Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 105. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 105. lekce

105. pokračování korespondenčního kurzu - verše 17.1-6
Nauka o rozlišování víry podle kvalit
V této a následující kapitole bude Kršna přednášet o vlastnostech různých projevů mysli v závislosti na třech kvalitách přírody.
Na začátku Ardžuna položí otázku, jaká víra je lidí, kteří nejsou dokonalí. Kršna nehodnotí jejich víru z nějakého subjektivního názoru, tedy dobrá nebo špatná. Jeho hodnocení vychází z kvalit přírody a vše, tedy i víra, se těmito kvalitami řídí. Později Kršna probere z hlediska kvalit i jídlo, oběti, odříkání a dobročinnost.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 17.1.

ardžuna uváča
je šástravidhimutsrdžja jadžante šraddhajá'nvitáh
tešám ništhá tu ká kršna sattvamáho radžastamah


Ardžuna uvádí :
Kdo se vzdá moudrých učení, obětuje vírou nadán,
k čemu vede snaha, Kršno, k čistotě, vlivu nebo tmě?
Ardžuna pravil:
Ti, kdo opustí moudrá poučení, avšak obětují obdařeni vírou, jaká je jejich vytrvalost, Ó Kršno? Spočinou v kvalitě čistoty, vlivu nebo temnoty?
Na konci minulé kapitoly určil Kršna ctnostné konání povinností a dalších vhodných a příznivých činů. Ardžuna se hned ptá, jak je to s lidmi, kteří nedokáží žít úplně přesně podle moudrosti, ale snaží se tak žít co nejvíc. Kam je tedy jejich činnosti posunou.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
jekdo
šástrazbraň; moudrost
vidhimpoučení
utsrdžjaopustí
jadžanteobětovat
šraddhajávíra
anvitáhobdařen
tešámjejich; jim; oni
ništhávytrvalost; vytrvalá činnost
tuale; však
co
kršnaKršna
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
áhonebo
radžaskvalita neklidu, ovládání
tamahtemný; nejhorší; kvalita temnoty; nejsilněji
Verš : 17.2.

šrí bhagaván uváča
trividhá bhavati šraddhá dehinám sá svabhávadžá
sáttvikí rádžasí čaiva támasí četi tám šrrnu


Šrí Bhagaván uvádí :
Trojího druhu je víra vtělených přírodou daná
v čistotě, vlivu a jistě v temnotě. Nyní o tom slyš.
Blahoslavený Pán pravil:
Víra vtělené bytosti je trojího druhu a rodí se jistě jen podle její přirozenosti v kvalitě čistoty, vlivu či temnoty. Nyní o tom slyš.
Kršna začíná výklad rozdělením víry. Prohlašuje hned na úvod, že víra je vlastní každému člověku. I ti, kdo tvrdí, že nevěří v Boha, mají svou vlastní víru. Víru v sebe, víru ve svět nebo i v hloupou náhodu. Víra je podstatou člověka. Bez víry člověk nemůže žít.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
tritrojí
vidhápoznat; rozlišit
bhavatistane se; nastane
šraddhávíra
dehinámvtělený
to
svabhávadžázrozené z přirozenosti
sáttvikíkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
rádžasíkvalita neklidu, ovládání
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
támasíkvalita temnoty
čaa; také
ititak; proto
támk němu; tomu
šrrnuslyš; poslechni si
Verš : 17.3.

sattvánurúpá sarvasja šraddhá bhavati bhárata
šraddhámajo'jam purušo jo jaččhraddhah sa eva sah


Čistoty forma každého vírou stane se, Bhárato.
Víra tvoří tyto tvory. Jaká je víra, oni jsou.
Způsob vnímání čistoty se stane vírou každé bytosti, Bhárato. Víra tvoří tyto bytosti. Každý je jistě takový, jakou má víru.
Víru člověka vytváří to, co člověk považuje za správné. To co se naučil od rodičů, od přátel i podle zkušeností z vlastního života. To vše vytváří jeho víru a tato víra ovlivňuje jeho chování a vystupování.
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
anurúpáforma; způsob vnímání
sarvasjavšechna; každé
šraddhávíra
bhavatistane se; nastane
bhárataBharata - potomek dynastie Bharatů (Dhrtaráštra, když mluví Saňdžaja; Ardžuna, když mluví Kršna)
šraddhávíra
majotvořit
ajamtoto
purušobytost
jahkdo
jačco
šraddhahvíra
sahon; ten; tak
evajistě; zajisté; samozřejmě
sahon; ten; tak
Verš : 17.4.

jadžante sáttviká devánjakšarakšámsi rádžasáh
pretánbhútaganámščánje jadžante támasá džanáh


Čistí obětují bohům, vlivní skřítkům a ochráncům,
duchům a řadě bytostí klaní se lidé v temnotě.
Bohům obětují lidé žijící v kvalitě čistoty, skřítkům a ochráncům lidé v kvalitě vášně a vlivu a lidé v kvalitě temnoty duchům a řadě různých ostatních bytostí.
Kdo obětuje bohům a snaží se žít podle moudrých přikázání, ten má svou víru v čistotě. Tato víra povznáší ducha a může vést až k jeho osvobození.
Kdo touží po různých ziscích, snaží se naklonit si určité ochranné božstvo. Naplnění tužeb je vnímáno jako příznivé znamení. Tento způsob víry a uctívání neopouští světskou rovinu a taková bytost neroste k osvobození, ale zůstává na stejné světské úrovni.
Kdo uctívá temné bytosti za účelem nečistého zisku, buď v rozporu s řádem lidské společnosti, nebo na za cenu cizího neštěstí. Tento způsob víry je temný a strhává bytost do mnohem horších životů.
jadžanteobětovat
sáttvikákvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
devánBohy
jakšaJakšové - skřítci
rakšámsiRakšasové - démoni
rádžasáhkvalita neklidu, ovládání
pretánduchy
bhútabytost
ganámšřady; zástupy
čaa; také
anjeostatní
jadžanteobětovat
támasákvalita temnoty
džanáhlidé
Verš : 17.5.

ašástravihitam ghoram tapjante je tapo džanáh
dambháhankárasamjuktáh kámarágabalánvitáh


Nemoudré, nesprávné, kruté, člověk kdo vzdání se koná
okázalý sobec spjatý svou touhou, svody a silou,
Lidé okázalí, svým egem, falešným Já svázaní, kteří podstupují jiné, než písmy schválené, hrozné odříkání jsou svou touhou, svody a silou svedeni,
ašástramimo moudrost
vihitamschválit; stanovit
ghoramstrašný; hrozný
tapjantepodstoupit;
jekdo
tapahodříkání; pokání
džanáhlidé
dambhaokázalost
ahankáraego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
samjuktáhsvázáni
kámatouha
rágalákání; půvab; svody
balasíla
anvitáhobdařen
Verš : 17.6.

karšajantah šarírastham bhútagrámamačetasah
mám čaivántahšarírastham tánviddhjásuraniščaján


trýzní sídlící v tom těle bytost bez milosti celou,
i Mne v těle sídlícího, věz mají názor démonský.
trýzní bez rozumu celou bytost v těle sídlící, a jistě i Mne, uvnitř těla sídlícího. Oni věz, že mají démonské přesvědčení.
Démonská bytost je i ta bytost, která vykonává různé trýznivé druhy odříkání. Ego je často ochotno zabít tělo, ve kterém žije, než aby zmizelo a nechalo bytost spočívat ve věčné jednotě.
Proto je vždy velice důležité odhalovat toto jednání Ega podle učení 16. kapitoly. Zjistit, zda to co dělám, nebo se chystám učinit, není v rozporu s Božskými vlastnostmi a Božským jednáním.
karšajantahtrýznit; vábit
šaríratělo
sthamsídlit
bhútabytost
grámamsoubor; souhrn
ačetasahbez srdce; bez moudré mysli
mámmne
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
antahuvnitř
šaríratělo
sthamsídlit
tánoni; těch
viddhiznát; vědět
ásuradémonské
niščajánjistota; přesvědčení
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2685

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish