpočátku náročnější, ale může vést rychle ke klidu. Cesta nepoctivosti je velice snadná, ale nikdy nedovede člověka ke štěstí a spokojenosti.
daivíbožské
sampadvlastnosti
vimokšájaosvobození
nibandhájapoutat
ásurídémonské
matásoudit; mít názor
ne; nikdy
šučahsmutek
sampadamvlastnosti
daivímbožské
abhidžátozrozený
asijsi
pándavaArdžuna - syn Pándua
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 30.11.2011, zobrazeno : 2527

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish