Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 112. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 112. lekce

112. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.13-18
Úvod do nauky o činnostech, podrobný rozbor součástí podle kvalit přírody
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.13.

paňčaitáni mahábáho káranáni nibodha me
sámkhje krtánte proktáni siddhaje sarvakarmanám


Patero těch, Mahábáho, nástrojů správně pochop Mých,
dle Sánkhji činy završíš a tak je všechny naplníš.
Mocný válečníku poznej ode Mne těchto pět součástí jak je uvádí učení Sánkhji a které završují činnosti a tak všechny činy naplní úspěchem.
Nyní Kršna vysvětlí vědu o činnostech podle Sánkhji. Nejprve rozdělí příčinu činů na pět částí. Na každém činu se vždy podílí pět těchto příčin.
paňčapět
etánitito
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
káranáninástroj; příčina
nibodhaocenit; pochopit
memůj; mi
sámkhjeSánkhja - učení podle sánkhji; učení o věčném Já; vyložené v upanišádách
krtántečiny ukončující
proktániuvedeno; řečeno
siddhajeúspěch; naplnění
sarvavšichni; vše
karmanámčiny
Verš : 18.14.

adhišthánam tathá kartá karanam ča prthagvidham
vividhášča prthakčeštá daivam čaivátra paňčamam


Místo a také činitel a nástroje různých druhů
také rozličná jednání a Duch jistě zde pátý je.
Jsou to podstata, činitel a nástroje různých druhů, také různé jednotlivé úkony a pátým je zde zajisté božský Duch.
Místem nebo podstatou je jedinečný okamžik v oceánu příčin a jejich následků. Každá situace je jedinečná a vychází z příčin sahajících až ke vzniku vesmíru. Dalším příčinou je činitel, kterým je duch sídlící v těle. Nástroje jsou nejen věci použité tělem, ale tělo samotné je nástrojem ducha. Úkony jsou různé jednotlivé akce, ze kterých se daná činnost skládá. Božský princip zastupuje věčnost, která je samotnou příčinou existence všeho.
adhišthánamsídlo; místo
tathátaké; dále
kartápůvodce; činitel
káranamnástroj; prostředek
čaa; také
prthakjednotlivě; odděleně; různé
vidhamdruhy; odlišnosti
vividháhrůzně; rozlišně
čaa; také
prthakjednotlivě; odděleně; různé
češtájednání
daivamBůh; bohové Indra, Agni atd.
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
atrazde
paňčamampátý
Verš : 18.15.

šaríravánmanobhirjatkarma prárabhate narah
njájjam vá viparítam vá paňčaite tasja hetavah


Když tělem, řečí a myslí člověk činy vykonává,
ať správné nebo nesprávné, pět těchto jejich příčin je.
Jakmile člověk koná činy tělem, řečí, myslí, ať správné či nepříznivé, vždy mají těchto pět příčin.
Pět součástí z minulého verše se účastní jakékoli plánovité činnosti. Činnost může být konána prostřednictvím těla, řeči nebo mysli. Ve verších 17.14-16 jsme probrali jak se mají správně tyto nástroje používat tak, aby jejich činnost přinášela pouze příznivé výsledky. Pokud jsou tyto nástroje použity nesprávným způsobem, potom také i tato nepříznivá činnost má uvedených pět příčin.
šaríratělo
vánřeč
manobhirmysl
jatjak
karmačin; činnost
prárabhatekonané
narahčlověk
njájjamsprávné
buď-nebo; i
viparítamzlá; špatná
buď-nebo; i
paňčapět
etetyto; ty
tasjajeho
hetavahpříčina
Verš : 18.16.

tatraivam sati kartáramátmánam kevalam tu jah
pašjatjakrtabuddhitvánna sa pašjati durmatih


Však činitele pouhého kdo tady přesto ve svém Já
vidí nečinným rozumem, je zmatený a nevidí.
Když někdo přesto vidí činitele pouze ve svém Já, jeho rozum není očištěn, proto také nevidí skutečnost a má špatný postoj.
Pokud nejsme schopni vidět pět příčin vysvětlených v minulých verších a vidíme jediného činitele sebe, tedy své tělo, potom zákonitě člověk jedná z pozice nevědomosti a neznalosti a ani jeho činnosti nemohou být čisté a příznivé. Pro správné chování je nutno vypěstovat vznešený nadhled, který pomůže vybudovat i snaha vidět pět uvedených příčin činností. Je nutno poznat fungování mysli a pomocí tohoto poznání vidět všechny události v jednotlivých detailech. Po ovládnutí tohoto umění budou veškeré činnosti přirozeně nahlíženy ze vznešenějšího hlediska, aniž by bylo nutno tomuto pohledu věnovat zvláštní pozornost.
Budete na svůj život nahlížet stejně zkušeně jako režiséři vidí filmy. Zkušený režisér nevidí film jako jednolitý děj, ale vidí jednotlivé střihy, pohyby kamer, zaznamenává prolínání zvuků a obrázků. Samozřejmě, že vnímá i děj, ale neustále vidí jak je film vytvořen.
tatratam
evamtak
satipřesto
kartáramstvořitel
átmánammysl; pravé Já
kevalampouze
tuale; však
jahkdo
pašjatividět
akrtanečinost
buddhitvánrozumu
naAni; ne-
sahon; ten; tak
pašjatividět
durmatihnečisté mysli
Verš : 18.17.

jasja náhamkrto bhávo buddhirjasja na lipjate
hatvápi sa imánllokánna hanti na nibadhjate


Ten nesobeckého bytí a rozumu bez poskvrny,
i když zabije v tom světě, nezabijí, není poután.
Ten, kdo jehož existence není posedlá představou činitele, kdo má svůj rozum bez poskvrny, ten i když zabije v tomto světě, přesto nezabijí a není poután.
Tento verš je určen pro Ardžunu, ale i my ostatní v něm můžeme najít poučení. Pokud se vnímáš jako voják, který bojuje v bitvě proti jiným vojákům, potom zabíjíš a toto zabíjení dále znečisťuje tvůj život. Pokud vidíš, že bitva i tvá účast v ní jsou výsledkem mnoha příčin, které nešlo ovlivnit a snažíš se splnit svou povinnost, potom tě nic nemůže poskvrnit.
To platí pro všechny lidi. Pokud chápete své povinnosti, vidíte je ze vznešeného nadhledu jako souhru mnoha událostí a pokud své povinnosti plníte, potom žádná nepříjemná událost nemůže poskvrnit váš život.
Porozumění tomuto učení a vypěstování vznešeného nadhledu je velice důležité, protože vám pomůže správně porozumět učení karmajógy ze 3. kapitoly.
jasjaon; ten
naAni; ne-
ahamkrtoego; sobectví; falešné já; doslova "já činím"
bhávobýt stálý; existovat
buddhihmoudrost; rozum
jasjaon; ten
naAni; ne-
lipjateposkvrna; poskvrnění
hatvázabít
apiv; i; zahrnovat
sahon; ten; tak
imántyto
lokánsvěty
naAni; ne-
hantizabíjí
naAni; ne-
nibadhjatebýt poután
Verš : 18.18.

gňánam gňejam parigňátá trividhá karmačodaná
karanam karma karteti trividhah karmasamgrahah


Znání, znalost a znalec jsou tři druhy podnětů činů,
nástroj, čin a činitel jsou tři různé činů součásti.
Podněty k činům jsou trojího druhu a vycházejí z poznání, poznávaného a poznávajícího. Čin samotný má tři součásti nástroje, úkony a činitele.
Nyní Kršna rozdělí činnost na dvě části, podnět k činu a čin samotný. Podnět se odehrává na duchovní úrovni a skládá se z poznání, poznávaného předmětu a poznávající osoby. Čin samotný se odehrává na úrovni hmotné a skládá se z nástrojů, úkonů a činitele.
gňánampoznání
gňejamznát; poznávané
parigňátápoznávající; znalec
tritrojí
vidhápoznat; rozlišit
karmačin; činnost
čodanápodnět
káranamnástroj; prostředek
karmačin; činnost
kartetipůvodce; činitel
tritrojí
vidhahdruhy; odlišnosti
karmačin; činnost
samgrahahsložení
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 20.12.2011, zobrazeno : 2393

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish