Svět mysli - Kurz Bhagavadgíty 69. lekce

Obsah

Kniha Svět mysli
Věnování
Úvod
Základní omyly vnímání světa
Druhy lidí podle stavu mysli
Ego - vykonstruovaná představa mysli "Já jsem tělo"
Hlavní zdroje ega
Existuje Bůh v tomto pohledu na svět?
Sny
Zázraky
Štěstí
Láska
Řídí život osud nebo vlastní vůle?
Pochybnosti
Cesta ke svobodě
Jóga
Dhjánajóga - cesta meditace
Džňánajóga - cesta poznání
Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů
Bhaktijóga -cesta oddanosti
Boží milost - prožitek pravého Já
Duchovní učitel
Vlastnosti hledajícího
Shrnutí
Doporučené metody a literatura
Dotazovací metoda
Věk démona Kaliho
Závěrem
Použitá literatura
Kniha Šiva a Párvatí
Kniha Podivný sen
Kniha Cestou necestou
CD Indie - země živých bohů


Odkazy
Sri Ramana Asramam
Sri Brahmam
Athithi Ašrám
Gurudží Odžasví Šarma
Sri Nanna Garu
Amma
Mahátma Gándhí
Yogi Ram Surat Kumar
Poslech Véd - doporučuji
Jóga v denním životě
AHAM
ISKCON - Hare Krišna
Jathartha Gíta
Bhagavad Gita
Vydavatelé
Volvox Globator
Sri Ramana Asramam


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR


Kurz Bhagavadgíty 69. lekce

69. pokračování korespondenčního kurzu - verše 10.37-42
Veškerá rozmanitost je pouze zlomkem skutečné a věčné Kršnovy podoby
Josef Fric
Obsah kurzu Český zpěv v MP3 - POZOR zpívá to má maličkost Sánskrtský zpěv v MP3
Verš : 10.37.

vršnínám vásudevo'smi pándavánám dhanamdžajah
munínámapjaham vjásah kavínámušaná kavih


Vršniovcům Vasudéva, Pánduovcům Dhanamdžaja,
mudrcům jsem Vjása, znalý Ušána jsem vševědoucím.
Mezi Vršniovci jsem Kršna - Vasudéva, Pánduovcům jsem Ardžuna - Dhanamdžaja, z mudrců jsem Vjása, a z vševědoucích znalý Ušána.
Kršna je samozřejmě Kršnou a protože pochází z rodu Vršni, tak je označen za Vršniovce. Tento klan byl součástí klanu Jádavů, což značí další Kršnovo jméno Jádava. Vasudéva je další Kršnovo jméno, které má po svém otci.
Kršna a Ardžuna se narodili v jeden den, Kršna v Mathuře na řece Jamuně, Ardžuna v Himalájích. Ardžuna a Kršna jsou považováni za další vtělení božských dvojčat Nary a Narájany. Tato dvojčata se rodí v různých dobách a konají hrdinské činy v boji proti temnotě. Dhánandžaja je Ardžunovo jméno, které dostal při dobývání bohatství, které bylo potom využito při konání císařské oběti Radžasuja. Při této oběti byl Ardžunův bratr Judhišthira korunován na vládce světa.
Vjása je autor Mahabháraty zmíněný ve verši 10.13. Ušána je král a mudrc, který vykonal stokrát oběť koně, která je vedle Radžasuji nejdůležitější oběti v hinduismu. Panovník vybere bílého koně, kterého nechá toulat celý rok, kam se mu zachce. Zabloudí-li kůň do jiného království, má místní panovník dvě volby. Buď uzná svrchovanost majitele koně, nebo dojde k boji. Po roce je kůň doveden do paláce a rituálně obětován.
vršnínámVršniovci - rod, ke kterému patří Kršna, též zvaný Jaduovci
vásudevahVasudéva - Kršna, syn Vasudévy
asmijsem
pándavánámPanduovci - synové Pandua
dhanamdžajahArdžuna - dobyvatel bohatství
munínámmudrcům
apiv; i; zahrnovat
ahamJá, jsem
vjásahVjása - božský autor Mahabharáty
kavínámvševědoucím
ušanáUšána
kavihvševědoucí
Verš : 10.38.

dando damajatámasmi nítirasmi džigíšatám
maunam čaivásmi guhjánám gňánam gňánavatámaham


Zbraní jsem ctnostným rytířům, morálkou vítězství chtících,
také ticho jsem tajemstvím a pro moudré jsem moudrostí.
Rytířům jsem znakem moci, pro hledajícího vítězství jsem morálkou, pro tajemství jsem tichem a pro moudré jsem poznáním.
Královské žezlo bylo v době Kršny symbolem moci, ale také hlavně symbolem ochrany, kterou vládce poskytoval svému lidu. Pro vládce i pro hledajícího je morálka základ úspěchu. Jen morální vládce může vytvořit pevný a odolný státní útvar. A pouze morální člověk může poznat největší tajemství života - sebepoznání.
Dokonalé ticho je souhrnem klidu těla, mlčení a klidu mysli, kdy se netvoří zbytečné myšlenky. Pouze takové soustředění odhalí tajemství života a přinese poznání a s ním i moudrost.
dandozbraň; symbol moci
damajatámrytíř; ochránce řádu
asmijsem
nítirmorálka
asmijsem
džigíšatámhledající vítězství
maunamticho
čaa; také
evajistě; zajisté; samozřejmě
asmijsem
guhjánámtajemstvím
gňánampoznání
gňánavatámmoudrým
ahamJá, jsem
Verš : 10.39.

jaččápi sarvabhútánám bídžam tadahamardžuna
na tadasti viná jatsjánmajá bhútam čaráčaram


A co je ve všech bytostech semenem, Já jsem, Ardžuno.
Není tu mimo Mne bytí jiné, hybné i nehybné.
Já jsem to, co je ve všech bytostech semenem, Ardžuno. Není zde kromě Mne jiné bytí, ať pohyblivé nebo nepohyblivé.
Kršna se opět staví do role věčného Já. Toto Já je základní podmínkou života, životem samým oživujícím jinak mrtvou a nevnímající hmotu. Toto Já, nebo chcete-li Kršna, je bytí samo, obsažené v každé bytosti. Bůh v této podobě je v každé takové bytosti a nikdy ji nemůže opustit. Duch může opustit tělo, které zemře, ale věčné Já je podstatou ducha, který pokračuje dále. To je další úžasný výsledek bádání dávných mudrců. Bůh je v tobě i v tvém nepříteli úplně stejný.
jačco
čaa; také
apiv; i; zahrnovat
sarvavšichni; vše
bhútánámbytosti
bídžamsemeno; zdroj
tatto
ahamJá, jsem
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
naAni; ne-
tatto
astitam (je)
vinábez
jatjak
sjánbude; bylo by
majámnou
bhútambytost
čarapohyblivé
ačaramnepohyblivé
Verš : 10.40.

nánto'sti mama divjánám vibhútínám paramtapa
eša túddešatah prokto vibhútervistaro majá


Není konce zde Mých Božských projevení, Parantapo.
To byla jen část projevů mnohých Mých, teď pronesených.
Není zde konce Mých Božských projevů, Ničiteli nepřátel. Toto, co jsem nyní pronesl, to byla jen ukázka Mých mnohých projevů.
naAni; ne-
antokonec
astitam (je)
mamamoje
divjánámBožský
vibhútínámstvoření; projevy
paramtapaArdžuna - ničitel nepřátel
ešatento
tuale; však
uddešatahvzorek
proktahuvedeno; řečeno
vibhúterstvoření; projev
vistaropodrobně; detailně
majámnou
Verš : 10.41.

jadjadvibhútimatsattvam šrímadúrdžitameva vá
tattadevávagaččha tvam mama tedžom'šasambhavam


Jakýkoli projev čistý, nádherný či jistě mocný,
tento správně porozuměj, povstal z části Mojí záře.
Jakékoli projevy, ať jakkoli čisté, krásné či mocné, věz, tyto jen z části Mé vznešené záře povstaly.
Předchozích dvacet veršů je jen zlomkem obrovské rozmanitosti Boha. Všechny projevy jsou projeven našeho Boha. Člověk moudrý Boha ve všech bytostech vidí. Přesně jak se píše ve verši 5.18.
jadpro; který
jadpro; který
vibhútimatstvoření; projev
sattvamkvalita čistoty; jedna z kvalit hmotné přírody (guna)
šrímadkrása
úrdžitammocný
evajistě; zajisté; samozřejmě
buď-nebo; i
tatto
tatto
evajistě; zajisté; samozřejmě
avagaččhapoznej
tvamtě; tebe; ty
mamamoje
tedžojas; záře; vlastnost; smělost
amšačást
sambhavamzrodit se
Verš : 10.42.

athavá bahunaitena kim gňátena tavárdžuna
vištabhjáhamidam krtsnamekámšena sthito džagat


Ale mnoho tolik toho poznat, proč bys chtěl, Ardžuno?
Pronikám to všechno celé, jednou částí, ve světě dlím.
Ale proč chceš znát tolik mnoho projevů, Ardžuno?
Pronikám tento celek a dlím ve světě jen jedinou částí.
Není důležité znát všechny Kršnovy projevy. Mnohem důležitější je věřit, nebo vidět Kršnu všude ve všech bytostech i ve všech věcech.
Úplně nejdůležitější však je poznat svou duchovní podstatu a tak poznat i Kršnu skrytého ve vlastním srdci. A to je zase základní poučka Bhagavadgíty. Přestaňte se věnovat pomíjivým projevům, ale snažte se proniknout až k podstatě, ke svému věčnému a neměnnému Já.
athaKdyž; ale; také
buď-nebo; i
bahunamnoho
etenatěchto; tímto
kimk čemu; proč;co
gňátenaznát
tavatvůj
ardžunaArdžuna - jeden z pěti Pánduovců; hlavní hrdina Bhagavadgíty, syn boha Indry. K němu Kršna pronáší svůj Zpěv Vznešeného
vištabhjaprostupovat; udržovat
ahamJá, jsem
idamtyto; toto
krtsnamcelý
ekámšenajednotka; jedna část
sthitahumístěn; zůstávat; setrvávat; postaven
džagatsvět; vesmír
Předchozí lekce Následující lekce


Zařazeno dne : 6.10.2011, zobrazeno : 2515

Seznamte se
Šrí Kršna

O Kršnovi
ISKCON

!!! Novinky !!!

PF 2024 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2024

PF 2023 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2023

PF 2022 ! Přání všeho nejlepšího do nového roku 2022

Indie 2021 ! Obrázky a povídání z krátkého pobytu v Indii

PF 2021 ! Přání hodně klidu do nového roku 2021

Indie 2020 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2020 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2020

Indie 2019 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2019 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2019

Ellam Ondre - Vše je jedno Drobná kniha moudrosti od neznámého tamilského autora

Výběr veršů z Bhagavadgíty Výběr 42 veršů od Šrí Ramany Maharšiho

Šrí Brahmam v Praze! Návštěva v České Republice v srpnu 2018.

Indie 2018 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2018 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2018

PF 2017 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2017

Indie 2016 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

PF 2016 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2016

Nová kniha Cestou necestou ! Po mnoha letech vychází má nová maličká kniha.

Indie 2015 ! Obrázky a povídání z cesty do Indie

Překlad knihy Sebedotazování ! Zde najdete překlad třetí knihy odpovědí Šrí Ramany

PF 2015 ! Přání všeho nejlepšího do roku 2015

Sávitrí Příběh ctnostné ženy z Mahabháraty

Karna Příběh ctnostného bojovníka z Mahabháraty

Indie 2014 ! Obrázky a povídání z cesty pod posvátnou horu

Překlad knihy Duchovní pokyny ! Zde najdete překlad druhé knihy odpovědí Šrí Ramany

Korespondenční kurz Bhagavadgíty ! Úžasná kniha krok za krokem


Starší novinky! Všechny starší novinky od roku 2006

Autor knihy a stránek

Jméno : Josef Fric

Kontakt :

Přečtěte si o autorovi

 


Jak získat knihy nebo CDEnglish