Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 101. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 101. lekce

101. pokračování korespondenčního kurzu - verše 16.6-10
Kršna začíná popisovat vlastnosti démonských lidí.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 16.6.

dvau bhútasargau loke'smin daiva ásura eva ča
daivo vistarašah prokta ásuram pártha me šrrnu


Tvorstvo dvojí je v tom světě, božské a také démonské.
Božské jsem podrobně popsal, o démonských Mne Pártho slyš.
V tomto světě žijí bytosti dvojího druhu, božské a také démonské. Božské jsem již podrobně popsal a nyní o démonských Mne poslouchej, Synu Prthy.
Nyní Kršna popíše odvrácenou stranu duchovního života. Dosud se podrobně zabýval pěstováním kladných vlastností. Nyní podrobněji popíše nepříznivé způsoby chování a myšlení lidí.
dvaudvojí
bhútabytost
sargaustvoření
lokesvět
asminv této
daivabožské
ásuradémonské
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
daivobožské
vistarašahpodrobně; detailně
proktauvedeno; řečeno
ásuramdémonské
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
memůj; mi
šrrnuslyš; poslechni si
Verš : 16.7.

pravrttim ča nivrttim ča džaná na vidurásuráh
na šaučam nápi čáčáro na satjam tešu vidjate


Co činit a co nečinit nevědí lidé démonští.
Čistota, mravné chování a ani pravda v nich není.
Lidé s povahou démonů nevědí co činit a co nečinit. Není v nich znalost čistoty, nemají dobré chování a postrádají pravdivost.
Základní vlastnost lidí s démonskou povahou je zmatek. Takoví lidé jsou bez jasného životního cíle, bez řádu, které dává životu dobré náboženství nebo někdy i nějaká světská filozofie. Tam je to vždy složitější, protože tvůrci filozofií se vidí býti povzneseni a vlastní pravidla většinou nedodržují.
Člověk bez životních hodnot jedná někdy příznivě, pak si ale mezi ostatními připadá hloupě a tak se často také nechá zlákat k nepříznivým činům. Tito lidé neznají hodnotu čistého života, pravdy a dobrého chování.
pravrttimčinit
čaa; také
nivrttimnečinit
čaa; také
džanálidé; zrození
naAni; ne-
viduhdozvědět se; znát; vědět
ásuráhasurové; démoni; lidé s povahou démonů;
naAni; ne-
šaučamčistota
naAni; ne-
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
áčárahzpůsoby; chování; správné chování
naAni; ne-
satjampravdivost; pravda
tešuk nim; v nich
vidjatetam je; existuje
Verš : 16.8.

asatjamapratištham te džagadáhuraníšvaram
aparasparasambhútam kimanjatkámahaitukam


Svět bez řádu, bez základu, že je, říkají, bez Pána,
bez souvislostí zrozen je touhou, jedinou příčinou.
Tvrdí, že svět je bez řádu, bez vznešené podstaty a bez věčného Pána a že byl stvořen bez souvislostí jedinou příčinou - touhou.
Základní čistě materialistická doktrína popírá Boha a představuje si, že vše je dílem náhody nebo touhy zakódované do základních pudů. Lidé zatím nepochopili většinu jevů v jejich vlastním těle, přesto svoji vzdělanost považují za vrchol moudrosti a přehlížejí neuvěřitelnou rozmanitost života a dokonalost jeho rozličných forem.
asatjamnepravdivý; bez řádu
apratišthambez opory; neupevněný
teTobě; tito
džagatsvět; vesmír
áhuhpraví se
aníšvarambez Pána; bez Boha
aparasparabez souvislosti
sambhútamexistující
kimk čemu; proč;co
anjatjiný
kámatouha
haitukampříčina
Verš : 16.9.

etám drštimavaštabhja naštátmáno'lpabuddhajah
prabhavantjugrakarmánah kšajája džagato'hitáh


Názorem tím ovládnutí, kleslého Já a mdlé mysli,
přicházejí zlými činy zničit svět jak nepřátelé.
Z nadvlády tohoto názoru, zbloudilého Já a mdlého rozumu, povstávají nepřátelé, kteří konají strašlivé činy a ničí tento svět.
Lidé nevěří ve věčnou podstatu života a považují smrt za svůj úplný konec. Proto nevěří, že za zlé činy se každému dostane náležité odplaty a poučení. A proto jsou schopni konat hrozné činy, které ubližují všemu živému na tomto světě.
etámtuto
drštimhledět
avaštabhjamoc; vláda
naštaupadají; zanikají
átmánahmysl; já
alpaubohý; nízký
buddhajahrozum; moudrost
prabhavantipůvod; pocházet z
ugrastrašný; krutý
karmánahčiny
kšajájazničení
džagatosvět
ahitáhprotivníci
Verš : 16.10.

kámamášritja dušpúram dambhamánamadánvitáh
mohádgrhítvásadgráhánpravartante'šučivratáh


Touhám lačným odevzdáni, okázalí, pyšní, hrubí,
zmateni cílem nepravým, jednají z příčin nečistých.
Odevzdáni neukojitelné touze, plni pokrytectví, pýchy a nadutosti, mají nesprávné úmysly a nečisté způsoby jednání.
Když člověk nemá vyšší smysl života, potom bere vše, co mu může jeho život trochu zpříjemnit. Chce tak zapomenout na smrt, která je pro něj černou bezednou dírou na konci života. Žije jen pro naplnění svých tužeb, jeho obličej je prázdná maska nasazená pro ostatní svět.
Lidé jsou pyšní, předvádějí svou hloupost a neřest, protože neznají skutečné životní hodnoty. Jejich úmysly jsou čistě sobecké a jejich jednání je vždy zlé a nepřátelské.
Člověk se za několik tisíc let, které uplynuly od sepsání těchto veršů, vůbec nezměnil. Změnila se však lidská společnost. V dávných dobách byly ctnostné myšlenky základem lidského života. Dnes živoří na okraji společnosti a celá společnost je řízena myšlenkami démonskými.
kámamtoužící; touha
ášritjauchýlit se
dušpúramnenasytitelný
dambhaokázalost
mánapocta; pýcha
madadomýšlivost
anvitáhobdařen
mohátzmatení; klam
grhítvábrát; držet
asatneskutečno
gráhánvěc; cíl
pravartantejedná; tvoří
ašučinečistý
vratáhslib; závazek
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 7.12.2011, zobrazeno : 2456

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish