Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 98. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 98. lekce

98. pokračování korespondenčního kurzu - verše 15.11-15
Další podoby Nejvyšší osoby, které určují běh přírody.
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 15.11.

jatanto joginaščainam pašjantjátmanjavasthitam
jatanto'pjakrtátmáno nainam pašjantjačetasah


Jen jogín, který se snaží, uvidí To v Já sídlící,
snažící se však bez srdce nerozlišuje, nevidí.
Snažící se jogín To uvidí, ve svém Já dlící, avšak kdo je bez čistého srdce, správně nerozlišuje, neuvidí To, i když se snaží.
Pokud začnete rozumově zkoumat svou mysl, začnete skutečně bojovat s nevědomostí. Nicméně i všechno rozumové zkoumání má své omezení a samo o sobě nevede k cíli.
Bez maximálního průzkumu v této oblasti však nemůžete úspěšně postoupit dále. Další stupeň je odevzdání, snaha o rozpuštění všech svých výjimečností a touha splynout s Bohem, v Něm a v Jeho nejvyšší moudrosti.
jatantousilovat
joginahjogín
čaa; také
enamtoto
pašjantividět
átmanisvým pravým Já; myslí
avasthitamumístění
jatantousilovat
apiv; i; zahrnovat
akrtátmánonečinné Já; nerozlišující
naAni; ne-
enamtoto
pašjantividět
ačetasahbez srdce; bez moudré mysli
Verš : 15.12.

jadáditjagatam tedžo džagadbhásajate'khilam
jaččandramasi jaččágnau tattedžo viddhi mámakam


Ten Slunce jas pronikavý, svět zcela osvětlující,
i ten Měsíc a ten oheň, ta záře věz, že Moje je.
Moje je ta záře, věz, ten sluneční pronikající jas, svět zcela osvětlující i svit Měsíce a ohně.
Světlo můžeme vnímat díky smyslům, mysli, rozumu a hlavně díky té nejvyšší prasíle, která vše toto umožnila vytvořit a která vše toto udržuje při životě.
jadpro; který
áditjaslunce
gatamprostupovat
tedžojas; záře; vlastnost; smělost
džagatsvět; vesmír
bhásajateosvětlit
akhilamzcela
jačco
čandramasiMěsíc
jačco
čaa; také
agnauoheň, příjemce oběti
tatto
tedžojas; záře; vlastnost; smělost
viddhiznát; vědět
mámakamMoje
Verš : 15.13.

gámávišja ča bhútáni dhárajámjahamodžasá
pušnámi čaušadhíh sarváh somo bhútvá rasátmakah


Také na Zemi vstupuji, bytosti živím, jsem silou
a živím všechny rostliny, sóma jsem, míza života,
Na Zem přicházím a udržuji bytosti, jsem silou, která živí všechny rostliny, jsem sómou, míza života.
Život na Zemi, v té podobě jak ho známe, vděčí za svoji existenci mnoha příznivým podmínkám. Slunce je dárce nezbytné energie, Měsíc udržuje svou přitažlivostí Zemskou kůru v pohybu.
Rostlinstvo bují v neuvěřitelné rozmanitosti a spolu se živočichy tvoří úžasný systém. Rostliny vděčí životu míznímu systému, který zásobuje celou rostlinu potřebnými živinami.
gámZem
ávišjavstoupit
čaa; také
bhútánibytosti; tvory; prvky
dhárajámiudržovat
ahamJá, jsem
odžasásíla; energie
pušnámiživit
čaa; také
ošadhíhrostliny
sarváhvšechny
somoSóma; znamená Měsíc
bhútvážít; existovat; stát se
rasachuť; šťáva
átmakahpodstata; vlastní
Verš : 15.14.

aham vaišvánaro bhútvá práninám dehamášritah
pránápánasamájuktah pačámjannam čaturvidham


i ohněm jsem ve vnitřnostech dýchavců tělo přijímám,
výdechem i vdechem spojen, trávím stravu čtvero druhu.
Jsem oheň v žaludku živočichů, tělo přijímám, stejně zapojuji výdech i vdech a trávím potravu čtvero druhu.
Práci žaludku, rozklad potravy a získávání živin pro tvorbu energie a výživu všech částí těla, přirovnávají dávní mudrci k hořícímu ohni a toto přirovnání je jistě velice výstižné a moudré. Oheň v žaludku musí živit rozmanitá a kvalitní strava, jinak může oheň začít dýmat a nebo může zhasnout.
Kršna se přirovnává k tomuto ohni, který spolu s přísunem kyslíku a odvodem spalin dodává energii celému tělu bytosti. Pokud budeme vidět ve svém těle Kršnu dlícího jako oheň, který nás živí, potom mu jistě nebudeme chtít dávat žádné špatné věci.
Strava z hlediska kvalit bude probrána v 17. kapitole.
ahamJá, jsem
vaišvánaroVaišvanára - oheň spalující v žaludku potravu (dle Šrůti)
bhútvážít; existovat; stát se
práninámživočich
dehamtělo
ášritahnabýt; přisvojit si
pránaživotní síla výdechu (prána - výdech, apána - vdech, vjána, samána a udána)
apánavdech; nádech; vstup vnějšího vzduchu do těla
samastejný
juktahzapojit; zapřáhnout
pačámitrávím
annamjídlo
čaturčtyři
vidhamdruhy; odlišnosti
Verš : 15.15.

sarvasja čáham hrdi sannivišto mattah smrtirgňánamapohanam ča
vedaišča sarvairahameva vedjo vedántakrdvedavideva čáham


Všemu jsem v srdci setrvávající, jsem paměť, poznání i jejich ztráta.
Ve všech Védách jistě jsem poznatelné, tvůrce Védů a jistě i Védů znalec.
Každému setrvávám v jeho srdci, ze Mne pochází paměť, poznání i jejich ztráta. A ve všech Védách jsem jistě to, co lze poznat, jsem tvůrce Védů a jistě také Védů znalec.
Kršna je ve všech srdcích, ve všech bytostech. To je důležité si uvědomit. Potom nebudete nikdy zbytečně ubližovat žádným tvorům ani rostlinám.
Kršna je samozřejmě poznání, které máme najít. Je zajímavé, že je i ztrátou paměti a ztrátou tohoto poznání. Ztráta tohoto poznání je pouze iluze, pravé Já zná samo sebe stále dobře. Jen díky iluzi vzniká dojem, že jsme někdo jiný. I tato iluze je Kršnova součást, jak je napsáno ve verši 7.14.
Ve všech Védách, případně dalších náboženských knihách, které se zabývají poznáním, je Kršna cílem. A to ve všech možných podobách pravého Já, Brahma nebo podobě Kršny. Díky Kršnovi jsou tyto knihy vytvořeny, Bhagavadgítu vyslovil v této podobě, ale ostatní knihy jsou také dílem stejné vznešené podstaty. A Kršna samozřejmě musí být znalcem svého učení.
sarvasjavšechna; každé
čaa; také
ahamJá, jsem
hrdisrdce
sannivištosetrvávat
mattahMne
smrtirpaměť
gňánampoznání
apohanamztráta
čaa; také
vedaišVédy
čaa; také
sarvairvšechny
ahamJá, jsem
evajistě; zajisté; samozřejmě
vedjopoznatelné
vedántakrdtvůrce Védů
vedavědět; Védy, posvátné knihy
vidznalý
evajistě; zajisté; samozřejmě
čaa; také
ahamJá, jsem
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 30.11.2011, zobrazeno : 2517

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish