Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 107. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 107. lekce

107. pokračování korespondenčního kurzu - verše 17.14-19
Rozdělení odříkání podle tří kvalit přírody
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 17.14.

devadvidžaguruprágňapúdžanam šaučamárdžavam
brahmačarjamahimsá ča šáríram tapa učjate


Bohům, kněžím, mistrům moudrým úcta, upřímnost, čistota,
v Brahma bytí, nenásilí, to těla odříkáním zvou.
Uctívání bohů, dvojzrozenců, učitelů a moudrých, čistota, upřímnost, zdrženlivost a nenásilí, to se nazývá odříkáním těla.
Člověk koná činy třemi způsoby: skutky těla, řečí a myslí. Všechny tyto činnosti musí být udržovány v nejvyšší čistotě. Potom se jedná o správné odříkání. Odříkání je snaha o očistu stylu života tak, aby nejen neškodil, ale byl pouze prospěšný.
V oblasti těla se dbá na prokazování úcty úctyhodným, dále dbaní na základní čistotu a hygienu. Přímé a upřimné vystupování je jednání, kde za svoje činy hodláme nést odpovědnost. Nenásilí je základní podmínka čistoty života ve společnosti a znamená nespáchání více násilí než je bezpodmínečně nutné.
devaBůh
dvidžaBrahmín; dvojzrozenec
gurumistr; učitel (duchovní)
prágňaučený; moudrý
púdžanamúcta; uctívání
šaučamčistota
árdžavamupřímnost
brahmačarjamžák - první epocha života hinduisty; celibát; jednání ve shodě s Brahma
ahimsánenásilí
čaa; také
šáríramtělo
tapaodříkání; pokání
učjateříkat; nazývat
Verš : 17.15.

anudvegakaram vákjam satjam prijahitam ča jat
svádhjájábhjasanam čaiva vánmajam tapa učjate


Slova, která nepodráždí, pravdivá a blahodárná,
studium, cvičení ducha, to řeči odříkáním zvou.
Slova, která nevyvolávají vzrušení, pravdivá, úctyhodná a blahodárná, také studium a duchovní cvičení, to se nazývá odříkáním řeči.
V oblasti řeči se má dbát na to, aby řeč byla jednoznačná, čistá, pravdivá a uklidňující. Blahodárná řeč je uctivá a úctyhodná. V oblasti řeči se samozřejmě používají mantry pro duchovní rozvoj a dále se řeč používá při studiu ke snazšímu zapamatování textu. Tyto činnosti jsou samozřejmě potřebné a prospěšné a proto patří mezi očistné.
anudvegakaramKlidná; nerozrušující
vákjamslova
satjampravdivost; pravda
prijadobrý; vzácný; blahý
hitamblaho
čaa; také
jatjak
svádhjájastudium
abhjasanamduchovní cvičení
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
vánmajamřeč
tapaodříkání; pokání
učjateříkat; nazývat
Verš : 17.16.

manahprasádah saumjatvam maunamátmavinigrahah
bhávasamšuddhiritjetattapo mánasamučjate


Uklidnění mysli, mírnost, ticho a Já ovládnutí,
bytí takto očištění, to odříkáním mysli zvou.
Uklidnění mysli, mírnost, ticho a ovládnutí Já, tak se bytí očišťuje a to se nazývá odříkání mysli.
Nejobtížnější část odříkání je v oblasti mysli. Ve verši 6.34. Adržuna srovnává uklidňování mysli s krocením větru. Kršna mu však odpovídá, že to sice tak vypadá, ale poctivým cvičením a odhodláním se mysl nechá pokořit.
Šrí Ramana byl dotazován svým žákem : "Máte myšleny ?"
Odpověď zněla : "Obvykle ne".
Na otázku : "A když čtete nebo mluvíte ?" Šrí Ramana odpověděl : "Pak je mám." Tento stav je ten nejdokonalejší stav mysli očištěné velmi důsledným odříkáním. Není možné být zcela bez myšlenek, ale je možné mít myšlenky jen tehdy, když jim to dovolím.
manahmysl
prasádahBoží milost; klid; připravenost k realizaci; požehnaný pokrm
saumjatvammírnost
maunamticho
átmapravé Já; mysl
vinigrahahovládnutí
bhávaexistence; bytí
samšuddhihočistit
ititak; proto
etattoto; tento
tapahodříkání; pokání
mánasammysli
učjateříkat; nazývat
Verš : 17.17.

šraddhajá parajá taptam tapastatitravidham naraih
aphalákánkšibhirjuktaih sáttvikam paričakšate


S vírou hlubokou konají toto trojí odříkání,
bez plodů, bez touhy lidé spjatí s čistotou, praví se.
Praví se, že lidé, kteří s hlubokou vírou provádějí toto odříkání trojího druhu, bez plodů, bez touhy, jsou spřažení s čistotou.
Kdo provádí toto odříkání s tím, že chce dosáhnout maximální možné čistoty života a netouží po žádných jiných plodech z této své očistné činnosti, ten se odříká v kvalitě čistoty.
šraddhajávíra
parajáhluboký
taptamprovést
tapasodříkání; pokání
tatto
tritrojí
vidhamdruhy; odlišnosti
naraihlidmi
aphalabez plodů
ákánkšibhirnetoužit
juktaihzapojit; zapřáhnout
sáttvikamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
paričakšateozřejmit
Verš : 17.18.

satkáramánapúdžártham tapo dambhena čaiva jat
krijate tadiha proktam rádžasam čalamadhruvam


Pro chválu, poctu a úctu, odříkání okázalé,
to konané zde, praví se, vlivným je jistě nestálé.
Je-li odříkání konané pro chválu, pocty a uctívání, je-li jen okázalé, potom takové činy zde jsou v kvalitě vlivu a praví se, že jsou neklidné a pochybné.
Odříkání konané pro zisk nebo, pověst a slávu, je poskvrněno požitky, vášní a neklidem a nemá žádnou vyšší hodnotu ani schopnost zvýšit klid a vnitřní mír člověka.
satkárachvála; úcta
mánapocta; pýcha
púdžauctívání; naboženská slavnost
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
tapahodříkání; pokání
dambhenaokázalost
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
jatjak
krijatečinnosti
tatto
ihazde
proktamuvedeno; řečeno
rádžasamkvalita neklidu, ovládání
čalamneklidná
adhruvamnepevné; pochybné
Verš : 17.19.

múdhagráhenátmano jatpídajá krijate tapah
parasjotsádanártham vá tattámasamudáhrtam


Zmatený úmysl činit odříkání sebetrýzní,
pro křivdu či ztrátu jiných, takto temné je popsáno.
Pošetile zaměřené odříkání, při kterém sobě ubližují, aby jiným ztrátu nebo křivdu způsobili, tak je odříkání v kvalitě temnoty popsáno.
Temné odříkání vychází opět z temné víry a pošetilosti, používá nečistých a krutých způsobů a vede pouze k neštěstí utrpení. Nikdy nepoužívejte žádné magie. I když to nepovede přímo k neštěstí, rozhodně vám to nikdy nepřinese vnitřní klid ani mír.
múdhazmatený; pošetilý
gráhenazáměr
átmanahmysl; pravé Já; svoje
jatjak
pídajáublížit
krijatečinnosti
tapahodříkání; pokání
parasjajiným; cizím
utsádanazničení
arthampro někoho;věc; zisk; potřeba
buď-nebo; i
tatto
támasamkvalita temnoty
udáhrtampopsat
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 14.12.2011, zobrazeno : 2363

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish