Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 109. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 109. lekce

109. pokračování korespondenčního kurzu - verše 17.23-28
Závěrečné poučení o správném způsobu oběti, odříkání a darů
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 17.23.

Om tatsaditi nirdešo brahmanastrividhah smrtah
bráhmanástena vedášča jagňášča vihitáh purá


ÓM TAT SAT tak označuje trojí Brahma, připomínám.
To jsou Brahmíni a Védy, i oběti dávno dané.
Připomínám, že ÓM TAT SAT označuje trojí druh Brahma. To jsou Brahmíni, Védy a oběti stanovené v minulosti.
Óm Tat Sat znamená Óm To (je) Skutečnost. Tato průpověď se používá vždy, když je vykonán čin, který je v kvalitě čistoty a přináší dobro a mír do lidské společnosti.
Trojí projev Brahma v lidské společnosti jsou Brahmíni - kněží, Védy - náboženské knihy a oběti - rituály stanovené před dávnými věky a neustále dodržované. Kněží v hinduistické tradici nekáží, ale pouze vykonávají předepsané obřady, za které dostávají stanovenou odměnu. Výklad učení a "kázání" vykonávají lidé, kteří dosáhli úspěchu a mohou vykládat podstatu učení z vlastní zkušenosti. Kněžský stav je přirozenou součástí lidské společnosti, žijící v nejvyšší čistotě, vzdělaný a udržující tradice.
omÓm - jednoslabičné Brahma
tatto
sadskutečnost
ititak; proto
nirdešooznačit
brahmanahBrahma; Védy
tritrojí
vidhahdruhy; odlišnosti
smrtahpřipomenout
bráhmanáhbrahmíni
tenatento
vedášVédy
čaa; také
jagňáhoběti
čaa; také
vihitáhschválit; stanovit
purádříve; předtím
Verš : 17.24.

tasmádomitjudáhrtja jagňadánatapahkrijáh
pravartante vidhánoktáh satatam brahmavádinám


Proto ÓM tak pronášejí, oběť, dary, odříkání,
konají podle předpisů, tak vždy Brahma prosazují.
Proto ÓM takto pronášejí při výkonu oběti, darů a odříkání, konají jen podle popsaných poučení a vždy tak rozšiřují Brahma.
ÓM se vyslovuje vždy, když je oběť, dar nebo odříkání prováděno v nejvyšší možné čistotě podle pravidel z minulých veršů. Toto ÓM je samo jednoslabičné Brahma. V 8. kapitole bylo uvedeno mnoho pouček o cestě k vznešenému principu, včetně obětí. O používání ÓM praví verš 8.13.
ÓM je ve skutečnosti souhrn tří zvuků - AUM. Tato nejkratší a nejdokonalejší mantra se používá na úvod a na konec každé mantry, oběti nebo obřadu a připomíná naše křesťanské Amen.
tasmátproto
omÓm - jednoslabičné Brahma
ititak; proto
udáhrtjapopsat; pronést
jagňaoběť
dánadary; dobročinnost
tapahodříkání; pokání
krijáhčinnosti; obětování
pravartantejedná; tvoří
vidhánapoučení
uktáhpravit
satatamvždy; stále
brahmaBrahma; Védy
vádinámtvrdí; prohlašují
Verš : 17.25.

taditjanabhisandhája phalam jagňatapahkrijáh
dánakrijášča vividháh krijante mokšakánkši


TAT tak nečekaje plodů z obětí či odříkání,
dary různé rozdávají kdo svobodu chtějí pějí.
TAT pějí ti kdo touží po osvobození, při konání odříkání a dávání rozličných darů bez očekávání plodů z oběti.
TAT znamená TO, to něco, co nemá jméno a tvar. Je to TO, co se nikdy nemění, je všudepřítomné a věčné, zároveň je nepostřehnutelné a neviditelné. K tomuto vpravdě božskému principu směřujeme všechny svoje oběti, dary a odříkání a nakonec mu odevzdáváme všechny své činnosti i majetek. Tak se můžeme zbavit toho, co nás od TAT odděluje a nakonec v něm spočinout.
tatto
ititak; proto
anabhisandhájabez očekávání
phalamplody; zisky
jagňaoběť
tapahodříkání; pokání
krijáhčinnosti; obětování
dánadary; dobročinnost
krijáhčinnosti; obětování
čaa; také
vividháhrůzně; rozlišně
krijantekonati
mokšaosvobození
kánkšitoužit
Verš : 17.26.

sadbháve sádhubháve ča saditjetatprajudžjate
prašaste karmani tathá saččhabdah pártha judžjate


Pravé bytí, zbožné bytí toto SAT tak používá,
při příznivých činech také SAT přidané, Pártho, zazní.
Pravdivé a zbožné bytosti SAT užívají a při příznivých činech také SAT zpívají, Synu Prthy.
SAT je pravda, pravda o TAT, opravdová neměnná skutečnost. SAT se používá ve spojení s nejčistšími činy, k rozšíření příznivého stavu mysli člověka i celé lidské společnosti. Tímto způsobem se mysl člověk a mění k lepšímu. V moudrých společnostech bylo těchto rituálů používáno k povznesení ducha jednotlivých lidí a s nimi samozřejmě rostla pozitivní nálada celé společnosti.
sadskutečnost
bhávebytí
sádhuzbožný
bhávebytí
čaa; také
sadskutečnost
ititak; proto
etattoto; tento
prajudžjatepoužít
prašastepříznivý
karmaničiny; činnost
tathátaké; dále
satskutečno
šabdahzvuk
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
judžjatezapojit se; spřáhnout
Verš : 17.27.

jagňe tapasi dáne ča sthitih saditi čočjate
karma čaiva tadarthíjam saditjevábhidhíjate


V oběti a odříkání, darech stálost SAT říkají.
I činy k tomu potřebné se SAT jistě přisuzují.
Praví se, že vytrvalost v obětech, odříkání a darech je SAT - skutečná. Zajisté i činy k nim potřebné se také za skutečné jistě posuzují.
Skutečné obětí, skutečné dary a skutečné odříkání jsou pouze dary, odříkání a oběti v čistotě - sattvě. Tyto jediné naplňují hlavní smysl těchto činností. Tím je čistota lidského života a příznivý stav celé lidské společnosti. Proto se naučte žít v této pravdě, v této skutečnosti a poznáte Brahma, věčnou podstatu života.
jagňeoběti
tapasiodříkání; pokání
dánedary; dobročinnost
čaa; také
sthitihumístění; postavení, setrvávání
sadskutečnost
ititak; proto
čaa; také
učjateříkat; nazývat
karmačin; činnost
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
tatto
arthíjampotřebné
sadskutečnost
ititak; proto
evajistě; zajisté; samozřejmě
abhidhíjatespojovat; přisuzovat
Verš : 17.28.

ašraddhajá hutam dattam tapastaptam krtam ča jat
asaditjučjate pártha na ča tatpretja no iha


Oběť, dary, odříkání konané bez víry není
skutečné říkají, Pártho, ani po smrti ani zde.
Praví se, Synu Prthy, že obětování, dary a odříkání vykonávané bez víry není SAT - skutečné a to ani po smrti ani v tomto světě.
Jakmile není život naplněn pouze čistotou, potom do něj vstupují i ostatní kvality, kterými jsou neklidná vášeň a nevědomá temnota. Obě tyto kvality jsou rušivé. Vášeň strhává mysl od čistoty a klidu k emocím a touhám. Tím se zasívá semínko nejistoty a obav a věčný klid mysli se vzdaluje.
Pokud někdo sklouzne až do kvality temnoty, potom se stává otrokem těžké nevědomosti. Díky této nevědomosti, neznalosti vznešenosti ducha a jeho klidu, se stává otrokem své temné a nečisté mysli a jeho klid je ne dlouhý čas ztracen.
Proto se vzdávejte nižších kvalit a pěstujte čistotu ve svém životě osobním, rodinném i ve vztahu ke zbytku společnosti. Čistota je cesta k vnitřnímu klidu a míru. O tom bude pojednávat poslední 18. kapitola.
ašraddhajábez víry
hutamobětování (akt lití obětiny)
dattamdary
tapasodříkání; pokání
taptamprovést
krtamdělat; způsobit; úděl
čaa; také
jatjak
asatneskutečno
ititak; proto
učjateříkat; nazývat
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
naAni; ne-
čaa; také
tatto
pretjapo smrti
naAni; ne-
ihazde
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.12.2011, zobrazeno : 2565

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish