Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 111. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 111. lekce

111. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.7-12
Způsob správného konání činů bez vzniku nových připoutaností
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.7.

nijatasja tu samnjásah karmano nopapadjate
moháttasja paritjágastámasah parikírtitah


Svých povinných však vzdáti se činů je vždy nepatřičné.
Mylné jejich odřeknutí je prohlášeno temnotou.
Naopak je nepatřičné vzdát se svých pravidelných povinností. Jejich odřeknutí z klamu je prohlášeno temnotou.
Nekonat své životní povinnosti je život v klamu a nevědomosti. Ať už opustíme své povinnosti z jakkoli vznešeného důvodu, vždy se jedná o nevědomost a temnotu mysli.
Jistě, někdy je vhodné nebo dokonce nutné dočasně konání svých povinností přerušit, mělo by to být však zařízeno tak, aby naše činnosti za nás někdo po dobu naší nepřítomnosti vykonával. Až důvod pomine, pak se zase do svého života vrátíme a budeme pokračovat ve své práci dále.
nijatasjastálý; trvalý
tuale; však
samnjásahvzdání se
karmanahčiny; činnost
naAni; ne-
upapadjatepříslušet; patřit
mohátzmatení; klam
tasjajeho
paritjágaszříci se
támasahkvalita temnoty
parikírtitahprohlásit
Verš : 18.8.

duhkhamitjeva jatkarma kájaklešabhajáttjadžet
sa krtvá rádžasam tjágam naiva tjágaphalam labhet


Je strastí, když činy zříká ze strachu těla obtíží.
To je odřeknutí vlivné a jistě plody nenese.
Vzdání se činů ze strachu z tělesných obtíží jistě přinese jen strast. Toto odřeknutí je v kvalitě vlivu a zajisté toto odříkání žádné ovoce nepřinese.
Pokud nekonáme povinnosti proto, že je nám to nepříjemné, potom samozřejmě pěstujeme nevhodné vlastnosti, jako zbabělost a lenost. Tyto vlastnosti samozřejmě v našem životě způsobí mnoho dalších problémů a proto je vždy lepší s nimi bojovat. A každodenní plnění nepříjemných povinností je jistě výborná zbraň proti těmto nectnostem.
duhkhamstrast
ititak; proto
evajistě; zajisté; samozřejmě
jatjak
karmačin; činnost
kájatělo
klešaobtíže
bhajátstrach
tjadžetzříkat se
sahon; ten; tak
krtvádělat; způsobit; úděl
rádžasamkvalita neklidu, ovládání
tjágamzříkat se; obětovat
naAni; ne-
evajistě; zajisté; samozřejmě
tjágazříkat se; obětovat
phalamplody; zisky
labhetdosáhnout; získat
Verš : 18.9.

kárjamitjeva jatkarma nijatam krijate'rdžuna
sangam tjaktvá phalam čaiva sa tjágah sáttviko matah


Z povinnosti když činy své stálé kdo koná, Ardžuno,
vazeb zřek se také plodů, tak zřeknutí se čisté zná.
Kdo koná pravidelně své povinnosti, Ardžuno, odříká se připoutanosti a také i plodů svých činů, ten je považován za odevzdaného v čistotě.
Nyní Kršna shrnuje podmínky správného zříkání. Je nutno plnit všechny své povinnosti tak dobře jak jen to jde. Navíc se člověk musí vzdát plodů vzniklým z činností a i dalších pout, které činnosti přinášejí. Činnost musí být brána jako úkol, který bytost plní pro svého nejlepšího přítele - Boha. Jemu odevzdá všechno, co z činů vzejde a spočívá v bezpečí jeho klidu a moudrosti.
kárjampovinnosti
ititak; proto
evajistě; zajisté; samozřejmě
jatjak
karmačin; činnost
nijatamvždy; stále; stálý; povinnost
krijatečinnosti
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
sangampřipoutanost
tjaktvázříkat se; riskovat
phalamplody; zisky
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
sahon; ten; tak
tjágahzříkat se; obětovat
sáttvikahkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
matahpovažovat
Verš : 18.10.

na dveštjakušalam karma kušale nánušadždžate
tjágí sattvasamávišto medháví čhinnasamšajah


Bez zloby k činům neblahým a k příjemným se nepoutá.
Asketa prodchnut čistotou, rozumný, pochyb rozbitých.
Asketa zcela prostoupený čistotou je moudrý, protože zničil své pochybnosti, nechová odpor k činům nepříjemným a ani se nepoutá k činům příjemným.
Je moudré a rozumné naučit se necítit rozdíl mezi nepříjemnými a příjemnými činnostmi. Nepříjemné činnosti musíme brát jako výzvu, zda v nich obstojíme stejně dobře jako v činnostech oblíbených a příjemných.
naAni; ne-
dveštinenávidět; závidět
akušalamnepříjemné; neblahé
karmačin; činnost
kušalepříjemné
naAni; ne-
anušadždžatenepoutat se; nepřikládat význam
tjágízříkat se; obětovat
sattvakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
samávištozcela prostoupen
medhávírozumný
čhinnatít; říznout
samšajahpochybnost
Verš : 18.11.

na hi dehabhrtá šakjam tjaktum karmánjašešatah
jastu karmaphalatjágí sa tjágítjabhidhíjate


Není jistě vtělenému možno zcela zříct se činů.
Kdo zřekne se plodů činů, ten se tak stane asketou.
Zcela jistě není možné, aby se vtělená bytost zcela zřekla činů. Kdo se však plodů z činů odřekne, ten se tak stane asketou.
Pravidelné plnění povinností je podle předchozích veršů podmínkou nutnou k tomu, aby člověk úspěšně duchovně rostl. Podle veršů 3.19. a 18.45 je to dokonce podmínka postačující k osvobození. Útěk od povinnosti zpravidla bývá zbabělost a tato vlastnost zcela jistě k osvobození nevede.
naAni; ne-
hijistě; také
dehabhrtávtělený
šakjammožné
tjaktumzříkat se
karmáničiny; činnost
ašešatahzcela; úplně
jahkdo
tuale; však
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
tjágízříkat se; obětovat
sahon; ten; tak
tjágiasketa; odříkající se
ititak; proto
abhidhíjatespojovat; přisuzovat
Verš : 18.12.

aništamištam mišram ča trividham karmanah phalam
bhavatjatjáginám pretja na tu samnjásinám kvačit


Nechtěné, chtěné, smíšené jsou tři druhy plodů činů,
po smrti jsou bez zřeknutí, avšak ne těm odevzdaným.
Jsou tři druhy plodů činů, nechtěné, vytoužené a smíšené. Ty se stanou po smrti novým poutem pro ty, kdo se neodříkají, ale nikdy se netknou skutečného odevzdaného askety.
Indové mají ve zvyku kategorizovat všechny možné i nemožné jevy do různých škatulek. Zde rozdělili plody činů na vytoužené, nechtěné a něco mezi nimi. Plody našich činností mohou být opravdu vytoužené, nebo nečekané a přijaté a nebo nechtěné a možná i odmítané. Nezáleží však na tom, jaký plod z naší činnosti vznikne. Každý plod práce, který nebyl odevzdán, stává se automaticky poutem a důvodem pro další zrod. Množství a kvalita těchto pout vytváří kvalitu následujícího zrodu.
aništamnechtěné
ištampředměty vytoužené
mišramsmíšený
čaa; také
tritrojí
vidhamdruhy; odlišnosti
karmanahčiny; činnost
phalamplody; zisky
bhavatistane se; nastane
atjáginámneodříkající
pretjapo smrti
naAni; ne-
tuale; však
samnjásinámvzdání se; odevzdání
kvačitkdykoli; jákýkoli
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.12.2011, zobrazeno : 2375

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish