Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 114. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 114. lekce

114. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.26-32
Rozbor činitelů a rozumu podle kvalit přírody.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.26.

muktasango'nahamvádí dhrtjutsáhasamanvitah
siddhjasiddhjornirvikárah kartá sáttvika učjate


Prostý vazeb, nesobecký, vytrvalý, odhodlaný,
týž v úspěchu, neúspěchu, praví je činitel čistý.
Říká se, že činitel v kvalitě čistoty je svobodný, bez falešného Já, obdařený vytrvalostí a odhodlaností a stejný v úspěchu i neúspěchu.
Čistý činitel má čistou víru, čisté poznání a proto koná pouze čisté činy. Tento člověk přemohl klam přírody, vymanil se z jejího otroctví a spočívá ve věčné svobodě svého pravého Já.
Jeho činy vycházejí z pocitu nutnosti povinnost vykonat. Ostatní činy vykonat může, ale nemusí. Nejsou tedy závislé ani na zisku z činnosti, ani na tom, zda činnost bude ve svém důsledku úspěšná nebo neúspěšná.
muktasvobodný
sangopřipoutanost
anahamvádínesobectví; bez falešného Já
dhrtivytrvalost
utsáhaodhodlanost
samanvitahcele obdařen
siddhiúspěch
asiddhjorneúspěch
nirvikárahnezměněn
kartápůvodce; činitel
sáttvikakvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
učjateříkat; nazývat
Verš : 18.27.

rágí karmaphalaprepsurlubdho himsátmako'šučih
haršašokánvitah kartá rádžasah parikírtitah


Váben čeká plody činů, chtivý, krutý a nečistý,
radostí a smutkem nadán, praví, je činitel vlivný.
Je známo, že činitel v kvalitě vlivu je váben činy, očekává plody svých činů, je chtivý, násilné povahy, nečistý a podléhá radosti a smutku.
Vášnivost v činech se pozná podle toho, že lidé konají činy z touhy po jejich výsledcích. Pokud se tato touha nenaplní, někteří propadají skepsi a beznaději, jiní se snaží násilím naplnit svoje touhy, bez ohledu na to, co pro své vlastní potěšení způsobí ostatním lidem, zvířatům nebo rostlinám.
Vášeň a neklid v mysli způsobuje krátkodobé pocity štěstí, když se podaří nějakou touhu naplnit a dlouhodobé pocity ohrožení a smutku, když se jim nedaří, nebo když se bojí o své drahocenné zisky.
rágíVáben
karmačin; činnost
phalaplody; zisky
prepsuročekávání
lubdhochtivý
himsaškoda; utrpení
átmakahpodstata; vlastní
ašučihnečistý
haršaradost
šokasmutek
anvitahobdařen
kartápůvodce; činitel
rádžasahkvalita neklidu, ovládání
parikírtitahprohlásit
Verš : 18.28.

ajuktah prákrtah stabdhah šatho naiškrtiko'lasah
višádí dírghasútrí ča kartá támasa učjate


Neklidný, prostý, nadutý, nečestný, zločinný, líný,
nerudný, také váhavý praví je činitel temný.
Říká se, že činitel v kvalitě temnoty je neklidný, prostoduchý, nadutý, nečestný, zločinný, lenivý, nerudný a váhavý.
Temná víra a temné poznání vznikají z lenosti, jednoduché, hloupé a nečisté mysli. Takový člověk nemá úctu k ničemu a koná temné skutky, mnohdy různé zločiny. Temný činitel podléhá různým démonickým lidem a nechá se jimi vést ke vlastní zkáze.
Ke štěstí nikdy nevede žádná snadná cesta. Pouze překonané obtíže přinášejí trvalejší spokojenost a pocit štěstí.
ajuktahnezapojený; neukázněný
prákrtahpřírodní; naivní
stabdhahnadutý
šathonečestný
naiškrtikozločinný; záludný
alasahlenivý
višádínerudný
dírghasútríváhavý
čaa; také
kartápůvodce; činitel
támasakvalita temnoty
učjateříkat; nazývat
Verš : 18.29.

buddherbhedam dhrteščaiva gunatastrividham šrrnu
pročjamánamašešena prthaktvena dhanaňdžaja


Rozum i vytrvalost má dle jakostí tři druhy slyš,
všechny rozličné možnosti, uvedu teď Dhanandžajo.
Rozum a vytrvalost dělíme také podle kvalit do tří druhů, poslouchej, uvedu všechny možnosti, Dobyvateli vítězství.
Nyní Kršna vysvětlí jak se podle kvalit rozdělí dvě další důležité součásti lidské osobnosti. Jsou jimi rozum, neboli rozlišovací schopnost člověka a úsilí nebo vytrvalost.
buddherrozumu
bhedamrozdělení; rozložení
dhrtešvytrvalost
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
gunataskvality
tritrojí
vidhamdruhy; odlišnosti
šrrnuslyš; poslechni si
pročjamánamuvádím
ašešenavšechny; bez vyjímky
prthaktvenarůznost
dhanaňdžajaArdžuna - dobyvatel bohatství
Verš : 18.30.

pravrttim ča nivrttim ča kárjákárje bhajábhaje
bandham mokšam ča já vetti buddhih sá pártha sáttvikí


Činy i klid, strach i chrabrost a povinnost i zbytečnost
pouta i svobodu to zná pouze Pártho, rozum čistý.
Co činit a co nečinit, co je povinnost a co zbytečnost, co je strach a co neohroženost, také připoutanost i svoboda, to vše dobře zná čistý rozum, Synu Prthy.
Čistý rozum je založen na čistém poznání, tedy na poznání prvého věčného Já. Takový rozum na vše nahlíží z vznešeného hlediska, nepoutá se k tělu, vnímá jednotu celé představy a spočívá v trvalém štěstí.
Takový rozum samozřejmě ví co má dělat a zná své povinnosti. Jelikož poznal skutečnou svobodu, tak dokáže vidět skutečné otroctví mysli způsobené nevědomostí. Strach také způsobuje pouze nevědomost a pokud nevědomost rozpustí poznání, potom mizí i strachy a obavy.
K dosažení čistého rozumu je nutno umět neustále sledovat svou mysl, její činnost a když se objeví nějaké temnější stránky, je nutno najít odvahu a odstranit je. Stejně tak je potřeba umět opustit jakýkoli názor, pokud se ukáže že není zcela správný. Očista mysli je cestou ke svobodě a nemůže zůstat ani jediné pouto,
pravrttimčinit
čaa; také
nivrttimnečinit
čaa; také
kárjapovinnosti; činnost
akárjezbytečnost
bhajastrach; nebezpečí
abhajeneohroženost; nebojácnost
bandhamsvazek; připoutanost
mokšamosvobození
čaa; také
co
vettipovažovat; znát
buddhihmoudrost; rozum
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sáttvikíkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
Verš : 18.31.

jajá dharmamadharmam ča kárjam čákárjameva ča
ajathávatpradžánáti buddhih sá pártha rádžasí


Ten co řád a bezzákonnost, i povinnost a zbytečnost,
nedokonale rozliší to je, Pártho, rozum vlivný.
Rozum, který řád a bezzákonnost a také povinnost a zbytečnost nedokonale rozlišuje, je, Synu Prthy, v kvalitě vlivu.
Běžný člověk nedokáže rozlišit, zda události jsou v souladu s řádem nebo ne. Občas ví co je správně, ale občas považuje za správné věci nečisté. Stejně tak není dokonale rozlišena povinnost a touha a proto mnohé činnosti končí zbytečnou strastí a větší nesvobodou a hlubší nevědomostí.
Je nutno neustále zkoumat všechny události a hledat jejich skutečnou kvalitu. Jakmile odhalíme nějakou vášeň, touhu nebo dokonce temnotu, musí být okamžitě odstraněny, nebo alespoň omezeny na co nejmenší úroveň.
jajápomocí; skrze
dharmamobřady; řád
adharmambezzákonost; nevědomost
čaa; také
kárjampovinnosti
čaa; také
akárjamzbytečnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
ajathávatnedokonale
pradžánátirozumnět; chápat
buddhihmoudrost; rozum
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
rádžasíkvalita neklidu, ovládání
Verš : 18.32.

adharmam dharmamiti já manjate tamasá''vrtá
sarvárthánviparítámšča buddhih sá pártha támasí


Nezákonnost řádem chápe a je temnotou zahalen,
všechny věci zvrácené má, to je Pártho rozum temný.
Rozum, který nezákonnost pokládá za řád, který je nevědomostí ovládnut a všechny věci pojímá zvráceně, ten je, Synu Prthy, v kvalitě temnoty.
Temný rozum vychází z temné víry a temného poznání. Nezákonné věci považuje za správné, dobro považuje za slabost a zlo za právo. Svět takových lidí je smutný a ubohý.
Musíme si uvědomit, že oni svou temnotu nevnímají, protože to je jejich způsob vnímání světa. Bohužel mnoho lidí má temnou povahu a my s nimi musíme žít v jednom světě. Dobrá společnost takové lidi jasně upozorní na to, kde jsou hranice, které se nesmějí překročit a pokud se tak stane, potom následuje světský trest.
Krásný příklad temného rozumu a jeho léčbu popisuje Mahabhárata. Durjódhana, úhlavní nepřítel Pánduovců, je velice závistivý. V jeho špatných vlastnostech ho podporuje jeho strýc Šakuni, který je podlý, nečestný, zrádný. S jeho pomocí se Durjódhana snaží své bratrance zabít a nakonec alespoň okrade Pánduovce o jejich království. Ve svém jednání nevidí vůbec nic špatného.
K Durjódhanovu dobru musíme přičíst, že se o svoji říši staral velice dobře, plnil své povinnosti vládce a jeho lidé byli pod jeho vládou spokojení.
V závěrečné bitvě během osmnácti dnů boje ztrácí Durjódhana postupně své bratry, své přátele a syny. S každou ztrátou je jeho mysl více schopná vnímat utrpení, které sám z nevědomosti Pánduovcům způsobil. V poslední den zůstává skoro sám a jeho jediné přání je zemřít a připojit se ke svým mrtvým přátelům a příbuzným. Tehdy si jasně uvědomuje, že příčinou všeho neštěstí byla jeho závist a nenávist, kterou od dětství cítil k Pánduovcům.
adharmambezzákonost; nevědomost
dharmamobřady; řád
ititak; proto
co
manjatemyslet
tamasátemnotou; nevědomostí
ávrtáobklopit; halit
sarvavšichni; vše
arthánvěc
viparítámšzlá; špatná
čaa; také
buddhihmoudrost; rozum
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
támasíkvalita temnoty
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 5.1.2012, zobrazeno : 2448

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish