Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 115. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 115. lekce

115. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.33-39
Rozdělení druhů úsilí a štěstí podle kvalit přírody.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.33.

dhrtjá jajá dhárajate manahpránendrijakrijáh
jogenávjabhičárinjá dhrtih sá pártha sáttvikí


Úsilí držící činnost mysli, dýchání a smyslů
v józe pevně neochvějně je Pártho, stálost v čistotě.
Úsilí, které udržuje činnost mysli, životní sil a smyslů neochvějně v disciplíně je vytrvalost v kvalitě čistoty, Synu Prthy.
Úsilí v kvalitě čistoty opět vychází z nejvyššího poznání. Čistá bytost chápe své povinnosti ke svému tělu, k rodině, k ostatní společnost a k bohům. Vykonává všechny potřebné činy k tomu, aby své povinnosti naplnila tak, jak to v daných podmínkách jde nejlépe.
Některé věci jsou jasné a zřetelné, ale některé je nutno upřesnit skrze různé druhy jógy nebo další druhy vědy. Bhagavadgíta dává velice dobrý základ k tomu, aby byl život prožit v klidu a spokojenosti, aby mohlo dojít k osvobození ducha na konci života a nebo i dříve.
dhrtjáúsilí
jajápomocí; skrze
dhárajateudržovat
manahmysl
pránaživotní síla výdechu (prána - výdech, apána - vdech, vjána, samána a udána)
indrijasmyslové
krijáhčinnosti; obětování
jogenaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha
avjabhičárinjánezlomný; neochvějný
dhrtihvytrvalost
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
sáttvikíkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
Verš : 18.34.

jajá tu dharmakámárthán dhrtjá dhárajate'rdžuna
prasangena phalákánkší dhrtih sá pártha rádžasí


Řád, touhu a věci které úsilí drží, Ardžuno,
svázané a plodů chtivé, je Pártho, stálost ve vlivu.
Avšak úsilí, které udržuje řád, touhu a majetek, Ardžuno, které je na nich závislé a plodů chtivé, to je vytrvalost, Synu Prthy, v kvalitě vlivu.
Vášnivá vytrvalost následuje vášnivou a neklidnou mysl, rozum a vytváří neklidné a vášnivé činy.Takový člověk často podléhá lákadlům a nechává se vést touhou, aby je naplnil. Z touhy vzniká velice urputná vytrvalost, která člověka může okrást o mnoho let spokojenosti. Cena, kterou zaplatí za vytoužené plody, je mnohdy velice vysoká.
jajápomocí; skrze
tuale; však
dharmaOsud; řád; posvátné obřady; oběti a morální povinnosti popsané védami
kámatouha
arthánvěc
dhrtjáúsilí
dhárajateudržovat
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
prasangenapřipoutaností
phalaplody; zisky
ákánkšíchtivý; toužící
dhrtihvytrvalost
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
rádžasíkvalita neklidu, ovládání
Verš : 18.35.

jajá svapnam bhajam šokam višádam madameva ča
na vimuňčati durmedhá dhrtih sá pártha támasí


Pro spánek, obavy, smutek, sklíčenost i omámení
nesvobodná a hloupá je, Pártho ta stálost temnoty.
Kvůli spánku, strachu, smutku, sklíčenosti a zajisté i omámení smyslů je vytrvalost v kvalitě temnoty, Synu Prthy, nemoudrá a nevede k osvobození.
Vytrvalost v nectnostech jako jsou lenost a smyslové opojení a neschopnost překonat strach a sklíčenost jsou znaky temné mysli. Taková přízemní bytost je zcela nevědomá a její víra a rozum neumožňují žádnou změnu. Její život bude sklouzávat do stále většího utrpení. Výsledkem tohoto života bude velice intenzivní zkušenost, jak nahromaděné nectnosti vedou k neodvratně ke zkáze a díky této zkušenost bude v dalších zrodech bytost jednat mnohem aktivněji a možná i čistěji.
jajápomocí; skrze
svapnamspát
bhajamstrach
šokamsmutek
višádamnerudnost; sklíčenost
madamzanícení; omámení
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
naAni; ne-
vimuňčatiosvobodit; vyprostit
durmedháneinteligentní
dhrtihvytrvalost
to
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
támasíkvalita temnoty
Verš : 18.36.

sukham tvidáním trividham šrrnu me bharataršabha
abhjásádramate jatra duhkhántam ča nigaččhati


O štěstí nyní tří druhů poslyš Mne, Bharataršabho,
radosti z cvičení ducha a strastí konce kdy dojdeš.
Nyní si Mne poslechni o třech druzích štěstí, Býku mezi Bharaty, o radosti z duchovního cvičením, když je dosažen konec strastí.
Poslední součást lidské mysli, která bude probrána z hlediska kvalit je štěstí. Štěstí je základní hybná páka, která stojí za všemi činnostmi. Šrí Ramana Maharši řekl : "Každá bytost touží po štěstí. Na tom není nic špatného. Chybou však je, když štěstí hledáme ve vnějším světě. To je podobné, jako bychom se pokoušeli přejet přes řeku na zádech krokodýla."
Touha po štěstí nutí k činnosti člověka žijícího v čistotě, člověka vášnivého a neklidného i člověka ve vlivu temnoty. Každý se snaží být šťastný a dělá pro to vše, co považuje za správné. Pouze čistý člověk znající podstatu života může získat trvalejší pocit spokojenosti a dá se říci štěstí. Ostatní zažívají chvilkové pocity štěstí, za které platí obavami, nejistotou, neklidem a horečnou činností a někdy i dlouhodobým utrpením.
sukhamštěstí; radost; snadno
tuale; však
idánímnyní
tritrojí
vidhamdruhy; odlišnosti
šrrnuslyš; poslechni si
memůj; mi
bharataršabhaArdžuna - Býk mezi Bharatovci; nejlepší z nich
abhjásádduchovní cvičení
ramateradovat se
jatrakde
duhkhaneštěstí; strast
antamkonec
čaa; také
nigaččhatidosáhnout
Verš : 18.37.

jattadagre višamiva parináme'mrtopamam
tatsukham sáttvikam proktamátmabuddhiprasádadžam


To jež je nejprve jak jed, skončí podobné nektaru,
to zve se štěstím v čistotě, co zrodí znalost krásy Já.
Štěstí, jež je zpočátku jako jed a nakonec je podobné nesmrtelnosti, které se rodí z poznání toho, co je Já, o takovém štěstí se praví, že má svůj původ v Čistotě.
Skutečné štěstí je vždy zasloužené a také zdánlivě nesnadno získatelné. Avšak díky tomu je jeho hodnota vysoká a toto štěstí je nepomíjivé, protože není závislé na proměnlivých skutečnostech. Jediné, co musí člověk udělat je přemoci své vlastní nesvobody, zkrotit svou neklidnou mysl a porozumět smyslu života. Jsou to veliká slova, zdánlivě obtížný úkol, k jehož splnění však nepotřebujeme nic víc než vlastní odvahu a odhodlání.
jatjak
tatto
agrepočíná; vzniká
višamjed; otrava
ivajakoby
parinámezavrší
amrtanektar; nesmrtelnost
upamamsrovnávat; přirovnávat
tatto
sukhamštěstí; radost; snadno
sáttvikamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
proktamuvedeno; řečeno
átmapravé Já; mysl
buddhimoudrost; rozum
prasádapožehnané
džamzrození
Verš : 18.38.

višajendrijasamjogádjattadagre'mrtopamam
parináme višamiva tatsukham rádžasam smrtam


Předmětů a smyslů dotek, ten co jak nektar začíná,
však zakončí se jako jed, tak štěstí ve vlivu poznej.
Připomeň si, že štěstí v kvalitě vlivu vzniklé spojením předmětů a smyslů je na začátku srovnatelné s nektarem, avšak končí podobné jedu.
Štěstí vášnivé závisí na splnění tužeb. Jde o získání různých potěšení smyslů nebo mysli, které závisejí na vlastnictví předmětů v prožívané představě života.
Musíme si však uvědomit, že představa světa je proměnlivá a značně nestabilní a stejně nestabilní je naše štěstí. Každý ví, že v představě života nic netrvá na věky. Málokdo si uvědomuje, že touhy a obavy jsou opakem štěstí. Dokud po něčem toužím, nejsem spokojený. Pokud nejsem spokojený, nemohu být ani šťastný. Pokud se obávám nějaké ztráty, opět ztrácím svou spokojenost a zároveň štěstí. Vášnivý život přináší kratičké prožitky štěstí a dlouhodobou nespokojenost a obavy. To je jed který otravuje naši mysl.
višajapředmět; záměr
indrijasmyslové
samjogádspojení; pouto
jatjak
tatto
agrepočíná; vzniká
amrtanektar; nesmrtelnost
upamamsrovnávat; přirovnávat
parinámezavrší
višamjed; otrava
ivajakoby
tatto
sukhamštěstí; radost; snadno
rádžasamkvalita neklidu, ovládání
smrtampřipomenout
Verš : 18.39.

jadagre čánubandhe ča sukham mohanamátmanah
nidrálasjapramádottham tattámasamudáhrtam


To štěstí, které začíná i končí v klamu Já, zrodí
spánek, lenost a nedbalost, tak temné je tu popsáno.
Štěstí v kvalitě temnoty je takové, které je povstává ze spánku, lenosti a nepozornosti. Neboť začíná z klamu Já, potom jsou jeho následky také klamné.
Čistá víra a čistá mysl přinášejí čisté činy k získání čistého štěstí. Stejně tak temná víra a temná mysl přinášejí temné činy k získání temného štěstí. Temné štěstí je většinou stejně krátkodobé jako štěstí vášnivé. Temná povaha spáchaných činů však přináší daleko těžší trest, větší utrpení a hlubší nevědomost a klam a také menší schopnost a možnost změnit svůj osud a ukončit své utrpení.
jadpro; který
agrepočíná; vzniká
čaa; také
anubandhenásledek
čaa; také
sukhamštěstí; radost; snadno
mohanamzmatení; klam
átmanahmysl; pravé Já; svoje
nidraspánek
álasjalenost
pramádanepozornost
utthamvychází
tatto
támasamkvalita temnoty
udáhrtampopsat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 5.1.2012, zobrazeno : 2597

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish