Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 118. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 118. lekce

118. pokračování korespondenčního kurzu - verše 18.54-60
Výzva k oddanosti a plnění povinností a upozornění, že jiná cesta není.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 18.54.

brahmabhútah prasannátmá na šočati na kánkšati
samah sarvešu bhútešu madbhaktim labhate parám


Bytost v Brahma zná milost Já, nesmutní ani netouží,
stejná ke všem bytostem, Mně oddanost má nejvyšší.
Bytost, která dosáhla Brahma, poznala milost pravého Já, nepodléhá smutku ani touhám a je stejná ke všem bytostem, získala nejvyšší oddanost ke Mně.
Dosažení Brahma znamená nejdokonalejší oddanost nejvyššímu principu. Kršna zde nevystupuje jako princ a přítel Ardžuny, ale jako ta nejdokonalejší podstata života - pravého Já. Ta má samozřejmě i podobu Ardžunova přítele. Je však zároveň ve všech ostatních bytostech.
Když tuto moudrost bytost získá, pak nemá pocity ani smutku, ani touhy, je klidná a věčně spokojená.
brahmaBrahma; Védy
bhútahbytosti; tvory
prasannaklidný
átmápravé Já; mysl
naAni; ne-
šočatismutek
naAni; ne-
kánkšatitoužit
samahstejný; vyrovnaný
sarvešuvšude; vše
bhútešubytosti
matMne; mým
bhaktimoddanost
labhatezíská
parámvěčná; nejvyšší
Verš : 18.55.

bhaktjá mámabhidžánáti jávánjaščásmi tattvatah
tato mám tattvato gňátvá višate tadanantaram


Oddaností Mne tak pozná, kdo jsem, jaký jsem skutečně,
potom zná-li Mne pravdivě, v této chvíli tam vstoupí.
Touto oddaností Mne pozná, kdo jsem a jaký skutečně jsem. Potom, zná-li Mne pravdivě, okamžitě Tam vstoupí.
Nyní Kršna spojí všechny jednotlivé nauky oddanosti, činnosti, moudrosti a odříkání do jednoho konečného celku. Těmito verši spojuje všechny zkušenosti z jednotlivých učení do konečné podoby. Vše, co jsme se naučili, vše co se stalo naší přirozeností se náhle spojí a všechna předchozí snaha přinese stav nejvyššího poznání.
Popisovaná oddanost je ve skutečnosti spojení bytosti a vesmírného principu. Spojení, které existuje neustále, ale nyní si tuto vzájemnost bytost zřetelně uvědomuje. Poznání pravého Já znamená poznání věčné nepomíjivé podstaty.
bhaktjáoddanost
mámmne
abhidžánátizcela poznat
jávánstejně
jahkdo
čaa; také
asmijsem
tattvatahpravdivě; skutečně
tatahpotom
mámmne
tattvatahpravdivě; skutečně
gňátváznajíce
višatevstoupit
tatto
anantaramihned; bez prodlení
Verš : 18.56.

sarvakarmánjapi sadá kurváno madvjapášrajah
matprasádádavápnoti šášvatam padamavjajam


Všechny činy také stále koná ke Mně připoutaný,
Mou milostí tak získává ten věčný stav neměnný.
I když stále vykonává všechny své činy, je ke Mně připoutaný a Mou milostí získává nepomíjivý věčný stav.
Bytost dále koná své povinnosti. Není žádný důvod dělat něco jiného. Spojení s věčností dává bytosti to jediné správné hledisko, ze kterého vnímá sebe, tělo, ve kterém žije a svět, který tělo obklopuje.
sarvavšichni; vše
karmáničiny; činnost
apiv; i; zahrnovat
sadávždy
kurvánojednat
matMne; mým
vjapášrajahzávislost; pouto
matMne; mým
prasádátBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
avápnotizískat
šášvatamvěčné
padamstav
avjajamneměnné; skutečné
Verš : 18.57.

četasá sarvakarmáni maji samnjasja matparah
buddhijogamupášritja maččittah satatam bhava


Srdcem Mi všechny činy své odevzdej, Mně nejvyššímu
moudrostí jógy uchyl se, a na Mne mysli stále jen.
Svým srdcem Mi odevzdej všechny své činy, ke Mně, nejvyššímu se uchyl disciplínou a moudrostí a jen na Mne stále mysli.
Nauč se žít ve světě, ale zároveň být sám sebou, svou pravou věčnou podstatou. Udělej všechno co udělat musíš. I v bitvě však měj na paměti kdo ve skutečnosti jsi.
Pokud to ještě nejde, tak alespoň nech na Mně, abych nesl důsledky činů, které pro Mne vykonáš.
četasásrdce; přeneseně mysl
sarvavšichni; vše
karmáničiny; činnost
majiMně
samnjasjaodevzdat; vzdát se
matMne; mým
parahnejvyšší
buddhimoudrost; rozum
jogamjógu; jóga
upášritjauchýlit se; najít se
matMne; mým
čittahinteligence; mysl
satatamvždy; stále
bhavabuď; staň se
Verš : 18.58.

maččittah sarvadurgáni matprasádáttarišjasi
atha čettvamahankáránna šrošjasi vinankšjasi


Mně odevzdán obtíže své Mojí milostí překonáš,
ale pokud tvé sobectví neposlechne pak zahyneš.
S myslí upnutou ke Mně, díky Mé milosti, všechny obtíže překonáš, ale pokud pod vlivem své nevědomosti neposlechneš, potom zahyneš.
Jen naprostým odevzdáním můžeš překonat nejen obtíže, které tě v životě čekají. Pouze takové odevzdání Tě provede klamem iluze a dovede až do stavu věčnosti. Pokud však ztratíš svou pozornost, ztratíš se i v klamu iluze, nedosáhneš svobody a zemřeš v otroctví.
matMne; mým
čittahinteligence; mysl
sarvavšichni; vše
durgániobtíže
matMne; mým
prasádátBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
tarišjasipřekonat
athaKdyž; ale; také
četpokud; jestli
tvamtě; tebe; ty
ahankáránego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
naAni; ne-
šrošjasiposlechnout
vinankšjasizahyneš; zanikneš
Verš : 18.59.

jadahankáramášritja na jotsja iti manjase
mithjaiša vjavasájaste prakrtistvám nijokšjati


Když svým sobectvím připoután, nebudu bít se, myslíš si,
marný je tento záměr tvůj, přirozenost tvá zvítězí.
A pokud si pod vlivem falešného Já myslíš "Nebudu bojovat", marné je toto tvé rozhodnutí neboť tvá přirozenost tě k boji donutí.
Ardžuna má před sebou velice obtížnou úlohu, musí pobít své příbuzné. On i jeho bratři se snažili bitvě vyhnout, ale jejich snaha byla marná. Nyní už není jiná cesta. Musí bojovat, zvítězit nebo zemřít. Je válečník a není jiné cesty, i kdyby se bitvě vyhnul, bude muset stejně bojovat jindy.
Není to žádná náboženská válka, je to bitva o vládu nad královstvím. Kršna, vtělený Bůh, má moc pobít nepřátelské vojsko, ale zavázal se, že nebude bojovat. Řídí Ardžunův kočár. Bůh nepotřebuje, aby ho člověk nějakým způsobem chránil nebo bránil. Skutečný Bůh je stvořitel všeho. Cokoli Bůh stvořil, to může i zničit. Bůh nepotřebuje naši ochranu, naopak, my nutně potřebujeme Boha a jeho pomoc, protože jinak houštinu klamu a iluze neprojdeme.
jadpro; který
ahankáramego; sobectví; falešné já; doslova "já způsobuji"
ášritjauchýlit se
naAni; ne-
jotsjabojovat
ititak; proto
manjasemyslet
mithjáfalešný; marné
ešatento
vjavasájasterozhodnutí
prakrtihpříroda; přirozenost
tvámo tobě; tě; tebe
nijokšjatidonutit
Verš : 18.60.

svabhávadžena kaunteja nibaddhah svena karmaná
kartum neččhasi janmohátkarišjasjavašo'pi tat


Přirozeností Kauntéjo, jsi svázán a svou povinnost,
splnít nechtě pro tento klam, vykonáš to pak donucen.
Svou přirozeností, Synu Kuntí, jsi svázán a své činnosti vykonáš. Nechceš-li je vykonat pro tento klam, podstoupíš to z donucení.
Tato moudrost se může vnímat na minimálně dvou rovinách. Jedna úroveň se odehrává ve světě, kde Ardžuna stojí proti nepřátelskému vojsku. Je to mocný válečník a i kdyby odešel do lesa a žil jako poustevník, vždy bude pro své protivníky nebezpečím a vždy se ho budou snažit zabít.
Druhá rovina je v mysli každého člověka. Každý jsme Ardžunou, který má před sebou své nepřátele - pokušení, touhy a další nečistoty mysli. V bitvě musíme porazit všechny nedokonalosti a mysl dokonale očistit. Pokud to neuděláme v tomto vtělení, naše nedostatky způsobí další zrod a znovu budeme stát proti svým nepřátelům. To se bude opakovat tak dlouho, dokud nezvítězíme a nezavládne moudrost a věčný klid.
svabhávapřirozenost
dženazrození
kauntejaArdžuna - syn Kuntí
nibaddhahbýt poután
svenasvými
karmanáčiny
kartumvykonat; udělat
naAni; ne-
iččhasichtít
jantyto
mohátzmatení; klam
karišjasipodstoupit; přijmout
avašahpod nátlakem; nuceně
apiv; i; zahrnovat
tatto
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 5.1.2012, zobrazeno : 2469

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish