Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 45. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 45. lekce

45. pokračování korespondenčního kurzu - verše 6.37-42
Co se stane s těmi, kdo nedosáhnou cíle jógy
Josef Fric
Obsah kurzu     Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost     Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 6.37.

ardžuna uváča
ajatih šraddhajopeto jogáččalitamánasah
aprápja jogasamsiddhim kám gatim kršna gaččhati


Ardžuna uvádí :
Nezkrocená, však věřící, mysl jógy nedosáhla,
neznající jógy úspěch, jaký cíl, Ó Kršno, dojde?
Ardžuna pravil:
Kam přijde ten, Ó Kršno, kdo neovládl svou mysl, necvičil se v disciplíně a nedosáhl jejího cíle, ale pevně věřil?
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
uváčapravil
ajatihneovládl
šraddhajávíra
upetodojít
jogátJógou; jóga
čalitaodchýlit se
mánasahmysl
aprápjanezískat; nedosáhnout
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
samsiddhimúspěch; dosažení dokonalosti
kámjaký
gatimcíl
kršnaKršna
gaččhatizískat
Verš : 6.38.

kaččinnobhajavibhraštaščhinnábhramiva našjati
apratištho mahábáho vimúdho brahmanah pathi


Zda dvakráte vychýlená, jak mrak ztrhaný nezhyne,
nepevná, Ó Mahábáho, na cestě k Brahma zmatená?
Zda tato mysl, bez opory, vychýlená z běžného života i zmatená na cestě k Brahma, nezahyne jako rozervaný mrak, Ó Mocný válečníku?
kaččinzdali; jestli
naAni; ne-
ubhajaoba
vibhraštašodchýlit se
čhinnatít; říznout
abhrammrak; oblak
ivajakoby
našjatizmařit; zaniknout
apratišthobez opory; neupevněný
mahábáhoArdžuna - mocně vyzbrojený (v 6.38, 11.23, 18.1 Kršna)
vimúdhozmatený
brahmanahBrahma; Védy
pathicesta
Verš : 6.39.

etanme samšajam kršna čhettumarhasjašešatah
tvadanjah samšajasjásja čhettá na hjupapadjate


Tuto mou obavu, Kršno, rozetni vhodně, úplně.
Nikdo jiný obavu tu rozetnout jistě nemůže.
Rozbij správně a zcela tuto mou pochybnost, Ó Kršno. Kromě Tebe nikomu jinému jistě nepřísluší odstranit tuto pochybnost.
Ardžuna nyní vyjadřuje zcela běžnou pochybnost. Má cenu se snažit, i když v tomto životě nedosáhnu věčné dokonalosti? Co bude se mnou a s mou snahou?
Odpověď už slyšel ve verši 2.40. kde Kršna zpívá : "Žádná snaha se nezmaří ani zásluha neztratí." Duch je věčný a neměnný, vše ostatní jednou pomine. Každá duše jednou dojde do stavu věčnosti. Každé vtělení je pouze další zkušenost, a ty všechny jednou vyvrcholí v osvobození ducha.
Ačkoli Kršna v šesté kapitole zpíval o jednotě a schopnosti vidět věčnost ve všem, přesto Ardžuna je stále zcela pohlcen mnohostí a vidí Kršnu a sebe odděleně.
etantuto
memůj; mi
samšajampochybnosti
kršnaKršna
čhettumrozetnout
arhasihodit se; být vhodný
ašešatahzcela; úplně
tvattobě; tebou
anjahjiný; další; ostatní
samšajasjapochybnost
asjatéto; tohoto
čhettározseknout
naAni; ne-
hijistě; také
upapadjatepříslušet; patřit
Verš : 6.40.

šrí bhagavánuváča
pártha naiveha námutra vinášastasja vidjate
nahi kaljánakrtkaščiddurgatim táta gaččhati


Šrí Bhagaván uvádí :
Pártho, jistě zde ani pak zkáza na něho nečeká.
Kdo ctnostně jedná zajisté obtíže, synu, nezíská.
Blahoslavený Pán pravil:
Synu Prthy, takového člověka jistě ani nyní zde, ani potom žádná zkáza nečeká. Kdo jedná ctnostně, synu, ten bídný cíl nezíská.
Kršna se tímto veršem vrací na Ardžunovu úroveň poznání a ubezpečuje ho, že nikdo nebude mít horší osud, pokud začne pěstovat jógu, ale nepodaří se mu získat její cíl. Jakékoli cvičení vždy přináší změnu k lepšímu, a to i tehdy, kdy má hledající pocit, že je vše jen horší.
Je samozřejmě důležité, aby byly splněny všechny podmínky správné snahy, zejména konání svěřených povinností.
šrípožehnaný; blahoslavený
bhagavánKršna - Pán; osvícená bytost, která má nejvyšší poznání; Bhag je patrně základ našeho Bůh
uváčapravil
párthaArdžuna - syn Prthy (Kuntí)
naAni; ne-
evajistě; zajisté; samozřejmě
ihazde
naAni; ne-
amutrapotom
vinášaszkáza
tasjajeho
vidjatetam je; existuje
naAni; ne-
hijistě; také
kaljánacnostný; správný
krtčinit
kaščitněkdo
durgatimobtížný cíl
tátasynu
gaččhatizískat
Verš : 6.41.

prápja punjakrtám lokánušitvá šášvatíh samáh
šučínám šrímatám gehe jogabhrašto'bhidžájate


Dojde světa spravedlivých, v jednotě spočine věčně,
do domu zbožných a ctnostných přijde z jógy vychýlený.
Do světa spravedlivých vstoupí a po věky spočine v jednotě. Potom se odchýlený od disciplíny zrodí do domu zbožných a požehnaných mudrců.
prápjazískat; dosáhnout
punjaspravedlivé; správné
krtámdělat; způsobit; úděl
lokánsvěty
ušitváspočine
šášvatíhvěčné
samáhvyrovnanost
šučínámctnostný; zbožný
šrípožehnaný; blahoslavený
matámučení; moudrost
gehedům
jogaJóga - učení o ukázněném chování vedoucím k osvobození bytosti; disiplína; snaha; vůle
bhraštoodchýlený
abhidžájatevyvstane
Verš : 6.42.

athavá joginámeva kule bhavati dhímatám
etaddhi durlabhataram loke džanma jadídršam


Nebo jistě též v rodině jogínů zrodí se moudré.
Těžko je získat ve světě vezdejším zrození lepší.
Nebo se jistě zrodí v rodině moudrých lidí znalých disciplíny. Je jistě velice obtížné v tomto světě získat lepší zrození.
Duch je věčný. Jednotlivé životy jsou pro něj jen něco jako sny. Převtělení musíme porozumět z hlediska věčného ducha. Pokud nahlížíme na převtělení z pohledu těla, nemůžeme ničemu rozumět. Kde je duch v těle? V podstatě nikde. Co mají dvě následující těla společného? Z pohledu těchto těl zase nic.
Vše dává smysl, přijmeme-li myšlenku věčného ducha, který zdánlivě dlí v těle. Krásný příklad, který zažívá skoro každý člověk každou noc, je sen. To je nejčastější převtělení. Říkáme, že jsme měli sen. Myslíme tím tělo. Co ale má bdělé tělo společného se snem? Nic. To jen duch, který v bdělém stavu dlí v bdělém těle, nyní sní a v tomto snu má jiné tělo snové.
Ve snu má duch všechny kvality, které získal v bdělém stavu. Pouze v bdělém stavu je možno cvičit a růst pomocí pěstování jógy. Každý zisk v bdělém stavu zároveň ovlivňuje i stav ve snech. Stejně tak, až toto vtělení skončí a začne vtělení následující, potom duch bude mít všechny kvality, které získal v předchozím vtělení. A způsob jeho vtělení bude samozřejmě odpovídat kvalitám které duch nabyl.
athaKdyž; ale; také
buď-nebo; i
joginámJogín - člověk činný
evajistě; zajisté; samozřejmě
kulerodina
bhavatistane se; nastane
dhímatámmoudrý
etattoto; tento
hijistě; také
durlabhatěžko získat
taramvětší
lokesvět
džanmazrození; vznik
jadpro; který
ídršamtakovýto
Předchozí lekce     Následující lekce


Zařazeno dne : 18.8.2011, zobrazeno : 2482

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish