Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 106. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 106. lekce

106. pokračování korespondenčního kurzu - verše 17.7-13
Rozdělení jídla a obětí podle tří kvalit přírody
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 17.7.

áhárastvapi sarvasja trividho bhavati prijah
jagňastapastathá dánam tešám bhedamimam šrrnu


I jídlo však všem bytostem trojího druhu milé je,
oběť, dary, odříkání. Toto slyš dělení jejich.
Také jídlo, oběti, odříkání a dobročinnost, různým bytostem příjemné, je trojího druhu. O jejich rozdělení toto slyš.
Nyní přednese Kršna dělení stravy a základních povinností člověka podle kvalit. Odříkání, dobročinnost a oběti označí Kršna na začátku 18. kapitoly za povinnosti, které by člověk neměl nikdy přestat vykonávat, a to v žádném stadiu života ani v žádném stupni poznání.
áhárasjídlo; životní potřeby
tuale; však
apiv; i; zahrnovat
sarvasjavšechna; každé
tritrojí
vidhopoznat; rozlišit; druh
bhavatistane se; nastane
prijahdrahý; vzácný; ctěný
jagňahoběti
tapasodříkání; pokání
tathátaké; dále
dánamdary; dobročinnost
tešámjejich; jim; oni
bhedamrozdělení; rozložení
imamtuto
šrrnuslyš; poslechni si
Verš : 17.8.

ájuhsattvabalárogjasukhaprítivivardhanáh
rasjáh snigdháh sthirá hrdjá áháráh sáttvikaprijáh


Život čistý, silný, zdravý, štěstí, radost zvyšující,
šťavnatá, mastná, vydatná, chutná strava, co čistý ctí.
Čistotu života, sílu, zdraví, štěstí a spokojenost zvyšující, šťavnatá, olejnatá, vydatná a lahodná strava, je lidmi v kvalitě čistoty ctěná.
Čistá strava by měla být vhodná pro výživu těla, která dodá tělu vše potřebné pro zdraví. Měla by být lahodná, aby i mysl po pozření stravy byla spokojená a šťastná. Již ve verši 3.13. bylo uvedeno, že se strava má přijímat jako zbytek po oběti bohům, aby se předešlo budování závislostí na požitku ze stravy. Toto hledisku by mělo být při vaření stravy také dodržováno.
ájuhživot; žití v těle
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
balasíla
árogjazdraví
sukhaštěstí; radost
prítispokojenost
vivardhanáhzvyšuje; zlepšuje
rasjáhchuť; šťáva
snigdháholejnatá
sthirátrvalá; vydatná
hrdjálahodný
áháráhjídlo; životní potřeby
sáttvikakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
prijáhdrahý; vzácný; ctěný
Verš : 17.9.

katvamlalavanátjušnatíkšnarúkšavidáhinah
áhárá rádžasasještá duhkhašokámajapradáh


Hořká, kyselá a slaná, pikantní, suchá, pálivá,
strava těm vlivným je milá, strast, smutek, nemoc způsobí.
Hořká, kyselá, slaná, příliš horká, kořeněná, suchá a pálivá strava je lidem v kvalitě vlivu milá. Tato strava strasti, smutek a nemoci způsobuje.
Pokud strava překypuje různými výraznými chuťovými vjemy, potom je taková strava v kvalitě vášní a požitků. Taková strava nejen strhává pozornost od vnitřního klidu a spokojenosti ducha, ale může přinést i některé nemoci těla.
katuhořký
amlakyselý
lavanaslaný
atipříliš; vše
ušnahorko
tíkšnakořeněný
rúkšasuchá
vidáhinahpálivá
áhárájídlo; životní potřeby
rádžasasjakvalita neklidu, ovládání
ištápředměty vytoužené
duhkhaneštěstí; strast
šokasmutek
ámajanemoc
pradáhvytvářet; způsobit
Verš : 17.10.

játajámam gatarasam púti parjušitam ča jat
uččhištamapi čámedhjam bhodžanam támasaprijam


Nehotové a nechutné, páchnoucí také zvětralé,
zbytky i jídlo nečisté to ctí lid jakostí temných.
Jídlo nevhodné a nečisté, nedovařené, nechutné, páchnoucí a zvětralé a stejně i zbytky a odpadky, je oblíbené lidmi v kvalitě temnoty.
Strava temná a nečistá je strava lidí, kteří z mnoha důvodů nedodržují ani hygienické návyky, natož nějaké vyšší principy života. Velmi záleží na kvalitě společnosti, pokud společnost nedbá na základní principy čistoty života, potom se nemajetní lidé musí živit tím co seženou. Bohatí lidé zase podléhají požitkářství a tak celá společnost postupně dále upadá.
játajámamnedovařené
gataodešli
rasamchuť
pútizkažené; páchnoucí
parjušitamzvětralé
čaa; také
jatjak
uččhištamodhozené; zbytek po někom
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
amedhjamnečisté
bhodžanamjídlo
támasakvalita temnoty
prijamdrahý; vzácný; ctěný
Verš : 17.11.

aphalákánkšibhirjagňo vidhidršto ja idžjate
jaštavjameveti manah samádhája sa sáttvikah


Oběť bez touhy po plodech, předpisů znalý kdo činí,
na nutnost oběti mysl upřenou pevně čistý má.
Kdo obětuje bez touhy po plodech, v úctě, je si vědom poučení, má mysl na nutnost oběti soustředěnou, ten obětuje v kvalitě nejvyšší čistoty.
Oběti udržují vysokou kvalitu mysli jednotlivých lidí, rodin i celé společnosti. Oběť má mnoho podob, od jednoduché mantry a položení nalezeného lístku ze stromu, až po propracovaný mnohadenní rituál, prováděný mnoha knězi v chrámech po celé zemi.
Správná oběť byla krásně popsána na konci deváté kapitoly. Ať se jedná o jakýkoli druh oběti, vždy musí splňovat uvedené podmínky. Základní pravidlo je nečekat odměnu. Nechtít po bohu splnění nějaké touhy. Kdo obětuje i sám sebe, ten nebude nikdy opuštěn. Hlavní cíl oběti je probudit v sobě ctnostné božské kvality tím, že se bohům zcela oddáváme, počínaje všemi plody našich činností a všemi ostatními svými pocity a myšlenkami konče.
aphalabez plodů
ákánkšibhirnetoužit
jagňahoběti
vidhipoučení
drštovidět; být si vědom
jahkdo
idžjateuctívat
jaštavjamnutnost oběti
evajistě; zajisté; samozřejmě
ititak; proto
manahmysl
samádhájaSamadhi - dosažení soustředění mysli
sahon; ten; tak
sáttvikahkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
Verš : 17.12.

abhisamdhája tu phalam dambhárthamapi čaiva jat
idžjate bharatašreštha tam jagňam viddhi rádžasam


Avšak čekat zisky, plody či okázalost předvádět,
kdo tak ctí, Bharatašréštho, v jakosti vlivu oběť znej.
Ale kdo obětuje pro okázalost nebo také pro nějaký zisk, Dokonalý mezi Bharaty, vždy poznej, že taková oběť je v kvalitě vlivu a vášně.
Oběť která postrádá nezištnost je prováděna ve kvalitě vášní, požitků a neklidu. Oběť je honosná, podle pravidel, ale ten kdo ji činí, nemá na mysli pouze povinnost oběť vykonat, ale i další postranní úmysly. To jsou samozřejmě zisky světské nebo vyžádané od bohů, pověst a sláva.
abhisamdhájasledovat; mít na zřeteli; toužit
tuale; však
phalamplody; zisky
dambhaokázalost
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
apiv; i; zahrnovat
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
jatjak
idžjateuctívat
bharatašrešthaArdžuna - Dokonalý Bhárata
tamk němu; tomu
jagňamoběť
viddhiznát; vědět
rádžasamkvalita neklidu, ovládání
Verš : 17.13.

vidhihínamasrštánnam mantrahínamadakšinam
šraddhávirahitam jagňam támasam paričakšate


Bez předpisů, bez pokrmů, bez zpěvů a bez odměn,
víry nemaje je oběť, jakosti temné, praví se.
Praví se, že oběť, při které se neberou na zřetel předpisy, nevydává se požehnaný pokrm, nepějí se hymny a nevyplácí odměny kněžím, oběť konaná bez víry, je oběť v kvalitě temnoty.
Oběť nečistá je vykonávána většinou za nějakým nečistým úmyslem. Vychází z nečisté víry, kterou jsme probírali ve verši 17.4. Uctívají se zde mocné temné bytosti, vzývají je nečistí kněží, rozdává se poskvrněné jídlo, konají se různé temné rituály.
V křesťanské tradici se takto vzývá Satan, který oplývá velikou mocí. I v hinduistické tradici je mnoho démonských bytostí, nicméně samotný hinduistický panteon bohů nabízí různé hrozné formy bohů, zejména bohyni smrti Kálí. Ta má mnoho následovníků a mnohdy docházelo k různým výstřelkům. Nicméně je to stále forma bohyně Párvatí, manželky boha Šivy a zosobněná moc času. Takže při správném výkladu je její hrůza vnímána jako přirozená součást života v hmotném těle.
vidhipoučení
hínamnedbat; nebrát ohled
asrštanevydávat
annamjídlo
mantraMantra
hínamnedbat; nebrát ohled
adakšinambez odměn knězům
šraddhávíra
virahitamzanedbat
jagňamoběť
támasamkvalita temnoty
paričakšateozřejmit
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2551

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish