Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 110. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 110. lekce

110. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.1-6
Nauka o vysvobození skrze odevzdání
Poslední kapitola Kršnova zpěvu je pokračováním minulé kapitoly o rozlišování hodnoty různých součástí lidského života na základě kvalit hmotné přírody. Nejprve však Kršna odpoví na Ardžunovu otázku o odřeknutí a zříkání se a poučí ho, že povinnosti, dobročinnost, oběti a odříkání se musí vykonávat pořád. Vyzve ho k vykonání své povinnosti, boje se svými příbuznými. Zároveň mu nabídne své útočiště pro chvíle, kdy jeho mysl naplněná smutkem a pochybnostmi oslabí jeho schopnost plnit svůj úkol na tomto světě.
Závěrečné verše pronáší Saňdžaja, který byl prvním, kdo tuto skvělou knihu slyšel a který ji přednesl prvnímu posluchači - slepému králi Dhrtaráštrovi. Každý posluchač by měl mít stejnou vznešenou radost, jakou měl Saňdžaja. Pokud se radost nedostavila, potom je nutno Bhagavadgítu studovat dále. Může to trvat roky, ale nakonec v ní svoji moudrost také naleznete.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.1.

ardžuna uváča
samnjásasja mahábáho tattvamiččhámi veditum
tjágasja ča hršíkeša prthakkešinišúdana


Ardžuna uvádí :
Odevzdání, Mahábáho, to přesně chci znát od Tebe,
odříkání Hršikéšo, také, Kéšinisúdano.
Ardžuna pravil:
Mocný válečníku, teď od Tebe chci znát jednak co je odevzdání a také co je odříkání, Ó Hršikéšo, Ó Hubiteli démona Kéši.
Sanjása je dle hinduismu čtvrtá část lidského života. První část je studium, příprava na produktivní život, druhá část je produktivní život sám. Do třetího stádia očišťování vstupuje člověk předáním svých povinností další generaci. Do posledního stádia člověk vchází úspěšným završením stadia třetího, tedy komplexním očištěním své mysli.
Různí překladatelé tento verš vysvětlují různě. Dle mého skromného názoru se Ardžuna ptá na rozdíl mezi odevzdaným člověkem, který završil očišťování své mysli a zříkajícím se člověkem, který ještě do stádia odevzdání nevstoupil. Sanjása, tedy zřeknutí se je stav, který buď je a je dokonalý, nebo není. Odříkání je očistná metoda, která samozřejmě podléhá kvalitám a bude podle kvalit osvětlena dále.
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
samnjásasjavzdání se
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
tatto
tvamtě; tebe; ty
iččhámichtít
veditumpoznat
tjágasjaodříkání
čaa; také
hršíkešaKršna - Pán smyslů, potěšení
prthakjednotlivě; odděleně; různé
kešinišúdanaKršna - Hubitel démona Kéši
Verš : 18.2.

šrí bhagaván uváča
kámjánám karmanám njásam samnjásam kavajo viduh
sarvakarmaphalatjágam práhustjágam vičakšanáh


Šrí Bhagaván uvádí :
Touhy po činech vzdání se, to zvou moudří odevzdáním,
všech činů plodů zříkání zvou odříkáním vidoucí.
Blahoslavený Pán pravil:
Odevzdáním znají učenci vzdání se touhy konat činy a vidoucí nazývají odříkáním zřeknutím se všech plodů vzniklých z činů .
Sanjásin, odevzdaný člověk nemá touhu konat činy, netouží po jejich výsledcích, ale přesto je vykonává.
Člověk zříkající se je nevědomostí stále puzen k činnosti, ale měl by se vzdávat plodů a touhy po těchto plodech, které jeho činnosti přinášejí.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
kámjánámtouhy
karmanámčiny
njásamvzdát se
samnjásamvzdání se
kavajoučení
viduhdozvědět se; znát; vědět
sarvavšichni; vše
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
tjágamzříkat se; obětovat
práhuhzván
tjágamzříkat se; obětovat
vičakšanáhvidoucí
Verš : 18.3.

tjádžjam došavaditjeke karma práhurmaníšinah
jagňadánatapahkarma na tjádžjamiti čápare


Zříkat se zla, co je v činech, tak učí jedni mudrci
nezříkat se odříkání, obětí, darů zas jiní.
Někteří mudrci vyučují zříkání se všeho zla vznikajícího činnostmi a jiní zase nezříkat se vykonávání obětí, dobročinnosti a odříkání.
V Indii lidé umí ocenit, když se člověk vzdá svého domova a stane se člověkem, který žije v bezdomoví. Lidé takovým lidem dávají peníze a jídlo, aby mohli žít tento způsob života. Nicméně ani takový člověk by neměl být nečinný. Za svoji obživu by měl rozdávat lidem klid a naději, radost a víru. A toho zcela jistě docílí nejlépe plněním tří uvedených činností.
tjádžjamzříkat se
došavadzlo
ititak; proto
ekejediná; jedni
karmačin; činnost
práhuručit; sdělit
maníšinahmoudří
jagňaoběť
dánadary; dobročinnost
tapahodříkání; pokání
karmačin; činnost
naAni; ne-
tjádžjamzříkat se
ititak; proto
čaa; také
aparejiní; ostatní
Verš : 18.4.

niščajam šrrnu me tatra tjáge bharatasattama
tjágo hi purušavjághra trividhah samprakírtitah


Pozorně slyš o zřeknutí, Mne zde, Bharatosattamo.
Zřeknutí Purušovjágro, trojího druhu popíši.
Pozorně Mi nyní naslouchej o zřeknutí, Nejlepší z Bharatů. Zřeknutí je jistě, Tygře mezi lidmi, trojího druhu a takto ho stanovím.
Jako všechno v tomto světě, i zříkání se má různou hodnotu podle kvality, jaká tuto očistnou činnost prostupuje. Kršna považuje tuto část svého učení za velice důležitou a tímto veršem upoutává a osvěžuje Ardžunovu pozornost.
niščajams jistotou; pevně
šrrnuslyš; poslechni si
memůj; mi
tatratam
tjágezříkat se; obětovat
bharatasattamaArdžuna - Nejlepší Bhárata
tjágahzříkat se; obětovat
hijistě; také
purušavjághraArdžuna - Tygr mezi lidmi
tritrojí
vidhahdruhy; odlišnosti
samprakírtitahvyhlásit
Verš : 18.5.

jagňadánatapahkarma na tjádžjam kárjameva tat
jagňo dánam tapaščaiva pávanáni maníšinám


Oběť, dary, odříkání nutné jsou těch se nezříkej.
Oběť, dary, odříkání čistí jistě i mudrce.
Konání obětí, darů a odříkání se neodříkej, jsou to Tvé povinné činnosti. Oběti, dary a odříkání zajisté očisťují i mudrce.
Tyto ctnostné činnosti jsme podle kvalit probrali v 17. kapitole. Pro odevzdaného člověka není sice důvod činy vykonávat, ale zároveň není důvod, proč by je vykonávat neměl. Viz verš 3.18. Ve verši 3.5. se praví, že nikdo bez činností nemůže v těle existovat a proto je nutno se naučit činy správně vykonávat. O tom je celá třetí kapitola.
jagňaoběť
dánadary; dobročinnost
tapahodříkání; pokání
karmačin; činnost
naAni; ne-
tjádžjamzříkat se
kárjampovinnosti
evajistě; zajisté; samozřejmě
tatto
jagňahoběti
dánamdary; dobročinnost
tapašodříkání; pokání
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
pávanániočisťovat
maníšinámmoudří
Verš : 18.6.

etánjapi tu karmáni sangam tjaktvá phaláni ča
kartavjáníti me pártha niščitam matamuttamam


Avšak vazby k těmto činům a plodů jejich zříkej se,
a konej je, Pártho, toto je Mé učení nejvyšší.
Konej tyto povinné činy a odříkej se připoutanosti k nim i jejich plodům. Takové je jistě Mé učení nejvyšší, Synu Prthy.
Toto je základní myšlenka Bhagavadgíty. Problém není ve vnějším světě ani v systému, problém je vždy v mysli člověka. A také pouze v mysli člověka může být tento problém odstraněn.
Zříkání se týká všech lidí, kteří nedosáhli odevzdání, tj. nevstoupili do posledního stadia života. Indická tradice uvažuje postupné procházení jednotlivými stádii života, ale Šrí Ramana Maharši správně připomínal, že sanjása je vnitřní přeměna a k té může dojít kdykoli. Pokud člověk dosáhne úspěchu v produktivním životě, jistě to nebude překážkou v dalším vykonávání jeho povinností.
etánitito
apiv; i; zahrnovat
tuale; však
karmáničiny; činnost
sangampřipoutanost
tjaktvázříkat se; riskovat
phalániplody; zisky
čaa; také
kartavjánipovinnost
ititak; proto
memůj; mi
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
niščitams jistotou; pevně
matamučení; moudrost; názor
uttamamnejvyšší; nejlepší
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 21.12.2011, zobrazeno : 2804

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish