Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 116. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 116. lekce

116. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.40-46
Upozornění, že kvality ovládají vše ve světě a rozdělení lidských stavů podle vykonávaných činností.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.40.

na tadasti prthivjám vá divi devešu vá punah
sattvam prakrtidžairmuktam jadebhih sjátitrabhirgunaih


Není ani zde na zemi, také ani v nebi Bohů,
čistý, z přírody zrozený, svobodný od tří jakostí.
Není nic zde na zemi a ani v nebi Bohů tak čisté, z přírody zrozené, co by bylo osvobozené od tří kvalit.
Které jiné náboženství kdy vyslovilo takto odvážnou myšlenku? Zde v Bhagavadgítě jde o logický výsledek, který vychází ze základního dogmatu pomíjivosti jakéhokoli stvořeného projevu. I nebe a jeho obyvatelé, kteří mají vysokou kvalitu, nakonec podléhají moci času a zániku. Jediný princip, který nepodléhá změně, je neprojevená, tudíž neměnná a nepomíjivá příčina a podstata všeho projeveného.
naAni; ne-
tatto
astitam (je)
prthivjámzemě
buď-nebo; i
diviv Nebi
devešubůh
buď-nebo; i
punahznovu
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
prakrtipříroda; přirozenost
džairzrod
muktamosvobozený
jadpro; který
ebhihjim
sjátbude; stane se
tribhirtrojí
gunaihkvality; tři kvality hmotné přírody
Verš : 18.41.

bráhmanakšatrijavišám šúdránám ča paramtapa
karmáni pravibhaktáni svabhávaprabhavairgunaih


Knězi, vládci, odborníci i dělníci, Parantapo,
konají činy rozdílné dle povahy své jakosti.
Knězi, vládci, odborníci i dělníci, Ničiteli nepřátel, konají rozdílné činy podle své přirozenosti, která má původ v kvalitách.
Lidské stavy se dělí také podle kvalit jejich zrodu. To ovšem neznamená, že by se vyšší kvality nemohly objevovat u nižších stavů a naopak. Vždy záleží na stavu mysli každého člověka.
Pokud si člověk z libovolného stavu plní poctivě své povinnosti, potom žije čistý život, který může vést až ke konečnému vysvobození z koloběhu zrození a smrtí.
Nižší původ, menší majetek a jednodušší povinnosti mohou být dokonce velkou výhodou. Výcvik vládců a kněžích je velice náročný a také je obtížnější se se svým vyšším postavením ve společnosti opravdu poctivě vyrovnat, aby nevznikaly různé nectností jako pýcha nebo pouta k majetku.
Pokud někdo zdědí majetek, nebo se narodí ve vyšší společenské třídě, potom se snáze vyrovnává touto skutečností než ten, kdo si majetek nebo postavení sám vybudoval. Jeho pouto k jeho ziskům bývá mnohem větší než pout než u člověka, který majetek zdědil. Dědic je v podstatě pouze správcem až do doby, kdy majetek předá další generaci.
bráhmanaBrahmíni - kněží; nejvyšší kasta
kšatrijaKšátrijové - bojovníci; vládci; druhá kasta
višámVaišjové - obchodníci; zemědělci; třetí kasta
šúdránámŠudrové - dělníci, kteří nestudují písma; nejnižší kasta
čaa; také
paramtapaArdžuna - ničitel nepřátel
karmáničiny; činnost
pravibhaktánirozdělený
svabhávapřirozenost
prabhavairpůvod
gunaihkvality; tři kvality hmotné přírody
Verš : 18.42.

šamo damastapah šaučam kšántirárdžavameva ča
gňánam vigňánamástikjam brahmakarma svabhávadžam


Vláda tělu, mysli, strohost, čistota a shovívavost,
poznání přijetí, zbožnost jsou činy vlastní všem knězům.
Mírnost, sebeovládání, odříkání, čistota, shovívavost a zajisté i upřímnost, poznání, jeho uvědomění a zbožnost jsou činy knězů zrozené z jejich přirozenosti.
Kněží jsou nejvyšší kasta a musí dodržovat největší čistotu. To je veliký odkaz Indie. Pokud někdo má být uctíván, potom musí být po všech stránkách co nejdokonalejší. U kněze je ve společnosti kladen největší důraz na čistotu jeho života. Správný kněz je mírný, klidný, skromný, čistotný a upřímný. Je vychováván od malička ve zbožnosti a učí se všechny knihy popisující cestu k poznání. Jen některý kněz tuto cestu sám vykoná až do konce, ale všichni k tomu mají ty nejlepší teoretické předpoklady.
Čistota jeho života, dodržování všech předpokladů je děláno co nejvíce veřejně, aby měli ostatní lidé jistotu, že jejich oběti předává bohům opravdu povolaný člověk a správný odborník.
Za takový život a správně konané povinnosti náleží kněžím spravedlivá odměna.
šamomírnost; klid
damahsebeovládání
tapahodříkání; pokání
šaučamčistota
kšántirshovívavost
árdžavamupřímnost
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
gňánampoznání
vigňánamuvědomění; realizace; poznání
ástikjamzbožnost
brahmaBrahma; Védy
karmačin; činnost
svabhávapřirozenost
džamzrození
Verš : 18.43.

šaurjam tedžo dhrtirdákšjam juddhe čápjapalájanam
dánamíšvarabhávašča kšátram karma svabhávadžam


Odvaha, smělost a stálost, znalost boje, neústupnost,
dobročinnost a vznešenost jsou činy vlastní vladařům.
Hrdinství, smělost, vytrvalost, dovednost v boji a také neústupnost, dobročinnost a vznešenost jsou činy vladařů zrozené z jejich přirozenosti.
Kněží udržují duchovní povědomí společnosti. Vládci musí chránit své lidi před různými nebezpečími. Proto musí být dobře vycvičeni v boji i školeni v různých druzích politiky.
Další funkcí vládců je shromažďování společenského bohatství, jeho ochrana a používání v dobách méně příznivých. Vládce musí být vzorem pro své lidi v čistotě života stejně jako je vzorem čistoty kněz.
Vládce shromažďuje bohatství a když jeho země vzkvétá, může si jejího bohatství v rozumné míře užívat. Jakmile země trpí, vládce nesmí hledět na své požitky a musí s nasazením všeho svého majetku a i svého života svou zemi chránit.
V Indii samozřejmě existuje věda, která stanovuje povinnosti vládců, další knihy se věnují umění boje či politiky. Vládce musel být připravován pro svůj úděl od dětství, učil se a poznával spojence i nepřátele a získával všechny možné zkušenosti a znalosti.
šaurjamhrdinství
tedžojas; záře; vlastnost; smělost
dhrtihvytrvalost
dákšjamdovednost
juddhebojovat
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
apalájanamneústupnost
dánamdary; dobročinnost
íšvaraBůh; Pán
bhávahbytí
čaa; také
kšátramKšátria - bojovník; vládce; druhý stav indické společnosti
karmačin; činnost
svabhávapřirozenost
džamzrození
Verš : 18.44.

kršigaurakšjavánidžjam vaišjakarma svabhávadžam
paričarjátmakam karma šúdrasjápi svabhávadžam


Orba, chov krav a obchod jsou odborníkům činy vlastní.
Služba různá je dělníkům činnost jejich přirozená.
Orba, chov krav a obchod jsou činy odborníků zrozené z jejich přirozenosti. Různá služba je činnost dělníků zrozená z jejich přirozenosti.
Odborníci jako jsou zemědělci, řemeslníci, ale i lékaři, právníci a všechny další odbornosti potřebné pro chod lidské společnosti, vykonávají samostatně své poslání a své potomky vychovávají tak, aby v jejich činnostech pokračovali.Tito lidé tvoří bohatství celé země a jejich výkon záleží na podmínkách, jaké jim připraví vládci a kněží.
Dělníci jsou poslední kastou. Jsou to lidé, kteří prodávají svoji práci vyšším stavům. Mohou to být vysoce kvalifikovaní dělníci, ale zcela nekvalifikovaní lidé. Tito lidé samostatně netvoří hodnoty, ale svou prací samozřejmě hodnoty pomáhají vytvářet.
V indické tradici není šudrům dovoleno studovat svatá písma, to je výsada pouze vyšších kast. Dle mého názoru zde došlo k deformaci základní myšlenky společnosti založené na kastách. Podle ní musí být všechny části společnosti spokojeny. To byl hlavní důvod vytvoření společnosti. Ani nekvalifikovaní lidé, kteří neumí číst a neznají zákony nesmějí být zneužíváni a musí jim být dána za jejich službu spravedlivá a dostatečná odměna. Dávní tvůrci systému možná nepočítali s tím, že by se mezi šudry dostali kvalifikovaní a vzdělaní lidé. Myšlenka byla jistě taková, že i když nemohou šudrové pro svoji nevzdělanost studovat knihy, přesto musí o ně být správně postaráno, což je povinností kast vyšších.
kršiorba
gaurakšjachov dobytka; ochrana krav
vánidžjamobchod
vaišjaVaišjové - obchodníci a zemědělci
karmačin; činnost
svabhávapřirozenost
džamzrození
paričarjátmakamslužba
karmačin; činnost
šúdrasjaŠudrové - dělníci, kteří nestudují písma; nejnižší kasta
apiv; i; zahrnovat
svabhávapřirozenost
džamzrození
Verš : 18.45.

sve sve karmanjabhiratah samsiddhim labhate narah
svakarmaniratah siddhim jathá vindati taččhrnu


Svým, jen svým činům oddáni, úspěchu dojdou vždy lidé.
Své činy plnit a úspěch jak tu získat, to nyní slyš.
Lidí, kteří jsou svým, a to pouze svým činům oddáni, dosahují úspěchu. Nyní slyš o tom, jak své činy splnit a jak úspěch získat.
Splněním svých povinností může člověk dosáhnout nejvyšší dokonalosti. To je ve skutečnosti jediný důvod našeho života. Vše ostatní není důležité, protože to naší smrtí skončí. Osvobozený duch zůstává svobodný i po smrti těla. A pokud se rozhodne, že se znovu vtělí, samozřejmě bude stále svobodný. Nyní Kršna přednese důležité podmínky, které musí znát člověk, který chce dokonalost získat.
svesvé
svesvé
karmaničiny; činnost
abhiratahoddat se; zcela plnit
samsiddhimúspěch; dosažení dokonalosti
labhatezíská
narahčlověk
svakarmasvé činy
niratahplnit
siddhimnaplnění; úspěch
jathájako; jak
vindatizískat; nalézt
tatto
šrnuslyš
Verš : 18.46.

jatah pravrttirbhútánám jena sarvamidam tatam
svakarmaná tamabhjarčja siddhim vindati mánavah


Stvořitele všech bytostí, všechno prostupujícího,
svými činnostmi uctívá, úspěchu dojde pak člověk.
Člověk dosáhne úspěchu, pokud svými přirozenými činnostmi uctívá všeprostupujícího stvořitele všech bytostí.
První a naprosto základní podmínka je vykonávat činy pro vznešený princip, který je naším ideálem. V nábožensky založených společnostech je Bůh, který je cílem a který je také důvodem, proč moudří lidé konají činy.
Jakmile zapomeneme na toto pravidlo, začneme konat pro své vlastní dobro a začínáme se připoutávat k ziskům z činností.
Objektivně není mezi činností pro Boha a pro sebe prakticky žádný rozdíl, činy se vykonají a produkty se použijí. Velký rozdíl je ale v myslích lidí.
Ti, kdo konají pro sebe, posilují své ego o majetek, postavení a upadají do hlubšího klamu.
Ti, kdo činnost obětují svému ideálu jsou neustále pouze nájemci a dočasnými uživateli. Žijí skromně, věří, že se jim Bůh dopřeje dostatek, pokud budou poctivě pracovat. Pokud o něco přijdou, tak pouze odevzdali svému ideálu půjčenou věc, o kterou se poctivě starali. Necítí velkou ztrátu, ale věří, že jim Bůh novu věc jistě znovu dopřeje, pokud to bude potřeba.
Takový způsob života je vskutku moudrý. Přináší vnitřní spokojenost a jistotu a mnohem méně smutků a ztrát.
jatahz nehož; z čeho; když
pravrttihčinit
bhútánámbytosti
jenaskrze; pomocí
sarvamvše
idamtyto; toto
tatamprolínat; prostupovat
svakarmanásvé činy
tamk němu; tomu
abhjarčjauctívat
siddhimnaplnění; úspěch
vindatizískat; nalézt
mánavahčlověk
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 5.1.2012, zobrazeno : 2337

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish