Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 103. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 103. lekce

103. pokračování korespondenčního kurzu - verše 16.16-20
Démonské bytosti se rodí ve stále horších podmínkách, dokud se nezmění jejich mysl.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 16.16.

anekačittavibhrántá mohadžálasamávrtáh
prasaktáh kámabhogešu patanti narake'šučau


Mnoha vědami zmatení, jatí pavučinou klamu,
touhou k radostem vázaní, padají do pekel bídných.
Jsou oklamáni spoustou zbytečných znalostí a zahaleni do pavučiny klamu. Díky své připoutanosti k potěšením skrze své touhy, klesají do bídných pekel.
Nevědomost sama je peklem. Lidé si to neuvědomují, protože neznají život v poznání a jsou zcela chyceni v pavučině klamu. Čím více tužeb žene lidskou mysl, tím je klid poznání vzdálenější. A čím více zlých skutků spáchají ve své honbě za pomíjivým štěstím, tím se bude jejich život měnit v horší a horší peklo.
anekamnoho
čittainteligence; vědění
vibhrántáoklamáni
mohazmatení představ; klam; iluze
džálasíť; pavučina
samávrtáhzahalen
prasaktáhzávislost; připoutanost
kámatouha
bhogešupotěšení; požitek
patantiupadá
narakepeklo
ašučaunečistý
Verš : 16.17.

átmasambhávitáh stabdhá dhanamánamadánvitáh
jadžante námajagňaiste dambhenávidhipúrvakam


Samolibí a nadutí, poct a zlata pýchou jatí,
obětmi zvou okázalost, správné předpisy neznají.
Jsou samolibí a nadutí, přisvojují si domýšlivě bohatství a pocty, svou okázalost nazývají obětí, přičemž správné předpisy neznají.
Nezáleží na tom jaké postavení nebo bohatství člověk získá. Pokud bude jeho zisk zatížen nějakou nepravostí, nikdy mu nepřinese žádné trvalé štěstí. Bude neustále pod vlivem svého nečistého okolí a bude muset hrát podle jejich nečistých pravidel.
átmapravé Já; mysl
sambhávitáhsamolibý
stabdhánadutý
dhanabohatství
mánapocta; pýcha
madadomýšlivost
anvitáhobdařen
jadžanteobětovat
námajméno
jagňaihoběti
teTobě; tito
dambhenaokázalost
avidhinerozlišit
púrvakampředpis
Verš : 16.18.

ahankáram balam darpam kámam krodham ča samšritáh
mámátmaparadehešu pradvišanto'bhjasújakáh


Sobectvím, mocí a touhou, zpupností, hněvem posedlí,
Mne v cizích i vlastním těle ze závisti nenávidí.
Jsou posedlí sobectvím, mocí, zpupností, touhou a hněvem a ze závisti nenávidí Mne v těle vlastním i v tělech ostatních.
Vztah nečistých lidí k Bohu je odmítavý, případně pouze ziskuchtivý. Buď dostanu po čem toužím, nebo nebudu v Boha věřit. Vztah různých lidí k Bohu popisuje podrobně 7. kapitola.
ahankáramego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
balamsíla
darpamzpupnost
kámamtoužící; touha
krodhamhněv
čaa; také
samšritáhposedlí
mámmne
átmapravé Já; mysl
paracizí; jiné
dehešutěle
pradvišantonenávist
abhjasújakáhnevraživost; závist
Verš : 16.19.

tánaham dvišatah krúránsamsárešu narádhamán
kšipámjadžasramašubhánásuríšveva jonišu


Tyto Já, zlostné a kruté, v koloběhu, lidi špatné,
vrhám stále do nedobrých, těch lůn zajisté démonských.
Tyto nejhorší lidi, nenávistné a kruté, Já vrhám v koloběhu zrodů stále jen do nedobrých démonských lůn.
Ať si člověk myslí co chce, přesto je neustále pod vlivem Boha. V systému příčin a následků jsou lidé za své zlé skutky po zásluze odměněni dalším zrozením, kde budou moci získat zkušenosti, které jim dosud chyběly. Až tyto zkušenosti získají, potom už podobné zlé činy nebudou vykonávat. Nebudou vědět proč, ale bud vědět, že takový zlý čin se nedělá.
tánoni; těch
ahamJá, jsem
dvišatahnenávidět; závidět
krúránkrutý
samsárešukoloběh
naralidé
adhamánnejhorší
kšipámivrhám
adžasramstále
ašubhánnedobro; skutky vedoucí k nesvobodě
ásuríšudémonské
evajistě; zajisté; samozřejmě
jonišulůna
Verš : 16.20.

asurím jonimápanná múdhá džanmani džanmani
mámaprápjaiva kaunteja tato jántjadhamám gatim


Démonským lůnem vcházejí zmateni tak zrod za zrodem,
ke Mně nedojdou, Kauntéjo, potom jdou k cíli horšímu.
Z démonských lůn vcházejí do světa zmatení neustále, zrod za zrodem. Ti Mne jistě nedosáhnou, Synu Kuntí a potom odcházejí k ještě horšímu údělu.
U některých zatvrzelých duší je nutno mnoho hrozných démonských zrodů, než získají a přijmou potřebné zkušenosti. Potom teprve budou hodni dostat další šanci v lidském životě.
ásurímAsura - démon spojený s kvalitou radžas, ovládání; démonské
jonimzdroj; lůno
ápannávcházet
múdházmatený; pošetilý
džanmanizrození; vznik
džanmanizrození; vznik
mámmne
aprápjanezískat; nedosáhnout
evajistě; zajisté; samozřejmě
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
tatahpotom
jántidojít
adhamámnejhorší
gatimcíl
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2379

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish