Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 38. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 38. lekce

38. pokračování korespondenčního kurzu - verše 5.25-29
Nesnadná je cesta ke svobodě, ale je tu a díky Kršnovi víme co a jak udělat.
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 5.25.

labhante brahmanirvánamršajah kšínakalmašáh
čhinnadvaidhájatátmánah sarvabhútahite ratáh


Došli Brahma vyvanutí, mudrci pout oslabených,
rozťali dvojnost, ovládli se, tak pro blaho všemu bytí.
Mudrci, jejichž pouta zeslábla, rozťali dvojnost a ovládli své Já, dosáhli vyvanutí v Brahma a všem bytostem přinášejí blaho.
Osvobození je hoden pouze ten, kdo dokonale pozná a očistí svoji mysl a tím i všechno své vnímání a jednání. Ten, kdo začíná hledat a ten, kdo byl obdarován svobodou, se velice liší. Nejde získat svobodu aniž by došlo k naprosté změně osobnosti hledajícího.
Vnímání základních dualit je nahrazeno jednotou. Duality jsou vlastní pouze představě světa a jejímu zpracování myslí. Věčný princip je jedinečný a neměnný a stejně tak je jedinečná a neměnná blaženost svobody.
Změna osobnosti bytosti je samozřejmě ku prospěchu všemu projevenému. Pouhá existence osvobozené bytosti mění své okolí. Navíc se taková bytost stává potvrzením správnosti této dávné moudrosti a tím i motivací pro ostatní hledající.
labhantedosáhnout; dojít
brahmaBrahma; Védy
nirvánamnirvána; vyvanutí; nejvyšší stav ve spojení s Bohem
ršajahmudrc, zřec
kšínavyprchaly
kalmašáhhříchy; pouta
čhinnatít; říznout
dvaidhádvojnost; dualita
jataovládnout
átmánahmysl; já
sarvavšichni; vše
bhútabytost
hiteblaho
ratáhnásledovat; plnit
Verš : 5.26.

kámakrodhavijuktánám jatínám jatačetasám
abhitobrahmanirvánam vartate viditátmanám


Touhy a hněvu zbavený, člověk vládnoucí mysli své,
má možnost v Brahma vyvanout díky znalosti svého Já.
Člověk s ovládnutou myslí, osvobozený od touhy a hněvu, má schopnost vyvanout v Brahma díky znalosti sama sebe.
Poctivé cvičení mysli dokáže zobrazit nejen touhy, ale i jejich příčiny a důvod vzniku. Čím více znalostí bytost získá a aplikuje do svého života, tím blíže je k prvnímu prožitku svobody.
Poznání sebe je spočinutí ve svém vnitřním dokonalém Já. Toto poznání není běžná vědomost získaná jedním poslechem. Je to cíleně aplikovaná snaha, tisíckrát opakovaná očistná činnost tak dobře, že dojde k odstranění bloků, které bránily nejvyššímu duchu projevit se.
Některé poznání jsme schopni přijmout skoro okamžitě, jiná přijmeme až po delší době, kdy vlastní snahou odstraníme bloky, které nám je brání přijmout jako integrální součást naší psychiky.
kámatouha
krodhahněv
vijuktánámosvobozen; rozpojen
jatínámasketa; mnich; ten, kdo je pln snahy o své ovládnutí
jataovládnout
četasámsrdce; mysl
abhitomožnost
brahmaBrahma; Védy
nirvánamnirvána; vyvanutí; nejvyšší stav ve spojení s Bohem
vartatesetrvávat; působit
viditaznát; vědět
átmanámmysl; pravé Já
Verš : 5.27.

sparšánkrtvá bahirbáhjámščakšuščaivántare bhruvoh
pránápánausamau krtvá násábhjantaračárinau


Vjemy vnější drží venku, také zrak mezi obočím,
výdech také nádech stejné způsobí v nozdrách proudění.
Vnější vjemy odvádí ven a jistě i zrak mezi obočí, výdech a vdech vytvoří v nozdrách vyrovnané proudění.
Vnější vjemy jsou signály ze smyslů, které se zobrazí v představě. V meditaci se učíme nenechat se rozptylovat těmito vjemy, ať signalizují cokoli. Pokud už dojde k rozptýlení, je nutno opět obnovit bdělou pozornost.
Dechová cvičení, což je regulace dechu, jsou velice praktickou metodou k uklidnění a následně ovládnutí mysli. Klidný dech je přímo svázán s klidem v mysli.
Zde je dechové cvičení popisováno jako předmět meditace, pomůcka pro porozumění mysli a jejím projevům.
Buď můžeme použít dotazovací metodu popsanou ve verši 4.29 nebo jenom pozorujeme dech, jak vstupuje do těla a po chvíli zase vystupuje.
sparšándotek; styk
krtvádělat; způsobit; úděl
bahirvnější
báhjámšven; vnější
čakšušzrak
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
antarespojení
bhruvohobočí
pránaživotní síla výdechu (prána - výdech, apána - vdech, vjána, samána a udána)
apánauvdech; nádech; vstup vnějšího vzduchu do těla
samaustejný; vyrovnaný
krtvádělat; způsobit; úděl
násanos
abhjantaraprůchod (o nosu nosdra)
čárinauproudění; pohyb
Verš : 5.28.

jatendrijamanobuddhirmunirmokšaparájanah
vigateččhábhajakrodho jah sadá mukta eva sah


Řídí smysly, mysl, rozum, mudrc dosáhne svobody,
prostý chtění, strachu, hněvu, vždy svobodný on jistě je.
Mudrc dosáhne osvobození, ovládne-li smysly, mysl, a rozum , zbaví-li se chtění, strachu a hněvu. Kdo je vždy takový je jistě svobodný.
Tady je zcela jasně napsáno to, co je potřeba ve své mysli udělat. Vnímání smyslů a pracování mysli samotné, rozlišování kvalit je nutno zcela změnit na základě svých, co nejméně proměnných životních hodnot.
Mysl se, díky poznání sebe sama, zbavuje všech emocí, od chtění přes hněv až ke strachu. Mudrc je připraven spočinout a nahlédnout vznešeného stavu Brahma, té čisté svobody. Cvičením je možno tyto ctnostné vlastnosti postupně získávat tak dlouho, až se stanou částí našeho vnímání světa.
jataovládnout
indrijasmyslové
manahmysl
buddhihmoudrost; rozum
munihmudrc
mokšaosvobození
parájanahdosažení
vigatazbavený
iččháchtění
bhajastrach; nebezpečí
krodhahhněv
jahkdo
sadávždy
muktasvobodný
evajistě; zajisté; samozřejmě
sahon; ten; tak
Verš : 5.29.

bhoktáram jagňatapasám sarvalokamahešvaram
suhrdamsarvabhútánám gňátvá mám šántimrččhati


Užívá oběť, pokání, světů Nejvyššího Pána
a přítele všech bytostí, Mne, kdo zná, míru dosáhne.
Kdo koná oběti a odříká se, ten dosáhne míru, pozná-li Mne jako Nejvyššího Pána všech světů a přítele všech bytostí.
Hledající může být osvobozen jen tehdy, pokud má vznešený božský ideál, který ho motivuje k práci s myslí a jejímu poznání. Ten, kdo hledá, používá vědu o oběti podle čtvrté kapitoly, skromnost, prostý život a odříkání. Těmito metodami se stává rozhodujícím činitelem jevů objevujících se v jeho mysli.
Kršna se staví do pozice Nejvyššího pána a přítele všech bytostí a tak se stává cílem hledajícího. Kršna dlí v srdci každé bytosti a je pouze nutno umlčet falešný hlas svého ega. Když ego na chvilku zmlkne a přestane rušit, tehdy hledající nahlédne za závoj věčnosti.
Toto je jediná cesta. Možná se zdá, že by cest mohlo být více, ale ve skutečnosti tyto zdánlivé cesty nejenže vedou ke stejnému cíli, ale ani jejich průběh není moc odlišný. Každá cesta musí pěstovat vznešené ctnosti a poznávat taje života. Vykoná-li hledající dostatek změn své mysli, tehdy dosáhne míru.
bhoktárampříjemce; uživatel
jagňaoběť
tapasámodříkání; pokání
sarvavšichni; vše
lokasvět
mahavelký
íšvaramBůh; Pán
suhrdampříznivce
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
gňátváznajíce
mámmne
šántimmír; klid
rččhatidospět; dosáhnout
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 7.8.2011, zobrazeno : 2574

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish